I vores vejledning og i samarbejdet med skolerne har vi fokus på de elever, der har brug for en ekstra indsats for at kunne vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne del af vores vejledning er ’fokuseret vejledning’, som bl.a. kan være:

  • Tidlig identifikation
  • Tidlig indsats
  • Personlige vejledningssamtaler og gruppevejledning
  • Individuelt tilrettelagte forløb
  • Vejledning med afsæt i levplanen fra 8. klasse
  • Vejledning ved UPV og endeligt uddannelsesvalg i 9./10. klasse
  • Samarbejde med skole, forældre o.a.
  • Alle elever og deres udvikling af uddannelsesparathed

Tidlig identifikation

Med afsæt i samarbejdet med skolen kan vi fra slutningen af 7. klasse medvirke til, at der tidligt i udskolingen rettes fokus på elever med faglige, personlige eller sociale udfordringer og/eller med behov for støtte. Vi ønsker hermed, at de elever, som har udfordringer i fx trivsel, læring og udbytte af skolegangen, tidligst muligt kan hjælpes til en god udvikling af deres forudsætninger til uddannelse.

Tidlig indsats

Med et tidligt fokus på eleverne kan vi – også før UPV i 8. klasse – sammen med skolen gøre en proaktiv indsats i forhold til elever med udfordringer, barrierer og støttebehov. Vi kan dermed hjælpe udvikling af elevers uddannelsesparathed i gang, også før de vurderes. Dette kan fx ske med individuelt tilrettelagte forløb, med mere vejledning og med mere faglig eller anden støtte.

Personlige vejledningssamtaler og gruppevejledning

I vejledningen hjælpes eleverne bl.a. til at overveje, anerkende, afklare og arbejde med egne muligheder og mål i forhold til uddannelse og job. Eleverne styrkes dermed i deres parathed til at vælge uddannelse på et realistisk grundlag men også ud fra interesse, motivation, ressourcer og ønsker. Elevernes selvindsigt og indsigt i, hvad der er muligt i uddannelse og job, er således ofte omdrejningspunktet i vejledningssamtalen og i gruppevejledningen.

En lang række forskellige faktorer kan spille med og være af afgørende betydning for, hvad eleven ser af muligheder og for, hvordan eleven ser sig selv i forhold til disse muligheder. Det vil derfor altid være med afsæt i, hvad den enkelte elevs fortælling og behov er, at vejledningen udfoldes. Det betyder bl.a., at der vil være forskellige vejledningsmetoder i brug og at nogle elever har brug for mere vejledning end andre.
Individuelt tilrettelagte forløb
Jf. folkeskoleloven kan elever i 8. -10. klasse tilbydes individuelt tilrettelagte forløb (§9.4-forløb og §33.4-7-forløb + §19e i 10. klasse). Et sådant forløb indrettes ud fra elevens behov og ønsker, fx med erhvervspraktik i en længere periode og/eller ekstra introduktionskurser/brobygning på ungdomsuddannelserne.

Formålet er, at eleverne oplever sig selv i andre læringssammenhænge end skolens, hvor de får nye oplevelser af, hvad de kan, vil og har muligheder for i forhold til uddannelse og job. Elevens perspektiver på, hvad der er muligt, kan dermed både udvides og styrkes. Dette kan bl.a. bringe motivation til uddannelse i gang og samtidig give eleverne en oplevelse af, at de mestrer læring – blot i andre sammenhænge end skolens.

Før og efter disse forløb har vi vejledning med eleverne, som dermed både får hjælp til forberedelse og efterbehandling af forløbenes indhold – og kan opdage, hvad oplevelserne har givet til fx lyst til uddannelse, indsigt i egne muligheder, indsigt i erhverv eller uddannelser.

Vejledning med afsæt i elevplanen fra 8. klasse
På baggrund af elevplanens oplysninger medio 8. klasse skal elevernes uddannelsesparathed vurderes. De elever, der vurderes ’ikke-parate’, skal tilbydes en fælles indsats fra skole og uddannelsesvejlederen, så de har mulighed for at blive uddannelsesparate inden afslutningen af 9. klasse.

Vejledning ved UPV og elevernes endelige uddannelsesvalg i 9. og 10. klasse

Ved elevens endelige valg af ungdomsuddannelse, skal det vurderes, om eleven er uddannelsesparat til den ønskede uddannelse; erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Herefter indretter vi vores vejledning med fokus på de elever, der ikke umiddelbart er parate til en ungdomsuddannelse.

Samarbejde

Et tæt samarbejde om eleverne er forudsætningen for, at eleverne får den helhedsorienterede indsats, der fra så mange vinkler som muligt kan gavne. Det betyder bl.a. også, at inddragelse af forældrene er en vigtig del af indsatsen. Vi opfordrer derfor til, at den videndeling, der indgår i vores samarbejde med skolerne, tilgår og inddrager forældrene.

Alle elever og deres udvikling af uddannelsesparathed

I den kollektive vejledning i klasserne og i vores medvirken i Uddannelse og Job møder vi alle eleverne. Her er vi opmærksomme på, at der iblandt de elever, der ikke umiddelbart har behov for fokuseret vejledning, kan være elever med afklaringsbehov, tvivl om valg, usikkerhed ift. egne ressourcer osv. I vores tilrettelæggelse af den kollektive vejledning og vejledningen i øvrigt har denne elevgruppe derfor også vores fokus.
Elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger kan i øvrigt ændre sig skoleforløbet igennem – forhåbentlig til det bedre. Men der kan være forhold, som undervejs problematiserer elevens udvikling, udbytte og parathed.

Også derfor er det i vores samarbejde med skolerne vigtigt, at vi har fokus på alle eleverne og deres trivsel, læring mv. Der kan fx være såkaldt uddannelsesparate elever, som af forskellige årsager udfordres eller ikke er valgparate – og som derfor har brug for bl.a. vejledning og en indsats.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60