Hos Egedal Ungeindsats varetages denne del af vores vejledning af vores STU-vejleder Trine Greig.

Om STU; Den treårige, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Denne ungdomsuddannelse er for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre én af de øvrige ungdomsuddannelser. Målgruppen er i lovgivningen beskrevet således; unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. For disse unge er STU en mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. STU kan i visse tilfælde føre den unge videre i anden uddannelse og i beskæftigelse.

Den unge skal indstilles til uddannelsen

Det er kommunens visitationsudvalg, der beslutter, om den unge tilhører målgruppen. Inden denne afgørelse kan tages, skal det afklares, om den unge har forudsætninger til anden uddannelse, hvis den rette støtte gives.

Denne afklaring sker ved, at uddannelsesvejlederen
• med samtykke fra den unge/forældrene indhenter dokumentation for den unges forudsætninger, støttebehov mv. Det kan være dokumentation fra skoler, læger, psykolog, psykiater og/eller kommunale forvaltninger
• iværksætter erhvervspraktikforløb eller andre afklaringsforløb, som afklarer den unges forudsætninger og ressourcer

På denne baggrund udarbejder uddannelsesvejlederen en skriftlig indstilling, som bringes frem til kommunens visitationsudvalg, der – som nævnt – afgør, om den unge skal i STU.

Den unges uddannelsesplan

Inden uddannelsen starter, drøfter uddannelsesvejlederen sammen med den unge og den unges forældre, hvad uddannelsen skal indeholde. Ud fra denne samtale udarbejder uddannelsesvejlederen et udkast til den unges uddannelsesplan, som fx kan indeholde
• Undervisning i almene fag og arbejdsmarkedsforhold
• Værkstedsundervisning, erhvervspraktik og praktiske aktiviteter
• Virksomhedsbesøg
• Bo-undervisning
• Praktisk samfundslære
• Fag, der støtter den unge i fritidsaktiviteter/-interesser

Uddannelsesplanen og den undervisning, som uddannelsen indeholder, skal være praktisk og være tilrettelagt ud fra, hvad den unge kan, evner og har mulighed for at medvirke i. Der skal samtidig være fokus på, at der er mulighed for læring – både fagligt, socialt og personligt – og at der er progression og udvikling i gang.

Bo-delen

Har den unge ønske om eller behov for, at der i uddannelsen også er en bo-del, skal der søges særskilt hos kommunen (Familieafdelingen i Fr. sund – Social Service i Egedal). Bo-delen skal være bevilget, inden der ønskes uddannelsessted.

Forsørgelse

Når den unge er fyldt 18 år, kan forsørgelsen være kontanthjælp eller pension. Modtager den unge kontanthjælp i uddannelsen, er der fritagelse for jobsøgning, uddannelsespålæg mv.

Under og efter uddannelsen

Undervejs er den unge i erhvervspraktik på interne værksteder eller virksomheder. Her får den unge arbejdserfaring, mens det kan afklares, om den unge senere har mulighed for beskæftigelse; i hvilket omfang og på hvilken måde. I løbet af uddannelsen afholdes der årligt 1 statusmøde (minimum), hvor også uddannelsesvejlederen deltager. Her skal det bl.a. sikres, at uddannelsesplanen justeres, hvis der er behov for det, fx ud fra den unges aktuelle behov, ønsker og forudsætninger. I uddannelsen sidste år (3. år) kan jobcentret deltage i statusmødet for at medvirke til en plan for, hvorledes den unge kan indgå på arbejdsmarkedet.

Find mere om STU på www.ug.dk bl.a. links til love og bekendtgørelser på området.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60