Perioden for skoleindskrivning til skoleåret 2023/24 er afsluttet, der vil komme nye informationer om næste skoleindskrivning til oktober 2023.
Alle forældre med børn, som skal starte i skole i august 2023, vil modtage information om skoleindskrivning i deres e-boks i løbet af oktober 2022.

 

Skoleindskrivning for tilflyttere

Er I tilflyttet kommunen, kan I indskrive barnet via selvbetjeningsløsningen på disktiktsskolens hjemmeside, og derefter aftale et møde om skolestart.

 • Ferieplan for skolerne
 • Skoleindskrivning - børnehaveklasse

  Skoleindskrivning af børn til børnehaveklasse med start i august 2023 foregår i perioden 7. november til 5. december 2022. Forældre med børn, der skal begynde i skole, modtager information i deres e-boks i løbet af oktober 2022.

  Hvis du flytter til Egedal Kommune i perioden 1. august til 31. december med et barn, der skal starte i børnehaveklasse i august 2023, og du ikke har fået et brev om skoleindskrivningen, skal du kontakte Dagtilbud og skole

  Flytter du til Egedal Kommune i perioden 1. januar til 30. juni, skal du henvende dig til den distriktsskole, dit barn hører til. Du kan se skoledistrikterne her.

   

  Læs mere om kriterierne for indskrivning i skolen.

 • Orienteringsmøder på skolerne om skolestart

  Alle distriktsskoler afholder orienteringsmøder for forældre til kommende skolestartere.

  Orienteringsmøder 2023

  Mødedatoerne er:

  Distriktsskole Dato Tidspunkt Afdeling Lokale
  Smørum 2/11-23 16.30-18.00 Boesagerskolen Skolens hjerte
  Stenløse 7/11-23 17.00-18.30 Stengårdsskolen  Festsalen
  Ganløse 31/10-23 16.30-18.00 Ganløse Skole Kulturhuset
  Ølstykke 1/11-22 17.00-19.00 Søhøjskolen Multisalen

   

 • Hvornår får jeg besked om hvilken skole mit barn skal begynde på?

  Det er distriktsskolerne, som orienterer forældre om, hvilken skole barnet bliver placeret på. I vil modtage et brev 2.  februar 2023, hvor I får besked.

 • Flytter du til Egedal - indskriv dit barn i skole

  Ved indskrivning i 0. til 10. klasse skal du henvende dig til den distriktsskole, dit barn hører til. Du kigger på skolens egen hjemmeside.
  Du kan se skoledistrikterne og kontaktoplysning her

  Kommende skolestarter

  Flytter du til kommunen med en kommende skolestarter - læs mere her.

 • Kriterier for indskrivning i skole

  Kriterierne for optagelse i folkeskolen er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskolen i Egedal Kommune.  

  Alle forældre er sikret ret til at få indskrevet deres barn på den distriktsskole, som er beliggende i deres skoledistrikt. Forældrene kan fremsætte ønske om at få deres barn optaget på én af de øvrige distriktsskoler i kommunen.

   

  Kriterier ved indskrivning i børnehaveklasse

  Fordeling af børn efter skoleønsker mellem distrikter sker efter følgende kriterier:

  1. Søskende
  2. Kapacitet. Hvis elevtallet i en børnehaveklasse er 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter

   

  Fordeling af børn i skoledistriktet mellem afdelinger sker efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Søskende
  2. Kapacitet
  3. Afstandskriterium
  4. Forældrenes 2. prioritet afdelingsønske

  Distriktsskolelederen træffer den endelige afgørelse om placering på en afdeling.

 • Frit skolevalg

  Ønsker du at få dit barn indskrevet i en anden skole, angives det ved den digitale skoleindskrivning.

  Vi vil, i videst muligt omfang, forsøge at imødekomme dit ønske.
  Er det ikke muligt er følgende retningslinjer gældende:

  Såfremt der er plads, sker optagelse indenfor Byrådets fastlagte rammer.

  • Kommunens egne børn går forud for børn fra andre kommuner.
  • Elever der har søskende på den pågældende afdeling, optages før elever uden søskende.
  • Er elevtallet i en klasse 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter/kommuner.

  Hvis dit barn er indmeldt i anden privatskole end Stenløse Privatskole, skal du give besked til Center for Skole & Dagtilbud.Bemærk:  Optages dit barn i anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

 • Undervisningspligt

  I Danmark er der 10 års undervisningspligt, men ingen skolepligt.

  Børn skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det år de fylder 6 år.

 • Hjemmeundervisning

  Når du sender oplysninger om at du hjemmeunderviser dit barn, betyder det, at du erklærer at du vil sikre, at dit barn får undervisning, som lever op til det der bliver krævet i folkeskolen.

  Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 1396 af 5. oktober 2022

  § 35. Forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet, skal medvirke til, at barnet opfylder undervisningspligten, og må ikke lægge hindringer i vejen herfor.

  Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler nr. 1166 af 11. august 2022

  Kapitel 8
  Undervisning i hjemmet m.v.

  § 34. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.

  Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kommunalbestyrelsen har godkendt til at træne deres barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet i henhold til § 32 a, stk. 1, i lov om social service, vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisningen.

  Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i hjemmet til børn omfattet af stk. 3, hvis barnets udvikling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og indhold skal svare til, hvad der almindeligvis tilbydes elever i folkeskolen.

  § 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.

  Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

  Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.

  § 36. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler for afholdelse af prøver for børn, der ønsker at indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen ved skoler, der har ret til at afholde prøver.

  .

  Procedure

  I henhold til Folkeskolelovens § 33, stk. 2 har forældre mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

  Hvis I ønsker at hjemmeundervise jeres barn skal I bruge den digitale selvbetjeningsløgning, Oplysning om hjemmeundervisning, her på siden.

  Samtidig skal I som forældre meddele distriktsskolen, at I ønsker at hjemmeundervise jeres barn.
  Det er distriktsskolen, der fører tilsyn med de hjemmeunderviste børn.

  Tilsyn

  Tilsyn med eleven føres af den skole, som er distriktsskole for eleven.

  Der føres tilsyn 2 gange årligt efter gældende regler, som beskrevet i loven og kort medde-lelse om gennemført tilsyn sendes til Center for Skole og Dagtilbud.

  Som en del af folkeskoleloven skal man også forholde sig til ”Elevens alsidige personlige ud-vikling” som beskrevet i Fælles Mål faghæfte 24.

  Såfremt undervisningen ikke vurderes som tilfredsstillende efter 2. prøve og vejledning, meddeles dette til Center for Skole og Dagtilbud med fyldestgørende beskrivelse af mangler.

  Center for Skole og Dagtilbud vil efterfølgende rette henvendelse til forældremyndighedsinde-haveren som beskrevet i loven.

  Skulle man støde på forhold, der fordrer indberetning til de sociale myndigheder, skal dette finde sted efter samme regler, som er gældende i skolen.

Velkommen I Vores Folkeskoler

Velkommen i vores folkeskoler

I denne pjece kan du læse, hvad folkeskolerne i Egedal Kommune kan tilbyd.

Børn i klasseværelse

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Læs mere om elevernes rettigheder til et godt undervisningsmiljø.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12