Den første del af en længere involveringsproces er nu afsluttet, og på infomødet tirsdag den 18. juni 2019 kunne Søren Trier Høisgaard, Centerchef for Skole og Dagtilbud, takke alle, der har bidraget med viden, erfaringer og ideer til, hvordan vi fører visionen om fremtidens skoler ud i livet, så vi kan styrke børns læring, trivsel og udvikling i kreative læringsmiljøer og multifunktionel ejendomsudnyttelse.

I Principprogram for Egedals skoler er arbejdet med visionen blevet kvalificeret og konkretiseret gennem dialogmøder, studieture, workshops og ambitionsdagen i februar. Det betyder, at vi nu står med et principprogram for Egedals skoler i hånden, som er behandlet i Skoleudvalget og skal behandles i Byrådet.

Principprogrammet skal danne grundlag for udviklingen af Egedals skoler, så vi sikrer sammenhæng og de bedst mulige rammer for børn og unges skolegang og for lokalsamfundet. Principprogrammet er derfor formuleret i et overordnet sprog. De løsninger, der skal skabes på de enkelte skoler, vil ikke nødvendigvis kunne følge alle principperne, da der tages udgangspunkt i de eksisterende bygninger.

 

Skoleveje, idrætsfaciliteter og scenarier for skolerne - arbejdet fortsætter

Principprogrammet ligger til grund for de scenarier for Ølstykke og Smørum, som skal til politisk behandling i august. Det samme gælder for de løsninger, der er udarbejdet for sammenflytning af Ganløse Skole og Klub, som ligeledes er lagt op til politisk behandling.

Der er også foretaget en analyse af brugen af både gymnastiksale og idrætsanlæg i Smørum og Ølstykke for at afdække, hvilke udfordringer vi står overfor, når Søagerskolen og Toftehøjskolen udfases. Det gælder både idrætsundervisning og fritidsbrugernes brug af lokaler. Analysen indgår i scenarierne og der arbejdes videre på en vurdering af de øvrige haller.

Derudover har COWI analyseret skoleveje og tilkørselsforhold på de skoler, der skal modtage nye elever i 2019. Analysen indeholder forslag til både små og store ændringer, som nu skal vurderes politisk og administrativt. Der er allerede udpeget områder, der bør trafiksikres i indeværende år, hvilket også er til politisk behandling i juni.

Når de konkrete byggeprojekter skal planlægges og konkretiseres, bliver den kommende dialog lokalt forankret i hvert enkelt skoledistrikt. I løbet af 2020 besluttes det, hvordan og hvornår vi skal skabe kreative læringsmiljøer i distriktsskole Stenløse og Ganløse.

 

Præsentationen fra Infodagen den 18. juni 2019

På informationsmødet den 18. juni fik deltagerne en overordnet præsentation af principprogrammet og scenarierne. Der var tale om en første indledende præsentation, da den politiske proces kun lige er begyndt, og der først træffes beslutninger i august. På mødet fik deltagerne dermed en introduktion til det materiale som forelå og en præsentation af procesplanen, der beskriver arbejdet fremover.

Principprogram

Principprogrammet sætter rammen for, hvordan Egedals skoler kan ombygges og tilbygges, så vi opnår tidssvarende kreative læringsmiljøer og multifunktionel ejendomsudnyttelse. Principprogrammet skal ses som guidelines for den fremtidige udvikling, så vi sikrer sammenhæng i udviklingen af skoleafdelinger. Principprogrammet skal i administrativ og politisk behandling over sommeren 2019.

Scenarier

Administrationen har, sammen med bygherrerådgiver Arkitema Architects, udarbejdet en række mulighedsstudier - scenarier - for, hvordan ombygninger af skolerne kan realiseres i Ølstykke og Smørum.

Løsningsforslagene bygger på inspiration fra andre skolebygninger samt de principper og politikker, som Egedal Kommune driver skole og ejendomsdrift efter.

I Ganløse, har bygherrerådgiveren Signal Arkitekter udarbejdet scenarier for flytning af klubben og ADHD-klasserne.

Scenarierne skal til politisk behandling i august 2019.

Halkapacitetsanalyse

I forbindelse med sammenlægningen af skoleafdelinger, er der udarbejdet en analyse af brugen af idrætshaller. Analysen giver indblik i både skolernes og fritidsbrugeres aktuelle brug af haller i skoledistrikterne Ølstykke og Smørum, ændringer i brugen som følge af lukningen af afdelinger, samt det forventede fremtidige brug.

Analyse af sikker skolevej

COWI har udarbejdet et notat med opmærksomhedspunkter ved de trafikale forhold ved flytning af elever. Notatet er baseret på nuværende elevers adresser og de forventede skoleveje til elevernes nye skoleafdelinger, hvorefter de mest benyttede ruter er blevet gennemgået i forhold til trafiksikkerhed. Parkeringspladserne ved skolerne er også gennemgået. Analyser og anbefalinger er desuden baseret på observationer og ture langs de enkelte ruter.

Q&A - få svar på dine spørgsmål

Vi får mange gode spørgsmål til projektet med de kreative læringsmiljøer og multifunktionelle kvadratmeter. Vi samler spørgsmålene i denne Q&A som vi jævnligt vil opdatere, som projektet skrider frem. 

Tidligere nyheder

Der er udarbejdet en rapport, der anbefaler, hvordan skolerne kan samles på færre kvadratmeter og ombygges med nye inspirerende læringsmiljøer og kreative rum - til glæde for både børnene og hele lokalsamfundet.
En smartere udnyttelse af skolekvadratmeterne, giver nemlig økonomisk råderum til at prioritere investeringer i nye lærings- og kulturhuse på skolerne, hvor dagtilbud, klubber, SFO'er, biblioteker og kulturhuse er tænkt med ind.
Dermed kan de nye skoler også blive det naturlige omdrejningspunkt for det lokale kultur- og fritidsliv, hvor eksempelvis foreninger, spejdere og aftenskoler også kan benytte de fleksible faciliteter efter skoletid.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12