Færre, men bedre udnyttede kvadratmeter

Vi ved, at vi kan understøtte elevernes læring og trivsel ved at give skolerne et fysisk løft. Egedals skoler har lige nu flere kvadratmeter, end der er brug for i forhold til det aktuelle antal elever. De er omkostningstunge at vedligeholde, og samtidig understøtter indretningen af dem ikke nysgerrighed, koncentration, leg og trivsel godt nok. Skolerne mangler med andre ord lige nu ikke kvadratmeter – de mangler bedre løsninger. Derfor bliver børnene samlet på færre skolematrikler, mens skolerne frem til 2028 vil blive udbygget og moderniseret med blik for elevtallet nu og fremover. Med den rette indretning vil skolerne nemlig både kunne huse flere elever og give børnene mere moderne og motiverende læringsmiljøer, end de har i dag.

Hvad skal der ske?

Det betyder helt konkret, at elever fra Toftehøjskolen og Søagerskolen nu er flyttet til hhv. Søhøjskolen (tidl. Hampelandskolen) og Boesagerskolen. Derefter skal Søhøjskolen og Maglehøjskolen i Ølstykke samt Balsmoseskolen og Boesagerskolen i Smørum alle ombygges og udvides. Der er også afsat midler til at renovere Distriktsskole Stenløse og Distriktsskole Ganløse frem mod 2028.

Den første skolematrikel, der skal renoveres og moderniseres, er Søhøjskolen med forventet byggestart i 2021. Derefter følger Boesagerskolen og Balsmoseskolen, begge med forventet byggestart i 2022. På Maglehøjskolen forventes byggestart i 2024.

Læs mere
 • De første skridt i et stort projekt

  Ombygningen af Egedals skoler vil ske trinvist frem til 2028. Byggeprojekterne deles op flere faser, og finansieringen af dem sker som en del af kommunens Investeringsplan 2028, som Byrådet vedtog i 2018.

  Der er flere trin i processen forud for, at selve ombygningerne kan gå i gang. Lige nu bliver der bl.a. på flere skoler udført pilotprojekter med brugerinddragelse for at afprøve de grundlæggende principper for ombygning og indretning, inden de udføres i større skala. Principperne bygger på en større inddragelsesproces, hvor elever, skolemedarbejdere og ledere, forældre, foreninger og politikere har bidraget med viden og ideer til det overordnede principprogram for skolernes ombygning og indretning.

  På baggrund af dette principprogram har arkitektvirksomheden Arkitema udarbejdet skitser (scenarier) til, hvordan skoleombygningerne vil kunne se ud. Næste skridt er nu at omsætte disse skitser til konkrete byggeprojekter.

 • Løbende inddragelse og information

  Ombygningerne af skolerne vil berøre mange, både elever, skolernes medarbejdere, forældre og de foreninger og klubber, som har brug for lokaler og udearealer til deres aktiviteter, og de vil også fremover blive inddraget.

  Efter den indledende inddragelse er næste skridt en række lokale processer, hvor brugerne løbende bliver inddraget for at sikre, at aktuelle behov kommer med i de endelige løsninger. Der vil både være bred inddragelse om indretning af lokaler til fælles brug og dyb inddragelse ved skolepraksisnær indretning.

 • Kultur- og fritidsliv - de rette faciliteter i fremtiden

  Sideløbende med skolernes arbejde med kreative læringsmiljøer arbejdes der også med multifunktionelle løsninger for kommunens kultur- og fritidsfaciliteter. Det handler både om at finde løsninger for de foreninger, der bliver berørt af de fysiske ændringer på skolerne, og om en mere overordnet analyse af borgernes brug og behov for faciliteter nu og i fremtiden.

  Nye løsninger til foreninger, der står uden lokaler

  De foreninger og klubber, der har haft til huse på Søagerskolen, Toftehøjskolen og Liselund, skal have andre fysiske rammer for deres aktiviteter i løbet af de kommende år. Der er foreløbig fundet løsninger for et par af de foreninger, der har haft lokaler på Toftehøjskolen og Liselund, hvor Kunstnerkælderen nu skal have lokaler i Stenløse Kulturhus, Miniracerne skal have lokaler på Lærkeskolen og Ganløsespejderne har fået base i en spejderhytte på Viggatorp. Arbejdet med at analysere mulige scenarier for Ølstykke Skytteforening er også i gang. Derudover skal der findes løsninger for en håndfuld idrætsforeninger, der i dag anvender gymnastiksalene på Toftehøjskolen og Søagerskolen.

  Gymnastiksalene på Toftehøjskolen og Søagerskolen

  Foreningerne, der har til huse på Toftehøjskolen, har adgang til gymnastiklokalerne frem til maj 2022. Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår gymnastiksalen på Søagerskolen lukker. Det er hensigten, at løsningerne for de berørte idrætsforeninger på begge skoler udarbejdes som følge af en overordnet og tværgående analyse af anvendelse og udviklingsmuligheder for alle kommunens kultur- og fritidsfaciliteter, ligesom nye multihuse på hhv. Søhøjskolen (tidl. Hampelandskolen) og Balsmoseskolen også forventes at kunne indgå i den nye lokalefordeling for idrætsforeninger og andre fritidsbrugere.

  Kultur- og fritidsfacilitetsanalyse og udviklingsplan

  Egedal Kommune ønsker faciliteter, der understøtter aktive liv og fælleskaber – også i fremtiden. Derfor udarbejdes der en analyse af anvendelse og udviklingsmuligheder for alle kommunens kultur- og fritidsfaciliteter. Ud over den aktuelle anvendelse af faciliteter indgår tendenser i kultur- og fritidslivet i analysen. Analysen fremlægges og drøftes med foreninger og øvrige brugere ved en række workshop for at sikre brugerenes input til det videre arbejde med en udviklingsplan for optimeret brug og udvikling af faciliteter. Læs mere her.

 • Principprogram for ombygningerne

  Principprogrammet sætter rammen for, hvordan Egedals skoler kan ombygges og udvides, så vi får skabt nogle tidssvarende og inspirerende læringsmiljøer for børnene og samtidig får mest muligt ud af kvadratmeterne. Programmet indeholder bl.a. generelle udviklingsprincipper og grundlæggende værdier for det videre arbejde med at udvikle skolernes fysiske rammer.

  Du kan se hele principprogrammet her.

 • Scenarier for Smørum, Ølstykke og Ganløse

  På baggrund af principprogrammet er der udarbejdet en række skitser - kaldet scenarier - til, hvordan skoleombygningerne vil kunne se ud. Disse scenarier skal nu omsættes til konkrete byggeprojekter.

  Her kan du se scenarier for de fire skoler i Smørum og Ølstykke samt for flytning af klub og ADHD-klasser i Ganløse.

  Scenarier for Ølstykke og Smørum

  Scenarier for Afd. Ganløse Skole

  Scenarier for Ganløse Fritids- og Ungdomsklub 

   

   

 • Rapport om læringsfællesskaber og multifunktionalitet

  Rådgiverne Brøndum og Fliess har i 2018 udarbejdet en rapport med anbefalinger til, hvordan Egedals skoler kan samles på færre kvadratmeter og ombygges med nye læringsmiljøer og multifunktionelle rum til glæde for elever og lokalsamfund.

  Se hele rapporten om læringsfællesskaber og multifunktionalitet her.

 • Opsamling på opstartsworkshop for Hampelandskolen (nu Søhøjskolen)

  Den første skole, der skal renoveres er Hampelandskolen (nu Søhøjskolen), og i juni 2020 var der derfor opstartsworkshop med det formål at indsamle ønsker til skolens fremtidige funktioner. Der var ca. 60 deltagere på workshoppen, heriblandt elever, forældre, lærere, pædagoger og repræsentanter fra det lokale kultur- og fritidsliv og en række byrådsmedlemmer.

  Du kan se opsamlingen (ønskekataloget) her.

 • Tidsplanen prioriterer de mest akutte behov først

  Nogle skoler kommer i gang med ombygning og renovering før andre, og på hver skole kan udviklingen også foregå i flere etaper, sådan at de mest akutte behov imødekommes først. Rækkefølgen af skoler og etaper baseres bl.a. på konkrete vurderinger af vedligeholdelses-behovene, skoleprognoser (elevantal) og deraf afledt effekt ift. kapacitetsudvidelser, halkapacitet, økonomi - og meget andet.

  For eksempel har Boesagerskolen et akut behov for renovering, mens Balsmoseskolen har et større behov for at starte med en kapacitetsudvidelse, så der bliver plads til flere elever. Samtidig kan vi ikke udføre alt arbejdet på én gang, og derfor er prioriteringerne i etape- og tidsplan lavet ud fra en sammenstilling af de forskellige behov, hvor de mest akutte behov prioriteres først.

 • Børnene skal ikke bo i byggerod

  Ombygninger og renoveringer af skoler tager tid. Men der er fokus på, at børnene ikke skal gå i skole på en byggeplads, mens projekterne udføres, og at de stadig har gode læringsmiljøer, selvom noget af skolen er under ombygning.

  Det er et krav til den strategiske byggepartner, der skal udføre byggearbejdet, at udførelsesperioderne skal være så korte som muligt. Denne partner findes i forbindelse med et EU-udbud her i 2020.

 • Klasselokaler nok til de elever, der flytter til andre skoler

  Der er lokaler nok til alle de klasser, der flytter fra Toftehøjskolen og Søagerskolen og ind på deres nye skoler. Alle klasser får deres eget klasselokale, og der vil være faglokaler nok til behovene frem til de endelig ombygninger.

 • Tidssvarende faglokaler

  Egedals skoler skal have tidssvarende faglokaler, der lever op til den nye folkeskolelov. For at sikre dette vil der være særskilte inddragelses- og udviklingsprocesser med bl.a. faglærere og kommunens byggepartner.

 • Renovering og læringsmiljøer tænkes sammen

  Der er et stort vedligeholdelsesefterslæb på de fleste skoler i Egedal, og skolerne har behov for helhedsrenoveringer. Der er derfor også afsat midler til akut vedligehold.

  Når vi renoverer og ombygger, laver vi samtidig nye læringsmiljøer, som bliver tænkt ind i alle flader. Hvis et gammelt vindue fx skal udskiftes, vil man ikke bare udskifte vinduet, men også se på, hvordan læringsmiljøet kan forbedres i samme ombæring, fx med en læringstrappe under vinduerne, hvor der kan foregå formidling eller projektarbejde for eleverne.

 • Sikre Skoleveje

  I takt med at eleverne fra Søagerskolen og Toftehøjskolen flytter til andre skoler, ændrer nogle elevers skoleveje sig, og det kan få betydning for trafikforholdene på de skoler, som tager i mod de flere elever.

  Rådgivningsvirksomheden COWI har i den forbindelse analyseret skoleveje og tilkørselsforhold på Hampelandskolen og Boesagerskolen og givet forslag til små og store ændringer, som er blevet vurderet og prioriteret politisk og administrativt.

  Se COWI's rapport her.

 • Offentlig transport

  Egedal kommune er i dialog med Movia, om hvorvidt man kan omlægge lokale busruter, sådan der kører busser tæt på alle skoler.

 • Parkeringspladser på skolerne

  Der bliver plads til parkering på alle skoler, men det skal vurderes lokalt, hvad der er behov for. Der skal tænkes i smarte og sikre løsninger. På Boesagerskolen og Hampelandsskolen laves der allerede nu mindre tilretninger på parkeringspladserne i forbindelse med sammenflytningerne.

Idéforslag Visualisering Beskåret Multihus Søhøjskolen Teamet Juul & Nielsen 29 Juni 2021
Nyhed

Nyt multihus på Søhøjskolen binder skole og fritid sammen

Vi renoverer Egedal Kommunes skoler fra 2020-2028, så eleverne får moderne og motiverende rammer at lære, trives og udvikle sig i. Vi udvikler skolern…

Visualisering: Teamet Juul & Nielsen
Nyhed

Teamet Juul & Nielsen skal forny Egedals skoler

I dag skrev teamet Juul & Nielsen og Egedal Kommune under på et fire års strategisk byggepartnerskab for modernisering og renovering af Egedal kommune…

Byggepartner fundet_skilt
Nyhed

Strategisk byggepartner fundet

Egedal Kommune har efter en udbudsrunde med tre prækvalificerede byggeteams udvalgt sin strategiske byggepartner til renovering og modernisering af ko…

Skråfoto af Toftehøjskolen
Nyhed

DIGITALT BORGERMØDE: Hvad skal der ske på Toftehøjskolegrunden?

Bæredygtigt byggeri med fællesskaber på tværs af generationerne. Toftehøjskolegrunden skal udvikles og tirsdag den 29. september kl. 19-20.30 invitere…

Soagerskolen
Nyhed

DIGITALT borgermøde: Hvad skal der ske på Søagerskolegrunden?

Et nyt skønt og bæredygtigt boligområde er på vej i Smørum. På det digital borgermøde kan du høre mere om, hvad der skal ske på Søagerskole-grunden. T…

tennisbold
Nyhed

Virtuel workshop om kommunale faciliteter peger på god kapacitet med udviklingspotentialer

Omkring 100 borgere, repræsentanter fra Egedals mange foreninger og andre brugergrupper deltog 16. juni i en workshop om den fremtidige brug af kommun…

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12