Multihuset Set Udefra. Illustration Læringspartnerskab Egedal
Ombygningen på Søhøjskolen er den første af flere skoler i Egedal kommune, der moderniseres og renoveres. Eleverne får en ny og bedre Søhøjskole med fleksible rum, hvor de kan lære, lege og trives.

De fysiske rammer i skolerne skal understøtte børnenes læring, leg og trivsel.
Egedal kommunes skoler ombygges frem mod 2028 for at sikre de bedste fysiske rammer for børnenes udvikling. Rammer, der understøtter de kompetente lærere, når de hver dag yder en stor indsats for, at vores børn bliver endnu dygtigere og trives.

Dygtige børn – fremtidens unge


I skolerne underviser vi børn, i skolerne danner børn venskaber, i og omkring skolerne dyrker børn mange fritidsinteresser, og i skolerne modnes børn hver eneste dag.

Vi skaber derfor rum til, at skolerne kan bruges aktivt både i og uden for skoletiden af flere brugere. I dagtimerne af SFO-børn, skoleelever, lærere og pædagoger - og af vores foreninger og frivillige, når børnene er gået hjem fra skole. Uanset om man er aktiv i idræts- eller kulturlivet, bliver der plads til mangeartede aktiviteter om eftermiddagen, aftenen og i weekenderne. 

Vi bygger fleksible kvadratmeter og rum, der kan bruges til flere funktioner. Jo flere fleksible kvadratmeter vi bygger, jo færre kvadratmeter behøver vi at tilføre, og jo mindre CO2 bruger bygningen i både anlæg og drift. Vi bygger i trækon­struktioner, der kan adskilles og senere bruges til andet byggeri.

Søhøjskolen er den første i rækken af skoler, vi ombygger til børnenes behov. Herefter ombygges Balsmoseskolen og Boesagerskolen i Smørum og Maglehøjskolen i Ølstykke. Kommunes øvrige skoler skal også ombygges og renoveres i årene frem mod 2028.

Skolerne bygges i Læringspartnerskab Egedal.

Læs mere
 • Hvor langt er vi? Status september 2023

  Søhøjskolen

  På Søhøjskolen er byggeriet i sin afsluttende fase. I april blev det nye multihus indviet, og før sommerferien stod også udearealerne og mellemtrinnets bygning klar til brug. Lige nu arbejdes der på at afslutte projektet og få de sidste detaljer på plads, herunder fejl og mangler.

  Skolen har fået renoveret facader, hvilket har skabt et nyt læringsmiljø for undervisere og elever og et bedre indeklima i klasselokalerne. Fællesområder er blevet ombygget, så der er flere muligheder for læring og leg.

  Med det helt nye multihus på Søhøjskolen er skolen blevet åbnet endnu mere op for lokalsamfundet. Multihuset er til gavn for alle kommunens borgere. I dagtimerne for skole, SFO og Mini-SFO og efter skoletid for foreninger og fritidsbrugere.

  Udeområderne på skolen er også blevet opgraderet og har fået nye legezoner, der nærer fantasien og lægger op til både leg og læring. Der har været fokus på, at udearealerne blandt andet skal lægge op til boldspil, balance, bålhygge, sandlege, samvær og aktiviteter i højden

  Balsmoseskolen

  På Balsmoseskolen gik renoveringen i gang i oktober 2022.

  Først blev skolens tidligere skolebiblioteket/PLC ombygget til fire nye klasselokaler. Biblioteksmaterialerne bliver flyttet ud på de enkelte skolefløje, så bøger og materialer kommer tættere på eleverne.

  Indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen er blevet renoveret og taget i brug. Her er en del af facaderne blevet udskiftet og fællesområderne er blevet nyindrettet, så det bedre kan indgå i den daglige undervisning og bidrage til det kreative læringsmiljø.

  Her efter sommerferien blev en nyrenoveret administration taget i brug og lige nu renoveres de øvrige personalefaciliteter. Når personaleområderne står klar, påbegyndes renovering af faglokalet Håndværk og design.

  Balsmoseskolen skal også have et nyt multihus i to etager. Lige nu graves der ud til fundament og snart påbegyndes selve byggeriet af multihuset.
  Huset kommer til at indeholde faciliteter, som både kan bruges af skolen og af SFO'en. I stueplan er der faglokaler, fællesarealer og en stor multisal og på første etage klasselokaler. I aftentimerne kan multihusets sal og lokaler bruges af foreninger og fritidsbrugere.

  Vi forventer at være færdige på Balsmoseskolen i efteråret 2024

  Balsmoseskolen plantegning med fornyelser

  Plantegningen ovenfor viser i hovedtræk fornyelsen af ​​Balsmoseskolen.


  Boesagerskolen

  Boesagerskolen ombygges og nyindrettes flere steder, så der kommer bedre faciliteter for lærere og elever.

  Mini-SFO og SFO-området stod færdigrenoveret til april 2023, så de nye Mini-SFO elever kunne indtage de nyindrettede områder. Mandag den 4. september blev en ny tilbygning med klasselokaler og fællesområde til indskolingen indviet sammen med den store skolegård, hvor der er kommet nye legeredskaber, flere boldbaner og ny belægning.

  Lige nu renoveres udvalgte facader, og snart skal fællesarealerne i Blok B og C nyindrettes, så de bedre understøtter nutidig pædagogik og muligheder for at inddrage fællesområderne til undervisningsbrug.

  Håndværk og design-området opgraderes også. Blandt andet kommer der en visuel forbindelse gennem alle værkstederne, så man kan binde undervisningen sammen på tværs af værkstederne.

  Ombygningen af ​​Boesagerskolen gik i gang start november 2022, og vi regner med at være færdige sensommeren 2024.

  Ganløse skole

  Fornyelsen af ​​udvalgte udearealer på Ganløse Skole blev færdiggjort i august 2022.

  Mellemtrinnets gårdrum har fået et helt nyt udemiljø, der både skaber oaser til stilletid og har områder med plads til fysiske aktiviteter som fx boldspil og klatring.
  Skolens sciencegård er også blevet fornyet med flere muligheder for at rykke dele af undervisningen i de naturvidenskabelige fag udenfor.  

  Maglehøjskolen

  På Maglehøjskolen i Ølstykke forventer vi at starte op på planlægning af byggeriet i 2024.

  Stenløse skolerne

  Lige nu laves der forundersøgelser på Lærkeskolen og efterfølgende lægges der en plan for de tre andre skoler i skoledistriktet. Processen skal ende ud i nogle scenarier/skitser, der giver et bud på, hvordan skoleombygningerne kan se ud.

  Kommunens øvrige skoler

  Kommunens øvrige skoler skal også ombygges og renoveres i årene frem mod 2028.

 • De første skridt i et stort projekt

  Ombygningen af Egedals skoler vil ske trinvist frem til 2028. Byggeprojekterne deles op i flere faser, og finansieringen af dem sker som en del af kommunens Investeringsplan 2028, som Byrådet vedtog i 2018.

  Forud for opstarten af selve ombygningerne af de første skoler blev der udført pilotprojekter med brugerinddragelse for at afprøve de grundlæggende principper for ombygning og indretning, inden de blev udført i større skala. Principperne bygger på en større inddragelsesproces, hvor elever, skolemedarbejdere og ledere, forældre, foreninger og politikere har bidraget med viden og ideer til det overordnede principprogram for skolernes ombygning og indretning.

  På baggrund af dette principprogram udarbejdede arkitektvirksomheden Arkitema skitser (scenarier) til, hvordan de første skoleombygningerne kunne se ud. En lignende proces skal sættes i gang på Stenløse skolerne i efteråret 2022.

 • Løbende inddragelse og information

  Ombygningerne af skolerne vil berøre mange, både elever, skolernes medarbejdere, forældre og de foreninger og klubber, som har brug for lokaler og udearealer til deres aktiviteter, og de vil også blive inddraget i de kommende projekter.

  Efter den indledende inddragelse er næste skridt en række lokale processer, hvor brugerne løbende bliver inddraget for at sikre, at aktuelle behov bliver hørt i forhold til de endelige løsninger. 

 • Principprogram for ombygningerne

  Principprogrammet sætter rammen for, hvordan Egedals skoler kan ombygges og udvides, så vi får skabt nogle tidssvarende og inspirerende læringsmiljøer for børnene og samtidig får mest muligt ud af kvadratmeterne. Programmet indeholder bl.a. generelle udviklingsprincipper og grundlæggende værdier for det videre arbejde med at udvikle skolernes fysiske rammer.

  Du kan se hele principprogrammet her.

 • Renovering og læringsmiljøer tænkes sammen

  Der er et stort vedligeholdelsesefterslæb på de fleste skoler i Egedal, og skolerne har behov for helhedsrenoveringer. Der er derfor også afsat midler til akut vedligehold.

  Når vi renoverer og ombygger, laver vi samtidig nye læringsmiljøer, som bliver tænkt ind i alle flader. Hvis et gammelt vindue fx skal udskiftes, vil man ikke bare udskifte vinduet, men også se på, hvordan læringsmiljøet kan forbedres i samme ombæring, fx med en læringstrappe under vinduerne, hvor der kan foregå formidling eller projektarbejde for eleverne.

 • Scenarier for Smørum, Ølstykke og Ganløse

  På baggrund af principprogrammet er der udarbejdet en række skitser - kaldet scenarier - til, hvordan skoleombygningerne vil kunne se ud. Disse scenarier er eller skal i gang med at blive omsat til konkrete byggeprojekter.

  Her kan du se scenarier for de fire skoler i Smørum og Ølstykke samt for flytning af klub og ADHD-klasser i Ganløse.

  Scenarier for Ølstykke og Smørum

  Scenarier for Afd. Ganløse Skole

  Scenarier for Ganløse Fritids- og Ungdomsklub 

   

   

 • Læringspartnerskab Egedal

  Egedal Kommune har oprettet et byggepartnerskab med navnet L:Eg, der står for Læringspartnerskab Egedal.

  Partnerskabet består af Egedal Kommune og et team af rådgivere og entreprenører. Sammen bygger vi til fremtidens skoler i Egedal.

  L:Eg er et unikt samarbejde, da det løber over fire år, hvor vi kan bygge videre på erfaring og udvikle de bedste rammer for skolerne i Egedal.

  Læringspartnerskab Egedal består af:

  • Totalentreprenør Juul & Nielsen
  • RUBOW arkitekter
  • Nerd Architects
  • EKJ Rådgivende Ingeniører
  • Dansk Energi Management
  • Egedal Kommune

  Præsentation af vindende tilbud

Indvielse Boesagerskolen Tilbygningen 4 Sep 2023 Foto Egedal Kommune
Nyhed

Ny tilbygning og skolegård indviet på Boesagerskolen

Mandag den 4. september var der festlig indvielse af den nye tilbygning til indskolingen, og en nyindrettet skolegård med masser af plads til bevægels…

Indvielse Multihus Søhøjskolen 18 April 2023 Talere På Første Række Foto Egedal Kommune
Nyhed

Nyt Multihus på Søhøjskolen i Ølstykke indviet

Der var smil, sang, taler og rundvisning, da det nye Multihus på Søhøjskolen tirsdag den 18. april blev indviet. Børn og voksne fejrede den store mode…

Byggefest Søhøjskolen 14 Okt 2021 Foto Egedal Kommune
Nyhed

Byggefest på Søhøjskolen markerer skolemodernisering

Torsdag den 14. oktober holdt vi byggefest på Søhøjskolen. Vi fejrede, at moderniseringen og renoveringen af skolen er godt i gang. Skolens facader er…

Idéforslag Visualisering Beskåret Multihus Søhøjskolen Teamet Juul & Nielsen 29 Juni 2021
Nyhed

Nyt multihus på Søhøjskolen binder skole og fritid sammen

Vi renoverer Egedal Kommunes skoler fra 2020-2028, så eleverne får moderne og motiverende rammer at lære, trives og udvikle sig i. Vi udvikler skolern…

Aula A fællesareal på Boesagerskolen
Nyhed

Nyt fællesareal til både leg og læring på Boesagerskolen

Indskolingens store fællerum, Aula A, på Boesagerskolen i Smørum er de seneste måneder bygget om til et storrum med flere små nicher, og rum i rummet.…

Visualisering: Teamet Juul & Nielsen
Nyhed

Teamet Juul & Nielsen skal forny Egedals skoler

I dag skrev teamet Juul & Nielsen og Egedal Kommune under på et fire års strategisk byggepartnerskab for modernisering og renovering af Egedal kommune…

Byggepartner fundet_skilt
Nyhed

Strategisk byggepartner fundet

Egedal Kommune har efter en udbudsrunde med tre prækvalificerede byggeteams udvalgt sin strategiske byggepartner til renovering og modernisering af ko…

Soagerskolen
Nyhed

DIGITALT borgermøde: Hvad skal der ske på Søagerskolegrunden?

Et nyt skønt og bæredygtigt boligområde er på vej i Smørum. På det digital borgermøde kan du høre mere om, hvad der skal ske på Søagerskole-grunden. T…

tennisbold
Nyhed

Virtuel workshop om kommunale faciliteter peger på god kapacitet med udviklingspotentialer

Omkring 100 borgere, repræsentanter fra Egedals mange foreninger og andre brugergrupper deltog 16. juni i en workshop om den fremtidige brug af kommun…

Vicky Holst Rasmussen, Borgmester I Egedal Kommune (Tv.), Og Lise Bjerregaard, Distriktsskoleleder, Distriktsskole Ganløse (Th.).
Nyhed

Udearealer på Ganløse Skole indviet

Onsdag den 5. oktober blev Ganløse Skoles nyindrettede gårdrum indviet. Elever, lærere, pædagoger og politikere var mødt op til indvielsen og indtog d…

Multisal Visualisering Fra Dispositionsforslag RUBOW Arkitekter
Nyhed

Nu starter moderniseringen af Balsmoseskolen

Skoleombygningerne i Egedal Kommune er godt i gang. Nu starter vi ombygningen og udvidelsen af Balsmoseskolen i Smørum og markerer hermed en ny milepæ…

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12