sport gul

Byrådet har februar 2021 godkendt en 10 årig udviklingsplan for idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter. Udviklingsplanen er blevet til i tæt dialog med brugerne af kommunens faciliteter til kultur, idræt og fritidsliv.

Udviklingsplanen fokuserer på nuværende brugere såvel som en mulig aktivering af borgere, der i dag anvender faciliteter i mindre grad. Relateret til den videre prioritering og udvikling af de fysiske faciliteter bygger udviklingsplanen på tre principper:

  • Styrkelse af eksisterende idræts- og kulturcentre ved udvikling af mangfoldige magneter med flere aktivitetstyper, øget fællesskab og større lokal sammenhængskraft,
  • Understøttelse af de levende lokalområder med kulturhuse, lokalcentre og lokale mødesteder, der kan understøtte fællesskab og lokalt nærvær, samt
  • Øget fokus på naturen som arena for kultur og fritidsliv med udvikling af trailcentre og udbygning af stier og aktivitetsruter til gavn for alle Egedals borgere.  

Med afsæt i den aktuelle brug af faciliteter og forventningerne til fremtidige behov opridser planen desuden fire fokusområder for den videre udvikling: 

  1. Organisation og drift: Bedre udnyttelsesgrad via optimeret booking og andre driftstiltag, der kan give adgang for flere brugere.
  2. Kommunikation: Inviterende og synlige faciliteter samt lettilgængelige overblik over foreninger og aktiviteter.
  3. Aktivitet: Styrket samarbejdskultur på tværs af brugergrupper, understøttelse af frivillighed samt tiltag, der aktiverer og synliggør mindre anvendte faciliteter såvel som aktiviteter for borgere, der typisk bruger faciliteterne i mindre grad.
  4. Faciliteter: Langsigtet planlægning indarbejdet i byudvikling og kommuneplan såvel som udviklingen af konkrete faciliteter. 

Hensigten er, at de fire fokusområder i samspil sikrer udvikling af faciliteter og den optimale drift og anvendelse af disse.

Implementeringen af udviklingsplanen fortsætter nu i tæt dialog med brugerne og desuden tæt forbundet med implementeringen af Egedals Folkeoplysningspolitik. Implementeringsfokus bliver på anlægssiden i 2021 i første omgang arbejdet med de anlægsprojekter, der blev bevilget midler til i Budget 2021.

Du kan læse udviklingsplanen i en kort pixi version – eller den fulde version af udviklingsplanen.

Baggrund for udviklingsplanen

Egedal kommuner arbejder på alle serviceområder med optimal brug af kommunens ejendomme. Principperne herfor er defineret i kommunens Ejendomsstrategi. På kultur og fritidsområdet afledte arbejdet med optimal ejendomsdrift et behov for at se på brugen af idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i et mere langsigtet og strategisk perspektiv. Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede april 2019 derfor at igangsætte udarbejdelsen af en udviklingsplan for faciliteterne på idræts-, kultur- og fritidsområdet.

Forud for udarbejdelsen af udviklingsplanen blev der i samarbejde med en ekstern rådgiver Keingart udarbejdet en indledende analyse af kapacitet, anvendelse af faciliteter, befolkningsudvikling og forventet udvikling i borgernes idræts-, kultur- og fritidsliv. Se Keingarts analyse her.

I udarbejdelsen af udviklingsplanen var det væsentligt for det daværende Kultur- og Erhvervsudvalget at involvere brugerne af kommunes faciliteter. Foreningerne og borgere blev derfor inviteret til et forløb med 3 workshops, hvor resultaterne fra analysen blev fremlagt og en række mulige udviklingsscenarier blev drøftet. Se udviklingsscenarier her.

70 lokale foreninger og en række kommunale brugere blandt andet Ung Egedal, Egedal Musik- og kulturskole deltog i de tre workshops og har bridraget med perspektiver på brugernes aktuelle og fremtidige behov. Desuden har Folkeoplysningsudvalget haft en væsentlig rolle i den endelig udformning af udviklingsplanen.

Hvad er idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter?

I analysen fokuseres på bygninger og arealer ejet af Egedal Kommune som anvendes til idræts-, kultur- og fritidsformål. Det vil sige idrætscentre, skolernes gymnastiksale, kulturhuse, spejderhytter og andre klubfaciliteter. Alle de faciliteter, der i dag er registeret i Egedal Kommunes Booking- og Tilskudsportal - KMD Booking. Med en godkendt udviklingsplan har vi nu også fået naturen med på landkortet – som en af kommunens attraktive faciliteter til en aktivt fritidsliv

Har du spørgsmål kan du kontakte kultur og fritidschef Peter Høybye på peter.hoybye@egekom.dk

Udviklingsplan
Nyhed

Bedre rammer for kultur og fritidsaktiviteter i Egedal på vej

På onsdag drøfter Byrådet en udviklingsplan for kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune. I fremtidens foreningslandskab skal der være facilitet…

Kontakt

By, kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12