Byrådet godkendte i juni 2022 ny handleplan for idræts-, kultur- og fritidsområdet i Egedal Kommune. Hensigten med handleplanen er, at styrke samarbejdet mellem kommune og det lokale foreningsliv for at sikre de bedst mulige rammer for Egedal-borgernes fritidsliv. Læs mere her.

Som det fremgår af handleplanen ønsker foreninger, at Byrådet skal konsultere foreningslivet i forhold til reelle behov forud for økonomiske prioriteringer. På den baggrund har administrationen i Kultur og Fritid udarbejdet en model for brugerdialog forud for prioriteringen af anlægsmidler til kultur- og fritidsområdet.

Modellen inkluderer en proces med forenings- og borgermøder, skriftlig konkretisering af idéer, administrativ kortlægning samt dialog mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget. Se nedenstående.

Proces For Brugerdialog, Administrativ Kortlægning Og Politisk Prioritering

For at sikre den tydelighed i prioriteringen af midler, som foreningslivet efterspørger, inkluderer dialogmodellen desuden en model for kategorisering af de indkomne idéer og en efterfølgende pointgivning af disse.

Kategoriseringen af idéer medfører, at alle input fra forenings- og borgermødet opdeles i fire kategorier:

  1. Idéer der har karakter af vedligehold af eksisterende anlæg, og som derfor kan prioriteres administrativt som en del af den samlede årlige prioritering af vedligehold.
  2. Idéer der forventes at være realiserbare indenfor det aktuel anlægsbudget, og som derfor indgår i videre dialog om prioritering.
  3. Idéer der ikke vurderes realiserbare indenfor den aktuelle anlægsbudget, men som kan fungere som idékatalog til fremtidig viderebearbejdning og/eller alternativt søges realiseret med andre finansieringsmodeller.
  4. Idéer der ikke kan karakteriseres som anlæg, og derfor må indgå i en prioritering af driftsmidler.

I modellen sikres det, at brugerne får overblik over alle indkomne idéer og kategoriseringen af disse, inklusiv løbende efterfølgende opfølgning. Men i relation til en pointgivning af idéer og den fortsat dialog om prioritering af midler for den aftalte periode, indgår alene idéer fra kategori 2.

Kriterier for pointgivning af idéer i kategori 2 inkluderer kort fortalt:

  • antallet af brugere
  • aktivering af nye brugere
  • sociale fællesskaber og synergier
  • multifunktionalitet
  • principper fra udviklingsplan for faciliteter, bæredygtighed og planmæssige forhold
  • fordeling mellem aktiviteter, faciliteter og distrikter 

Den administrative pointgivning fremlægges og drøftes med brugerne på et møde i april 2023, ligesom den danner grundlaget for en dialog mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Prioritering af anlægsmidler indgår efter brugerdialogen i den almindelige kommunale budgetproces og en endelig politisk prioritering af anlægsmidler.

 

Hvis du/I har spørgsmål angående idébeskrivelsen, så er du/I meget velkomne til at kontakte administrationen i Kultur og Fritid på mail: kulturogfritid@egekom.dk

For at komme i betragtning skal de indsendte idéer være modtaget senest d. 27. februar 2023.

Dokumentet til udfyldelse af ens idébeskrivelse ligger længere nede.

 

Se pdf nederst på denne side for flere detaljer om dialogmodellen inklusiv de administrative kortlægningsmodeller af indkomne idéer - kategoriserings- og pointmodellen.

 

Dialogprocessen gennemføres én gang som en forsøgsordning i 2023. Som afslutning på processen indgår en evaluering i dialog med Folkeoplysningsudvalget, hvorefter det kan vurderes om hele eller dele af modellen med fordel kan videreføres til kommende års prioriteringsprocesser.

 

Del: