sport gul

Byrådet har februar 2021 godkendt en 10 årig udviklingsplan for kultur- og fritidsfaciliteter. Udviklingsplanen er blevet til i tæt dialog med brugerne af kommunens faciliteter til kultur, idræt og fritidsliv.

Udviklingsplanen fokuserer på nuværende brugere såvel som en mulig aktivering af borgere, der i dag anvender faciliteter i mindre grad. Relateret til den videre prioritering og udvikling af de fysiske faciliteter bygger udviklingsplanen på tre principper:

  • Styrkelse af eksisterende idræts- og kulturcentre ved udvikling af mangfoldige magneter med flere aktivitetstyper, øget fællesskab og større lokal sammenhængskraft,
  • Understøttelse af de levende lokalområder med kulturhuse, lokalcentre og lokale mødesteder, der kan understøtte fællesskab og lokalt nærvær, samt
  • Øget fokus på naturen som arena for kultur og fritidsliv med udvikling af trailcentre og udbygning af stier og aktivitetsruter til gavn for alle Egedals borgere.  

Med afsæt i den aktuelle brug af faciliteter og forventningerne til fremtidige behov opridser planen desuden fire fokusområder for den videre udvikling: 

  1. Organisation og drift: Bedre udnyttelsesgrad via optimeret booking og andre driftstiltag, der kan give adgang for flere brugere.
  2. Kommunikation: Inviterende og synlige faciliteter samt lettilgængelige overblik over foreninger og aktiviteter.
  3. Aktivitet: Styrket samarbejdskultur på tværs af brugergrupper, understøttelse af frivillighed samt tiltag, der aktiverer og synligør mindre anvendte faciliteter såvel som aktiviteter for borgere, der typisk bruger faciliteterne i mindre grad.
  4. Faciliteter: Langsigtet planlægning indarbejdet i byudvikling og kommuneplan såvel som udviklingen af konkretet faciliteter. 

Hensigten er, at de fire fokusområder i samspil sikrer udvikling af faciliteter og den optimale drift og anvendelse af disse.

Implementeringen af udviklingsplanen fortsætter nu i tæt dialog med brugerne og desuden tæt forbundet med implementeringen af Egedals Folkeoplysningspolitik. Implementeringsfokus bliver på anlægssiden i 2021 i første omgang arbejdet med de anlægsprojekter, der blev bevilget midler til i Budget 2021.

Du kan læse udviklingsplanen i en kort pixi version – eller den fulde version af udviklingsplanen.

Baggrund for udviklingsplanen

Egedal kommuner arbejder på alle serviceområder med optimal brug af kommunens ejendomme. Principperne herfor er defineret i kommunens Ejendomsstrategi. På kultur og fritidsområdet afledte arbejdet med optimal ejendomsdrift et behov for at se på brugen af kultur- og fritidsfaciliteter i et mere langsigtet og strategisk perspektiv. Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede april 2019 derfor at igangsætte udarbejdelsen af en udviklingsplan for faciliteterne på kultur- og fritidsområdet.

Forud for udarbejdelsen af udviklingsplanen blev der i samarbejde med en ekstern rådgiver Keingart udarbejdet en indledende analyse af kapacitet, anvendelse af faciliteter, befolkningsudvikling samt forventet udvikling i borgernes kultur- og fritidsliv.

Se Keingarts analyse her.

I udarbejdelsen af udviklingsplanen var det væsentligt for Kultur- og Erhvervsudvalget at involvere brugerne af kommunes faciliteter. Foreningerne og borgere blev derfor inviteret til et forløb med 3 workshops, hvor resultaterne fra analysen blev fremlagt og en række mulige udviklingsscenarier blev drøftet.
Se udviklingsscenarier her.

70 lokale foreninger og en række kommunale brugere blandt andet Ung Egedal, Egedal Musik- og kulturskole deltog i de tre workshops og har bridraget med perspektiver på brugernes aktuelle og fremtidige behov. Desuden har Folkeoplysningsudvalget haft en væsentlig rolle i den endelig udformning af udviklingsplanen.

Hvad er kultur- og fritidsfaciliteter?

I analysen fokuseres på bygninger og arealer ejet af Egedal Kommune som anvendes til kultur og fritidsformål. Det vil sige idrætscentre, skolernes gymnastiksale, kulturhuse, spejderhytter og andre klubfaciliteter. Alle de faciliteter, der i dag er registeret i Egedal Kommunes bookingsystem Egon. Vi taler altså om 9 spejderhytter, 8 kulturhuse og 30 idrætslokationer, og med en godkendte udviklingsplan har vi nu også fået naturen med på landkortet – som en af kommunens attraktive faciliteter til en aktivt fritidsliv

Har du spørgsmål kan du kontakte kultur og fritidschef Peter Høybye på peter.hoybye@egekom.dk

Udviklingsplan
Nyhed

Bedre rammer for kultur og fritidsaktiviteter i Egedal på vej

På onsdag drøfter Byrådet en udviklingsplan for kultur- og fritidsfaciliteter i Egedal Kommune. I fremtidens foreningslandskab skal der være facilitet…

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12