Er din grund kortlagt som forurenet eller mulig forurenet, kræver det en § 8-tilladelse efter jordforureningsloven, hvis du vil: 

 • bygge eller ombygge
 • grave
 • fjerne forureningen
 • ændre arealanvendelse - for eksempel fra erhverv til bolig.

Er du i tvivl om dit planlagte projekt kræver en tilladelse, så kontakt altid kommunen. Denne tilladelse skal søges uafhængigt af en evt. ansøgning om byggetilladelse og/eller nedrivningstilladelse. Du skal ansøge om tilladelsen hos Klima, natur og miljø.

Sådan får du en § 8-tilladelse​

Du søger om §8-tilladelse til dit planlagte projekt hos kommunen. I ansøgningen beskriver du:

 • Formål med projektet
 • Undersøgelser og prøvetagninger i forbindelse med arbejdet
 • Håndtering af jorden

Du kan få hjælp til ansøgningen ved at kontakte et rådgivende firma, som har erfaring med jordforurening. 

§8 tilladelse kræves altid ved bygge- eller anlægsarbejde i Egedal Kommune, hvis din grund er forureningskortlagt på vidensniveau 1 (V1 kortlagt) eller vidensniveau 2 (V2 kortlagt). Er det kun en del af din grund, der er kortlagt, kræves der kun §8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på den kortlagte del. I disse tilfælde kan det dog være en god ide, at du sikrer dig, at forureningens udbredelse er kendt eller vurderet.

Grunden til at du skal søge om § 8 tilladelse er, at kommunen vil stille vilkår i tilladelsen, der skal forebygge, at mennesker og miljø eksponeres for forurening fra jord og grundvand.

§ 8-tilladelsen gives af kommunen efter fire ugers høring i regionen. I nogle tilfælde indhenter kommunen også en udtalelse hos embedslægen. Når tilladelsen er givet, kan du begynde på projektet.

Projektet afsluttes med en orientering til kommunen og regionen om, at projek­tet er færdigt. Du skal sende en rapport, som beskriver det udførte arbejde - bl.a. en beskrivelse af, hvor meget jord der er fjernet og dokumentation for, at den forurenede jord er kørt til deponering på et godkendt sted. Rapporten er normalt skrevet af det rådgivende firma, som har hjulpet dig med arbejdet.

§8 tilladelsen

Kommunen kan i tilladelsen stille følgende vilkår

 • Vilkår, der er nødvendige af hensyn til menneskers sundhed
 • Vilkår, der er nødvendige af hensyn til grundvand, overfladevand og internationale beskyttelsesområder
 • Vilkår, der er nødvendige af hensyn til offentlig indsats overfor forureningen
 • Vilkår om afrapportering

De vilkår, der knyttes til en §8 tilladelse afhænger både af dit ansøgte projekt og af forureningen på din grund. Vilkårene i en § 8 tilladelse kan derfor variere stærkt fra sag til sag.

Da anlægsprojekter og forureningssituationen på forskellige grunde kan variere i kompleksitet, kan det være svært, at give generel vejledning, hvad din § 8 ansøgning skal indeholde. Har du brug for en beskrivelse af, hvad en § 8 ansøgning kan indeholde, kan du læse Region Hovedstadens anbefalede minimumskrav til indholdet af ansøgningen. Du kan også finde inspiration i Tjeklisten for indhold til §8-ansøgning, der er Bilag B fra fra vejledningen "Indeklimasikring i nybyggeri" fra Region Hovedstaden 2016. Du skal bare være opmærksom på at de nævnte beskrivelser ikke nødvendigvis er udtømmende.  

Det er kommunen, der udsteder § 8 tilladelsen, men inden udstedelsen af tilladelsen, skal kommunen sende tilladelsen i høring hos Region Hovedstaden.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12