Det er nødvendigt med tilpasning af vores systemer for at kunne håndtere de klimaforandringer, der vil komme nu og i fremtiden. Vi ved ikke præcis, hvad der vil ske, men vi ved, at der vil ske ændringer. Prognoserne for Danmarks fremtidige klima er, at vi får mere vand, vind og varme. Desuden vil der komme flere ekstremer som tørke, kraftigere vind og ikke mindst voldsommere regnskyl, specielt i sommerperioden.

Mere intensiv regn og flere oversvømmelser

De sidste 10 år har budt på en ændring i nedbøren, og det har givet en række negative følgevirkninger, da vores kloak- og regnvandssystemer er reguleret til en anden type regnmønster. Vi står derfor over for en ny opgave og desværre findes der ingen umiddelbare kortsigtet løsninger, der kan håndtere de store regnmængder.

De øgede nedbørsmængder betyder, at vandstanden i vandløbene bliver højere, grundvandsstanden stiger og det eksisterende kloaksystem oftere overbelastes. Dette betyder igen øget sandsynlighed for oversvømmede kloakker med terrænoversvømmelser, vand i kældrene og oversvømmelser specielt i de lavtliggende områder. De øgede mængder regnvand betyder, at flere af de lavtliggende arealer, der oversvømmes kun kan kloakeres ved etablering af kostbare pumpeløsninger.

Nedbørsændringer i spildevandsplanen  

Egedal Kommune har allerede taget højde for nedbørstilpasninger i kommunens nye spildevandsplan, hvor alle nye anlæg klimasikres. Klimasikring af kloakker er dog ikke en sikkerhed mod oversvømmelser ved ekstreme regnhændelser.

Det er vigtigt, at kommunen er meget opmærksomme på at minimere konsekvensen af nedbørsmængderne i forbindelse med byudviklingen, herunder udlægning af nye boligområder til bebyggelse, ændringer i eksisterende områder, samt udnyttelsen af de lavest liggende arealer.

Egedal Kommunes klimatilpasningsstrategi 

Som led i Egedals arbejde med nedbørstilpasning indtænkes vandhåndtering og skybrudssikring i forbindelse med al fysisk planlægning, projektering og andre relevante arbejdsopgaver. Der er fokus på udvikling af det tværfaglige samarbejde med inddragelse af forsyningen, andre myndigheder og aktører samt kommunens borgere.

Det er Egedals mål:

• At bygninger, anlæg og andre samfundsmæssige værdier i videst muligt omfang tilpasses de fremtidige klimaudfordringer, herunder sikres mod skadevoldende oversvømmelser.

• At nedbørstilpasning og vandhåndtering fremover indtænkes fra start i al planlægning og andre relevante kommunale arbejdsopgaver og udnyttes til udvikling af nye tværfaglige løsninger, der skaber synergieffekt og merværdi for de investerede midler.

• At indsatsen for nedbørstilpasning løftes i fællesskab af kommunen, forsyningsselskabet og borgerne i Egedal.

I 2013 fik Egedal sin første klimatilpasningsplan, som indeholdt en kortlægning af risikoområder, en handlingsplan for nedbørstilpasning inklusive et sæt retningslinjer for Egedals arbejde med vandhåndtering og klimatilpasning. Retningslinjerne er videreført i Kommuneplan 2017. 

Risikokortlægning

I 2012 fik Egedal Kommune foretaget en kortlægning af risiko for oversvømmelse, hvor der blev udpeget ca. 30 områder, hvor risikoen for skadevoldende oversvømmelser vurderes at være særligt stor. Udpegning foregik ved at sammenholde de områder, hvor der er størst risiko for oversvømmelse fra nedbør, vandløb, kloak og grundvandsstigning med de områder, hvor en eventuel oversvømmelse vil medføre størst skader og gener.

Risikokortlægningen viser, at der i Stenløse By og i den nordlige del af Smørumnedre er en særlig koncentration af risikoområder. Der er samtidig kendskab til tidligere oversvømmelser i disse områder, hvorfor de er udpeget som prioriterede indsatsområder i forhold til nedbørstilpasning. 

Handlingsplan for nedbørstilpasning

Egedals Klimatilpasningsplan, som blev vedtaget i 2013, lægger op til, at klimasikring skal ske efter en tredelt strategi, hvor hurtigtvirkende løsninger gennemføres først. Første prioritet er forbedret oversvømmelsesberedskab, dernæst prioriteres klimasikring af eksisterende bygninger og anlæg, og endeligt gennemføres planlægning af projekter for langsigtet klimatilpasning.

I forbindelse med den langsigtede nedbørstilpasning vil der være særligt fokus på de udpegede risikoområder og indsatsområder. I det prioriterede indsatsområde i Stenløse vil Egedal og Novafos sammen undersøge mulighederne for etablering et klimaprojekt for omlægning af Stenløse Å. I det eksisterende byområder Smørumnedre undersøger Egedal muligheden for at afkoble regnvandet på kommunale ejendomme fra kloaknettet og i stedet håndtere regnvandet lokalt for at mindske oversvømmelsesrisikoen.

Derudover arbejdes der med at udvikle nye metoder til håndtering af regnvand på veje og fællesarealer byudviklingsområderne Dyvelåsen og Egedal By.

Egedal deltager sammen med Roskilde og Frederikssund Kommune i et projekt for stormflodssikring af Værebro Å. Projektet omfatter en højvandssluse ved Roskilde fjord samt diger langs strækninger af åen.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12