Gennem de sidste 60 år er der forsvundet mange naturområder i Danmark, og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1992, for at passe på den natur, vi har tilbage.

Du kan have områder med beskyttede naturtyper på din ejendom, og det betyder, at du ikke må ændre naturtilstanden på disse arealer. Du kan i nedenstående folder læse mere om beskyttede naturtyper.

Beskyttede områder

Der må ikke foretages ændringer i naturens tilstand i

 • Søer og vandhuller, der har et areal, som er større end 100m2
 • Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe, som hver for sig eller i sammenhæng har et areal, der er større end 2500 m2.
 • Moser, der er mindre end 2500 m2, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer.
 • De fleste vandløb er beskyttede

De beskyttede områder kaldes ofte "§3-områder", fordi de er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens §3.

 • Beskyttede områder i Egedal Kommune

  Egedal Kommune registrerer og fører tilsyn med beskyttet natur i kommunen. Udpegningen af de beskyttede områder er ikke statisk, da naturområder kan vokse sig ud og ind af beskyttelsen.

  Du kan se hvilke områder i kommunen, der er naturbeskyttede på Egedalkortet. Som nævnt er udpegningen af de naturbeskyttede områder ikke statisk, så du skal betragte kortmaterialet som vejledende. Der kan være områder, der beskyttet, selvom det ikke fremgår af kortet, og er området placeret på din ejendom, er det dit ansvar at passe på det. Er du i tvivl om et areals status kan du kontakte kommunen.

  Du kan se området med beskyttede naturtyper på Egedalkortet.

 • Ændringer i tilstanden af beskyttet natur er ikke tilladt uden § 3 dispensation

  Du må ikke ændre i tilstanden af den beskyttede natur. Eksempler på tiltag, der kan betyde ændringer i naturtilstanden på et areal kan være

  • Dræning
  • Opfyldning
  • Oprensning
  • Omlægning
  • Beplantning

  Da der er tale om forbud mod ændring af naturområderne, betyder det, at hidtidig drift må opretholdes, men ikke intensiveres. Herunder må du ikke

  • opstarte brug af gødning eller sprøjtemidler
  • ændre sprøjte- eller gødningsmønster, herunder mængder/koncentrationer

  Ønsker du at ændre tilstanden af et beskyttet areal, skal du søge om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 hos kommunen. Der skal foreligge særlige omstændigheder, for at kommunen kan give dispensation fra beskyttelsen.

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12