Gennem de sidste 60 år er der forsvundet mange naturområder i Danmark, og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1992, for at passe på den natur, vi har tilbage.

Du kan have beskyttet natur på din ejendom, og det betyder, at du ikke må ændre naturtilstanden på den beskyttede del af din ejendom. Du kan læse mere om hvilke naturområder, der beskyttes og finde eksempler på hvilke ting, der ændrer naturtilstanden i beskyttede områder.

Beskyttede områder

Der må ikke foretages ændringer i naturens tilstand i

 • Søer og vandhuller, der har et areal, som er større end 100m2
 • Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe, som hver for sig eller i sammenhæng har et areal, der er større end 2500 m2.
 • Moser, der er mindre end 2500 m2, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer.
 • De fleste vandløb er beskyttede

De beskyttede områder kaldes ofte "§3-områder", fordi de er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens §3.

 • Beskyttede områder i Egedal Kommune

  Egedal Kommune registrerer og fører tilsyn med beskyttet natur i kommunen. Udpegningen af de beskyttede områder er ikke statisk, da naturområder kan vokse sig ud og ind af beskyttelsen.

  Du kan se hvilke områder i kommunen, der er naturbeskyttede på Egedalkortet. Som nævnt er udpegningen af de naturbeskyttede områder ikke statisk, så du skal betragte kortmaterialet som vejledende. Der kan være områder, der beskyttet, selvom det ikke fremgår af kortet, og er området placeret på din ejendom, er det dit ansvar at passe på det. Er du i tvivl om et areals status kan du kontakte kommunen.

  Du kan læse mere om naturen i de beskyttede områder på Miljøportalens Naturdata.

 • Ændringer i tilstanden af beskyttet natur er ikke tilladt uden § 3 dispensation

  Du må ikke ændre i tilstanden af den beskyttede natur. Eksempler på tiltag, der kan betyde ændringer i naturtilstanden på et areal kan være

  • Dræning
  • Opfyldning
  • Oprensning
  • Omlægning
  • Beplantning

  Da der er tale om forbud mod ændring af naturområderne, betyder det, at hidtidig drift må opretholdes, men ikke intensiveres. Herunder må du ikke

  • opstarte brug af gødning eller sprøjtemidler
  • ændre sprøjte- eller gødningsmønster, herunder mængder/koncentrationer

  Ønsker du at ændre tilstanden af et beskyttet areal, skal du søge om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 hos kommunen. Der skal foreligge særlige omstændigheder, for at kommunen kan give dispensation fra beskyttelsen.

 • Natura 2000

  I Egedal Kommune indgår Buresø, Småsøerne, Ganløse Eged, Bastrup Sø, Klevads Mose, Øvre Mølleådal, Hestetangs Å og Farum Sortemose mm. i Natura 2000 område 139 "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov"

  I Natura 2000 områderne skal Egedal Kommune sikre gode forhold for de arter og naturtyper som området er udpeget af hensyn. Staten har vedtaget en Natura 2000 plan for hvert Natura 2000 område.

  Egedal Kommune har vedtaget "Natura 2000 handleplan for N139 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederisksdal Skov" på et kommunalbestyrelsesmøde d. 28. november 2012. Handleplanen sætter mål og prioriterer den forventede indsats i Natura 2000 området i planperioden. 

  Kravet om anmeldelse fremgår af naturbeskyttelseslovens §19b, og de anmeldelsespligtige aktiviteter står på bilag 2 i loven. I de internationale naturbeskyttelsesområder gælder den såkaldte anmeldeordning, hvor ejeren af arealet skal anmelde forskellige aktiviteter til kommunen. Det kan f.eks. være pludseligt græsningsophør, ændring af naturtyper der ikke er beskyttede ifølge Naturbeskyttelsesloven eller træartsskifte i løvskov.

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12