Flere af de artsrige naturtyper som enge og overdrev er afhængige af en vis kulturpåvirkning som høslæt eller græsning. Disse naturtyper er i dag truet af tilgroning, fordi det ikke længere kan betale sig for jordbrugerne at drive områderne på denne måde.

De tidligere kommuner og amter har i mange tilfælde lavet hegningsaftaler, hvor der f.eks. er givet penge til hegning, mod at området afgræsses. Hegningsaftaler er både indgået med naturbeskyttelsesformål, og med det formål at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo.

 • Naturgenopretning

  Naturgenopretning kan f.eks. være genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus eller retablering af tidligere tørlagte vådområder.

  Egedal Kommune skal fremover varetage opgaver både vedr. naturpleje og naturgenopretning.

  I Egedal Kommune findes et varieret dyre- og planteliv. På Naturstyrelsens hjemmeside kan du se et artsleksikon med beskrivelsen af en lang række danske dyr og planter. Nogle af disse vil du kunne finde i naturen rundt omkring i Egedal.

  Det gælder dog for naturen i Egedal Kommune - som for resten af Danmark - at mange levesteder for dyre- og plantelivet er forsvundet op gennem det forrige århundrede i takt med intensiveringen af dyrkningen af landskabet, udbygning af byområder mm.

  I et intensivt dyrket landskab, som det danske, har mange plante- og dyrearter svære vilkår. Desuden trues artsrige naturtyper som enge og overdrev af tilgroning, fordi det ikke længere kan betale sig for jordbrugerne at drive områderne med græsning eller høslæt. Derfor er mange dyre- og plantearter blevet mere og mere sjældne.

  De fleste af arternes levesteder er i dag beskyttede af Naturbeskyttelsesloven. Desuden er der i Danmark blevet udpeget internationalt beskyttede områder, de såkaldte Natura 2000-områder, for at beskytte vilde planter, dyr og særlige naturtyper af europæisk betydning. EU har udpeget dyre- og plantearter, som har fællesskabsbetydning, og som er strengt beskyttede. Disse arter er udpeget i EF-habitatdirektivets bilag 4, og kaldes i daglig tale "bilag 4 arter".

  De mest truede danske arter er opført på den såkaldte rødliste.

  I Egedal Kommune lever en række sjældne dyr og planter. Her er der f.eks. være tale om sjældne

  Insekter bl.a. Grøn Mosaikguldsmed, Almindelig Oldenborre
  Ynglefugle bl.a. Rørhøg, Pungmejse
  Padder og Krybdyr bl.a. Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø, Snog
  Flagermus bl.a. Brunflagermus
  Planter bl.a. Maj Gøgeurt, Krebseklo, Hjertegræs


  På Miljøportalens Naturdata kan man finde oplysninger og data om artsfund og plantelister for en lang række lokaliteter i Egedal Kommune og resten af landet.

 • Overvågning af dyre- og plantelivet i Egedal Kommune

  Egedal Kommune overvåger naturen for at skaffe grundlag for forvaltningen af kommunens naturområder. Forvaltningen kan bl.a. omfatte opretholdelse og/eller genopretning af naturtyper og levesteder for et varieret dyre- og planteliv.

  Du kan læse resultatet af overvågningen af kommunens dyre- og planteliv nedenfor.

  Dokumenter

 • Skenkelsø sø

  Skenkelsø Sø er et lavvandet vådområde og rørskov omgivet af enge. Skenkelsø Sø forventes at blive et af de vigtigste fugleområder i Nordsjælland.

  Egedal Kommune indviede den 13. august 2010 et nyt naturområde lige uden for Ølstykke By. Skenkelsø Sø.

  Søen og vådområdet omkring søen giver et løft til den lokale natur, men har også indflydelse på naturen så langt væk som Roskilde Fjord, da vådområdet nedsætter næringsstofsbelastningen af fjorden.

  Hvis området skal udvikle sig til et smukt og værdifuldt naturområde, er det vigtigt at engene og søbredderne plejes, sådan at uønskede vækster - som f.eks. tagrør, pil og bjørneklo - holdes nede.

  Naturpleje - køer og hegning

  Området omkring Skenkelsø Sø plejes bedst og billigst ved at udsætte græssende køer. Derfor udsættes ca. 40 køer af racen Angus og Hereford i området om foråret (marts/april måned). Ved udsætning af græssende kreaturer, er det nødvendigt at hegne omkring søen.

  Der er almindeligt at anvende køer til naturpleje, og der findes mange andre steder i landet, hvor der er udsat køer på offentlige naturarealer. Erfaringerne viser, at det er uproblematisk at have offentlig adgang til de græssende køer. Angus og Hereford er fredelige racer, der højst er lidt nysgerrige, hvis de skulle finde på at søge kontakt.

  Regler for ophold på kommunens arealer ved Skenkelsø Sø


  Hegningen er udført med det formål at holde kreaturerne inde i området omkring søen. Egedal Kommune har sat tre låger op i indhegningen, som du er velkommen til at benytte, så du kan gå en tur på kommunens arealer omkring søen.

  Der er dog enkelte regler for ophold på arealerne:

  Der er fri adgang på de kommunale arealer indenfor indhegningen. Adgang sker på eget ansvar, og du er velkommen til at tage din hund med, men den skal være i snor.

  Du skal være opmærksom på, at der er dele af det indhegnede areal, der er privat ejendom. I de tilfælde hvor offentligheden forbydes adgang på private arealer, vil det fremgå på lågen ind til arealet.  

 • Pleje af fredede områder i Egedal Kommune

  Fredninger er til for at bevare og beskytte områder af særlig biologisk, kulturhistorisk eller landskabelig værdi. En fredning fastsætter bestemmelser for den fremtidige udvikling af det fredede område.

  Egedal Kommune er myndighed for alle fredede, ikke-statsejede områder i kommunen og skal føre tilsyn med at fredningernes formål opretholdes. Til opnåelse af dette, kan kommunen udføre pleje i områderne. 

  Egedal Kommune er ikke forpligtiget til at udføre pleje i fredningsområderne. Det er alene en ret, der kan tages i brug, hvis det tjener fredningens formål.

  Inden der kan udføres pleje, skal kommunen udarbejde en plejeplan. Plejeplanen udstikker rammerne for udviklingen af området og har til formål at sikre, at fredningsbestemmelserne overholdes. I plejeplanen beskrives den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt og de plejeforanstaltninger, der kan gennemføres for at opnå dette.

  Før plejeforanstaltningerne gennemføres, orienteres ejere og brugere af det fredede område om kommunens planer. De orienteres også om, at de selv har mulighed for at udføre plejen, således at det kan tilpasses områdets almindelige drift. Alternativt kan kommunen udføre plejen. Plejeforanstaltningerne sker altid uden omkostninger for ejer og bruger af det fredede område.

  Egedal Kommune vil til enhver tid tilstræbe, at plejeforanstaltninger gennemføres efter enighed med områdets ejere og brugere.

  Plejeplanerne for kommunens fredede områder vil være tilgængelige her på siden, hvor du kan finde dem yderst til højre.


  Du kan læse mere om fredninger på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Forslag til ture og information om seværdigheder i Egedal Kommunes mange fredede områder kan findes på Danmarks Naturfrednings hjemmeside: Fredninger i Danmark.

    

  De 36 fredede naturområder i Egedal Kommune udgør tilsammen hele 15 % af kommunens samlede areal. Disse fredede områder er:

  • Bastrup Sø
  • Bure Sø
  • Buresø Syd
  • Edelgave
  • Farum Sø
  • Fuglesødalen
  • Ganløse - Værløse
  • Ganløse Egetræ
  • Ganløse Sti
  • Hestetang Mølle
  • Hove Langdysse
  • Katrinebjerg Enge og Nybølle Å
  • Kedelsødalen og Langesødalen
  • Krogenlund Mose
  • Langvad Ådal
  • Langåsen og Nellesødalen
  • Maglehøje
  • Melchiorske Have
  • Mølleådal, Bastrup- og Bure Sø
  • Mølleådalen
  • Mølleådalen, Bure Sø
  • Porsemosen og Høholm
  • Slagslunde Eg
  • Slagslunde Ege
  • Sortemose
  • Sortemose
  • St. Vejleå - Kroppedal
  • St. Vejleå - Risby
  • Storesø-Lyngen
  • Stormosen
  • Tunneldale ved Ganløse og Slagslunde
  • Tysmose
  • Veksø Mose
  • Værebro Ådal

   Egedalkortet kan du se fordelingen af de fredede områder og finde links til de individuelle fredningskendelser.

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12