Spidssnudet frø
Spidssnudet frø

Bilag IV-arter er dyrearter, som ifølge EU’s Habitatsdirektiv er særligt sårbare og truede. I Danmark har vi 39 dyrearter af de såkaldte bilag IV arter. Bilag IV-arterne er under en streng beskyttelse, hvorfor man ikke må forstyrre eller ødelægge yngle- og rasteområder, hvis det kan påvirke de specifikke arter, lige som de heller ikke må slås ihjel. Bilag IV-listen indeholder ligeledes flere plantearter. Disse må heller ikke påvirkes; bl.a. må man ikke beskære eller grave de særlige planter op.

Rødlistede arter er en liste med oversigt over de plante- og dyrearter, som enten er sjældne eller i fare for udryddelse, eller allerede er uddøde. Listen er opgjort ud fra retningslinjer som den internationale naturbeskyttelsesorganisation, også forkortet som IUCN, har udarbejdet. Listen vurderer de enkelte dyre- og plantearters risiko for at uddø.

Dog findes der mange rødlistede arter, som hverken er artsfredet eller på bilag IV-listen. Det er primært de udrydningstruede rødlistede arter som ligeledes kan være omfattet af artsfredning og placering på bilag IV-listen.

Habitatområderne for de forskellige bilag IV-, rødlistede- og fredede arter kan findes hos kommunen, hvis arten er registreret i nærområdet.

Arternes område kan desuden findes på Danmarks Naturdata: http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch

Vejledning til brug af Naturdata kan findes her: https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da/articles/115004287429-Naturdata-S%C3%A5dan-s%C3%B8ger-du-naturdata-via-Danmarks-Naturdata

Ved benyttelse af Naturdata kan oplysningerne være vejledende. Nye fund kan mangle, men dermed ikke ensbetydende med, at arten ikke kan forekomme i området.

Grøn mosaikguldsmed

I forbindelse med kommunesammenlægningen fik hver kommune tildelt en ansvarsart af daværende miljøminister Connie Hedegaard for at minde om det arbejde, der lå forud. Egedal Kommune fik tildelt grøn mosaikguldsmed. Arten er en Bilag IV art, ligesom den også er fredet, hvilket betyder, at den ikke må samles ind eller slås ihjel. De samme bestemmelser gælder ligeledes for artens æg og larver. Det er kun tilladt at indsamle tomme larvehuder. Arten har tidligere været rødlisten, hvor den var kategoriseret som "næsten truet", da den kun fandtes på få lokaliteter. Siden har en forøget aktivitet blandt guldsmedeinteresserede gjort, at arten er fundet på flere lokaliteter, hvorfor arten nu er klassificeret som "livskraftig".

Vidste du, at grøn mosaikguldsmed er inspirationskilden til kommunens Vild med Egedal logo?

I Egedal Kommune findes arten i søer og moser, der ikke er for næringsrige, og hvor solen kan skinne ned på vandoverfladen. Samtidig er planten krebseklo en nødvendighed for tilstedeværelsen af grøn mosaikguldsmed, da den lægger sine æg på planten. Du kan læse mere om grøn mosaikguldsmed i det udarbejdede materiale gennem linket nedenfor, hvor kommunens plan for arten også er opridset. 

 • Området omkring Ølstykke

  Nord for Ølstykke

  I den nordlige del af Egedal kommune ved Slagslunde Skov er Spidssnuset frø, markfirben og stor vandsalamander registreret. De er alle 3 en del af Bilag IV listen. Men flere arter af padder og to svalearter er nogle af de arter, som færdes i området som fredet arter.

   

  Vest og syd for Ølstykke

  Syd for Stenløse og Veksø er den rødlistede halvgræs bredbladet kæruld registreret. Lige som rød-gran syd for både Ølstykke og Stenløse. 

  Der er desuden registreret flere flagermusarter i den nordlige del af kommunen som troldflagermus, dværgflagermus, brunflagermus og sydflagermus.

  Frøer som spidssnuet frø og springfrø er registreret nordvest for Ølstykke, mens rødlistede butsnudet frø, sammen med spidssnudet frø, er registreret syd for Ølstykke, Stenløse og Veksø. Stor vandsalamander er desuden registreret syd for byerne.

  Vest og syd for Ølstykke holder flere fredede fuglearter til i området som rørdrum, rørhøg, fjordterne, nattergal, blishøne og grågås.

  Rødlistede fuglearter som er registreret syd for byerne er Vibe, krikand, rødben, stor regnspove og spurvehøg.

 • Områderne Ganløse og Stenløse

  Ved Ganløse, Ganløse Eged, Nørreskov og Stenlille er flere bilag IV arter registreret som fx grøn mosaikguldsmed, der er registreret ved Tranemosen. Desuden otte flagermus arter bl.a. dværgflagermus, troldflagermus, langøret flagermus, pipistrelflagermus og leislers flagermus.

  De fleste flagermus holder til ved den sydlige del af Buresø nær Mørdrupvej og Skovvej. Men fx brunflagermus er ligeledes registreret ved Knardrup.

  I områderne er flere padder registreret fx stor vandsalamander, markfirben, spidssnuset frø som bilag IV arter. Ligeledes butsnudet frø er registreret i området som rødlistet art.

  Ligeledes er flere planter registreret i områderne som eksisterer på rødlisten, her liden steffensurt, sump-hullæbe, melet kodriver, bredbladet kæruld, vibefedt, fåblomstret kogleaks, tvebo star, loppe-star, almindelig piberensermos, krognæb-star, leverurt, brodbladet vandaks, sod-siv, rust-skæne, engblomme, stivtoppet rørhvene.

  Af fredet arter kan nævnes landsvale og bysvale, sortspætte, skovfirben, men også orkideer som kødfarvet gøgeurt og maj-gøgeurt.

  Maj-Gøgeurt

 • Områderne Veksø, Smørum og Hove

  I områderne ved Smørum, er primært bilag IV og fredet arter som flagermus registeret. Her dværgflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, troldflagermus, skimmelflagermus.

  Der er ligeledes registreret padder som stor vandsalamander og spidssnust frø af bilag IV arter, men også de fredet arter som grøn frø, brun frø, lille vandsalamander, skrubtudse og butsnudet frø.

  Ved Smørum er følgende fredet fugle registreret i området: blishøne, grønbenet rørhøne, gråand og grågås.

  Ved Veksø og Hove er flere rødlistede planter registreret som stor skjaller, krognæb star, melet kodriver, bredbladet kæruld, tykbladet fladstjerne og stivtoppet rørhvene.

  Desuden flere padder, men også den rødlistede fugl engsnarre.

 • Områderne Ledøje og Nybølle

  Ved Porsemosen er der registreret stor kærguldsmed, stor vandsalamander og vandbillen bred vandkalv, som hører under bilag IV arter. Den rødlistede (moderat truet) gaffelsnudebille er registreret i mosen. Den har sit eneste levested i Danmark, nemlig ved Porsemosen.

  Der er desuden rødlistede arter som fuglen plettet rørvagtel og græsarten sivtoppet rørhvene ved Porsemosen. Porsemosen har velrepræsenteret fugle arter, hvorfor flere fredet fuglearter er registreret i dette område som rørdrum, rørhøg, vibe, knobsvane, pibeand m.fl.

  Ved den sydvestlige del af Porsemosen langs Nybølle Å, er orkidéen kødfarvet gøgeurt registreret i to områder. Rødlistet rank frøstjerne er ligeledes registreret ved mosen.

  Nord for Tysmosen er registreret padderne løgfrø og grønbroget tudse som bilag IV art. Den spidssnuede frø er velregistreret i mange områder ved både Porsemosen, Tysmosen og Nybølle Å ligeledes en bilag IV art.

  Der er deslige flere flagermusarter i området omkring Porsemosen, og nord for Tysmosen, men også omkring Ledøje by.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12