Vandhuller og søer
Søer og vandhuller

Mange søer og vandhuller er forsvundet pga. den intensiverede brug af landskabet. Vandhuller og søer skaber levesteder for en række dyr og planter. 

Det kan fremme dyre- og plantelivet, hvis der etableres nye vandhuller/søer, eller at eksisterende søer oprenses eller udvides. Den bedste natur opstår, når vandet er rent, og der er åbent vandspejl, så der kan komme lys til bunden af søen. 

Etablering af ny sø

Hvis du ønsker at etablere en ny sø på din ejendom, skal du søge tilladelse hos Kommunen. Tilladelsen gives som regel, hvis vandhullet skal graves på dyrket mark, mens der sjældent gives tilladelse i ådale eller i beskyttede naturområder som enge, moser, heder, overdrev og kildevæld.

Ønsker du at ansøge om etablering af ny sø/nyt vandhul, skal du udfylde det ansøgningsskema, som er angivet nedenfor. Det udfyldte skema indsendes til Klima, natur og miljø i Egedal Kommune. 

Du kan læse mere om gode råd til etablering af søer/vandhuller i pjecen "Sådan får du et godt vandhul".

Oprensning eller ændring af eksisterende sø

Søer og vandhuller med overfladeareal større end 100 m2 (eks. 10m x 10m) er beskyttede af Naturbeskyttelseslovens §3.  Derfor må du ikke ændre tilstanden i disse søer, før du har søgt om - og modtaget - dispensation for §3 beskyttelsen. Du skal søge dispensationen hos Kommunen.

Beskyttelsen gælder mod enhver tilstandsændring, dvs. også hvis du blot ønsker at oprense din sø eller dit vandhul. Der gives som regel dispensation, hvis oprensningen ikke skader eksisterende naturværdier.

Ønsker du at søge om dispensation til oprensning eller ændring af en eksisterende sø, skal du udfylde det ansøgningsskema, som er angivet nedenfor, og indsende det til Klima, natur og miljø i Egedal Kommune. 

Du kan læse om gode råd til at opnå god vandkvalitet i en eksisterende sø i pjecen "Sådan får du et godt vandhul".

 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12