Formål

Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen. Byrådet er pligtig til at arbejde for planens gennemførelse. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet. Spildevandsplanen er juridisk grundlag for:

  • At meddele tilslutningstilladelse for spildevand og tag- og overfladevand med eventuelle begrænsninger.
  • At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande.
  • At udbygge og vedligeholde spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplan, vandplaner og andre planer.
  • At sikre borgernes afledningssikkerhed.
  • At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem, samt betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag i henhold til Egedal Spildevand A/S' betalingsvedtægt.
  • At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i det åbne land.
  • At Egedal Kommunes Byråd kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg.

Status

Læs mere om kloakoplande, renseanlæg bygværker og klimatilpasning

Plan

Læs mere om Plan- og perspektivperioder, Byggemodningsprojekter, Plan for det åbne land samt for renseanlæg.

Regler og retningslinjer

Læs mere om Spildevandstyper, Kloakeringstyper, Ejerskab, ansvar og rettigheder, Tilslutningsret- og pligt, Byggemodning, Håndtering af regnvand, Tilladelser, Ekspropriation, Deklarationer og arealerhvervelse, Fejltilslutning, Afledning af dræn- og grundvand, Tømningsordning og Køkkenkværne.

Vandmiljø

Læs mere om Vandmiljø, Sø- og vandløbsprojekter, Udledning til vandmiljøet og Oversigt over udledninger/bygværker.

Lov og plangrundlag

Læs mere om Grundlag for spildevandsplanen, Vandplaner Kommuneplan, Lokalplaner, Vandforsyningsplaner og indsatsplaner Vandløbsregulativer og Klimatilpasningsplan.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: spildevand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12