Afsnittet her tydeliggør de retningslinjer Egedal Kommunes Center for Teknik og Miljø ønsker, at sagsbehandlingen på spildevandsområdet skal ske efter. Der kan i helhedsvurderingen af den enkelte sag være forhold til anden planlægning, anden lovgivning, landskabelige hensyn eller andre hensyn, der gør, at der skal afviges fra de generelle regler omtalt i dette afsnit. Enhver afgørelse skal baseres på en konkret vurdering, og der skal altid tages hensyn til de almindelige forvaltningsretlige krav om proportionalitet, lighed, pligtmæssigt skøn med videre.

Del: