• Grundejers rettigheder og pligter

  Ejere af fast ejendom indenfor kloakoplande er, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, forpligtet til at tilslutte sig et spildevandsanlæg, når forsyningen har ført en stikledning frem til skellet på ejendommen eller til et privat fælles spildevandsanlæg.

  Når en ejendom er beliggende indenfor et kloakopland, angivet i spildevandsplanen, har ejeren ret til at blive tilkoblet forsyningens spildevandsanlæg, når der er ført stik frem til skel.

  Novafos skal sikre, at grundejer kan aflede spildevandet fra stueplan ved gravitation. Det er grundejernes eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen, og at sikre denne mod oversvømmelser.

  Grundejere, der har ejendomme beliggende udenfor offentligt kloakerede områder, har pligt til at sørge for, at deres spildevandshåndtering på ejendommen sker i henhold til de bestemmelser, der er for spildevandshåndtering i det åbne land. Såfremt ejendommene har en renseforanstaltning, der omfatter en bundfældningstank eller samletank, har ejendommene pligt til at deltage i kommunens tømningsordning.

  Grundejere har pligt til at ansøge kommunen om tilladelse før der laves ændringer i ejendommens afløbsforhold, og arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Tilladelser vil blive givet i overensstemmelse med spildevandsplanens bestemmelser. Ved nybyggeri og udvidelser, der kræver ændringer af ejendommens kloaksystem, skal afløbskoefficienten fortsat overholdes.

  Grundejerne har ansvar for drift og vedligehold af eget kloaksystem på egen matrikel - herunder den del af afløbsledningen, som er beliggende på ejendommen. Hvis der opstår problemer med kloakken på matriklen, er grundejeren selv ansvarlig for at kontakte og betale en kloakmester eller entreprenør, der kan løse problemerne. Det er grundejers ansvar, at afløbsnettet på matriklen er intakt, så rotter ikke kan få adgang til huset eller det fri. Grundejerne har endvidere ansvaret for drift og vedligehold af fælles-private kloaksystemer, hvis de er del af et fælles-privat spildevandslaug.

  For produktionsvirksomheder gælder særlige regler for kvaliteten af spildevand.

 • Udtræden, tilbagebetaling og genindtræden

  Egedal Kommune er indstillet på at ophæve tilslutningspligten for regnvand for alle ejendomme i kommunen.

  Hvis en grundejer ønsker at træde ud af kloakforsyningen for regnvand og selv stå for afledningen af regnvand til lokal recipient eller ved nedsivning, skal kommunen godkende projektet på forhånd. Kommunen vurderer, om den foreslåede afledning af regnvand er teknisk og miljømæssigt forsvarlig.

  Reglerne for udtræden af kloakforsyningen fremgår at betalingsvedtægterne for Egedal Spildevand A/S, som kan ses på Novafos’ hjemmeside. Kommunen skal ansøges om tilladelse til alternativ afledning af tag- og overfladevand, fx nedsivning og om tilladelse til udtræden af kloakfællesskabet for regnvand (i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen § 16, stk.1).

 • Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget

  Hvis en ejendom udtræder for tag- og overfladevand, har Egedal Spildevand A/S mulighed for at tilbagebetale op til 40 % af gældende standardtilslutningsbidrag, som fremgår af selskabets takstblad. Reglerne for tilbagebetaling fremgår af betalingsvedtægten. Du kan også læse mere på Novafos' hjemmeside.

 • Genindtræden

  Efter at en ejendom er helt eller delvist udtrådt af kloakforsyningen har ejendommen ikke længere ret eller pligt til at bortlede tag- og overfladevand til afløbssystemet. En generhvervelse af ejendommens tilslutningsret og -pligt kræver sagsbehandling, som var der tale om nykloakering. Det vil medføre, at spildevandsplanen skal opdateres, og at ejendommen igen skal indgå i kloakområde for regnvand. Kommunen skal enten udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, før genindtræden kan ske, eller medtage ejendommen i forbindelse med revision af hele spildevandsplanen. Reglerne for genindtræden fremgår af betalingsvedtægten (link)

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: spildevand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: