Måløv renseanlæg og by
Måløv renseanlæg
Renseanlæg i Egedal Kommune
 • Stenløse Renseanlæg

  Stenløse Renseanlæg er et mekanisk biologisk kemisk renseanlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Spildevandet efterbehandles i 3 laguner. Det rensede spildevand udledes i Stenløse Å. Anlæggets kapacitet er 16.000 PE. Langt størstedelen af oplandet til Stenløse Renseanlæg er separatkloakeret, dog kommer der vand fra de fælleskloakerede områder i Ganløse og Veksø til renseanlægget. Slam fra Slagslunde Renseanlæg køres til Stenløse Renseanlægs slambehandlingsanlæg. Stenløse Renseanlæg planlægges nedlagt. Læs eventuelt mere herom i planafsnittet.

 • Ølstykke Renseanlæg

  Ølstykke Renseanlæg er et mekanisk biologisk kemisk renseanlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Det rensede spildevand udledes i Salsmosegrøften og videre til Værebro Å. Anlæggets kapacitet er 18.000 PE. En del af oplandet til Ølstykke Renseanlæg er fælleskloakeret, og ved store regnhændelser sker der aflastning herfra. Der er etableret 1775 m3 bassinvolumen til det aflastede vand, og når mængden overstiger dette, sker der aflastning til Salsmosegrøften. Ølstykke Renseanlæg planlægges udvidet, idet renseanlægget i fremtiden også skal håndtere spildevandet fra Stenløse Renseanlæg. Læs eventuelt mere herom i planafsnittet.

 • Slagslunde Renseanlæg

  Slagslunde Renseanlæg er et mekanisk biologisk kemisk renseanlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Det rensede spildevand udledes til Kloddemoseløbet. Renseanlægget har en kapacitet på 2400 PE. Store dele af anlægget er i 2017 blevet renoveret. Slam fra Slagslunde Renseanlæg køres til Stenløse Renseanlæg.

 • Måløv Renseanlæg

  Måløv Renseanlæg renser spildevand fra sydlige del af Furesø Kommune, den nordvestlige del af Ballerup Kommune, den østlige del af Egedal Kommune og den nordvestlige del af Herlev Kommune. Jf. fordelingsnøglen for de fire kommuner forventes det at omkring 22 % af indløbet af spildevand til renseanlægget vil komme fra Egedal Kommune. Renseanlægget renser spildevandet ved en mekanisk-biologisk-kemisk proces, og er dimensioneret til en normal belastning på 60.000 PE og en maksimal belastning på 70.000 PE. Læs eventuelt mere om Måløv Renseanlæg i Ballerup Kommunens Spildevandsplan.

 • Slamhåndtering

  På alle renseanlæg dannes der biologisk-kemisk slam. Slammet fra de 3 renseanlæg i Egedal Kommune er af så god kvalitet, at det opfylder affald-til-jord bekendtgørelsens krav til A-slam, også kaldet biogødning. Biogødningen er rig på kulstof og næringssalte og udbringes derfor på landbrugsjord som jordforbedringmiddel.

 • Data for renseanlæggene

  Novafos udarbejder hvert år et grønt regnskab for alle deres renseanlæg.
  Det grønne regnskab er en redegørelse over indgående og udgående stoffer på renseanlæggene.
  De indgående stoffer omfatter blandt andet forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer.
  De udgående stoffer omfatter art og mængder af stoffer, der forlader renseanlægget i form af produkter og affald.

  Du kan se Novafos grønne regnskab ved at klikke her

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: spildevand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: