Desuden tilledes der mange steder vand fra befæstede arealer og renset spildevand til både søer og vandløb. Egedal Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland. Vandplanerne er anden generation af de statslige vandplaner. Der er fastsat mål om, at hovedparten af vandløbene og søerne i Egedal Kommune skal have et naturligt og alsidigt dyre-og planteliv. Det vurderes, at op til 60 % af de offentlige vandløb ikke lever op til målsætningen. Væsentlige årsager til den manglende målsætningsopfyldelse skønnes at være belastning med spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land, udvaskning af næringsstoffer fra marker og dårlige fysiske forhold i vandløbene.

Læs nærmere om vandløbsregulativer, sø- og vandprojekter, udledning til vandmiljø eller omlægning af Stenløse Å i menuen til venstre.

Del: