• Hvad kan kommunen gøre?

  Egedal Kommune arbejder med biologisk mangfoldighed og vil gøre en indsats for at fremme biodiversitet. Dette betyder, at vi først og fremmest vil beskytte og bevare de områder i kommunen med størst naturindhold (kerneområder). Derudover har kommunen en række konkrete tiltag i forbindelse med Vild Med Egedal, som kommunen vil arbejde hen imod:

  • Anvende kommunalt ejet jord til ’blomsterenge’ eller ’forsøgshaver’ som inspiration for borgere, bygherre og planlæggere.
  • Blå fisk kampagne – afløbsriste med direkte udledning til å markeres med en malet blå fisk.
  • Oprensning af vandhuller for at højne kvalitet og dermed biodiversitet.
  • 6 grønne kommunale områder ændres, så diversiteten af både planter og dyr øges.
  • Etablering af puljer til projekter i foreninger, grundejerforeninger og boligselskaber der fremmer biodiversitet.
  • Bevaring af gamle træer.
  • Vejrabatter med blomstrende urter fremfor slået græs – 10 forsøgslokaliteter udvælges.
  • Sikre gode forhold for kommunens vejtræer med ubefæstet areal omkring træets fod.
  • Kommunens naturområder gennemgås med særligt fokus på beskyttede områder – hvordan de plejes bedst.
  • Øget fokus på udbredelse af støtte til etablering af faunastriber for landmænd
 • Hvorfor øget fokus på biodiversitet i Egedal Kommune?

  Byrådet i Egedal Kommune har en vision om hverdag og fællesskab i bevægelse, hvor et af områderne sætter fokus på naturen i Egedal.   Kommune vil vi derfor sætte fokus på at gøre en indsats for at styrke biodiversiteten, hvilket er en del af vores vision for en bæredygtig udvikling af kommunen. Vi vil i Egedal Kommune bremse tilbagegangen af biodiversitet i kommunen med ”Vild med Egedal”.

  Formålet med ”Vild med Egedal” er at beskrive nogle af de muligheder, vi kan tage i brug for at give naturen den plads og de gode livsbetingelser, som er nødvendige, for at naturen kan klare sig selv både i byen og på landet.

  Kommunens vision støtter aktivt op om Danmarks og EU’s målsætninger for at redde biodiversiteten.  EU har et 2020-biodiversitetsmål, som Danmark og de øvrige EU-medlemslande har forpligtet sig til at opfylde. Målet er at standse tabet af biodiversitet og ødelæggelse af levesteder. Hertil skal ødelagte levesteder forsøges genoprettet. EU’s strategi ligger i direkte forlængelse af de globale verdensmål fra Biodiversitetskonventionen i 2010.

  Vi kan ikke bremse verdens nedgang i biodiversitet med denne vision, men vi kan gøre en lokal forskel og ikke mindst øge nuværende og kommende Egedal-borgeres fokus på biodiversitet hjemme, og når de færdes rundt i resten af verden.

  ’Vild med Egedal’ gælder frem til år 2030, og evalueres på halvvejen, i år 2025.

 • Biodiversitet - hvad er det?

  Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed er et udtryk for variationen i den levende natur og det samspil der foregår mellem arterne.

  Ordet ’biodiversitet’ anvendes i mange sammenhænge. I Egedal Kommune forstår vi biodiversitet, som det er beskrevet i FN´s konvention om biologisk mangfoldighed, der blev vedtaget ved Rio-konferencen i 1992. Rio-konferencen var startskuddet til verdenssamfundets fokus på det globale tab af biodiversitet.

  ”Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil som organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne, som mangfoldigheden af økosystemer.”

 • Faunastriber

Vilde inspirationshaver i Egedal

Egedal Kommune er i øjeblikket ved at etablere 4 biodiversitets inspirationshaver fordelt rundt i kommunen. Inspirationshaverne skal afspejle de løsninger, som borgerne kan udarbejde i deres egen have. Der kommer til at være mange forskellige løsninger, så det favner bredt ift. økonomi, plads og tid, det tager at anlægge det.

Ved Ganløse Bibliotek er der anlagt en grussti gennem haven, og den bliver grænset ind af jordvolde, stengærde og kvashegn. Der udover så kommer der en lille lavning, hvor vandet kan samle sig, og give vand til insekterne. På området tættest på bibliotekets indgang bliver der plantet stauder, der gavner insektlivet, og henne på det eksisterende græs areal, vil der blive sat buske, der ligeledes gavner insektlivet, men også fuglelivet. Spredt på området bliver der sat insekthoteller og noget af græsset vil få lov til at stå højere, så de blomster, der normalt bliver klippet ned, forsvinder.

Ved Ølstykke bibliotek blev der allerede sidste år etableret en skråning med forskellige frøblandinger og spiselige urter og buske.

I Stenløse ligger Børnehuset Blåmejsen. Allerede nu er der fjernet græstørv og sået forskellige frøblandinger på ydersiden af det omkringliggende trådhegn, og oven på den jordvold, der er skabt af græstørvene på området. Hvis man går på fortovet på Krogholmvej, kan man allerede se, at der er noget på vej op. Hen over sommeren og efteråret påbegynder vi arbejdet på indersiden af trådhegnet ud mod Krogholmvej. Her vil der både komme stenbunker, stammer til balance og nedbrydning, kvashegn, spiselige urter for mennesker og insekter, klatre planter og mm.

I Smørum kommer kulturhusets grønne område ud til Flodvej til at danne rammer for biodiversitets inspirationshaven. Der vil hen over sommeren og i efteråret blive skabt nogle stier på tværs af området, og så vil der blive placeret kvashegn, stengærder, bede med planter til insekterne, skrabe huller med vand i perioder til insekterne og mm.

Se på kortet hvor der arbejdes vildt for mere biodiversitet i Egedal Kommune. Opdateres løbende. Uddybende signaturforklaring findes under kortet.

 

Signaturforklaring

Egedalblandingen – Her kan du se Egedalblandingen, der er en frøblanding målrettet de insekter og dyreliv, der befinder sig i kommunen.

Inspirationshaver – Her kan du blive inspireret til tiltag, som du kan udfører hjemme i din egen have. Du kan blandt andet se, insekthoteller, stensætninger, stenbed, kvashegn, stauder, frøblandinger og meget mere. 

Veje med biodiversitetsfremmende drift -  Her foretager Egedal Kommune forskellige drift metoder, f.eks. græsklipning med opsamling.

Områder med biodiversitetsfremmende tiltag – Her har Egedal Kommune gjort noget ekstra for biodiversiteten, f.eks. udsået frøblandinger, plantet stauder, træer og buske til gavn for insekter og fugleliv, opsat insekthoteller, kvashegn og stenbunker og mm.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: