• Hvad kan kommunen gøre?

  Egedal Kommune arbejder med biologisk mangfoldighed og vil gøre en indsats for at fremme biodiversitet. Dette betyder, at vi først og fremmest vil beskytte og bevare de områder i kommunen med størst naturindhold (kerneområder). Derudover har kommunen en række konkrete tiltag i forbindelse med Vild Med Egedal, som kommunen vil arbejde hen imod:

  • Anvende kommunalt ejet jord til ’blomsterenge’ eller ’forsøgshaver’ som inspiration for borgere, bygherre og planlæggere.
  • Blå fisk kampagne – afløbsriste med direkte udledning til å markeres med en malet blå fisk.
  • Oprensning af vandhuller for at højne kvalitet og dermed biodiversitet.
  • 6 grønne kommunale områder ændres, så diversiteten af både planter og dyr øges.
  • Etablering af puljer til projekter i foreninger, grundejerforeninger og boligselskaber der fremmer biodiversitet.
  • Bevaring af gamle træer.
  • Vejrabatter med blomstrende urter fremfor slået græs – 10 forsøgslokaliteter udvælges.
  • Sikre gode forhold for kommunens vejtræer med ubefæstet areal omkring træets fod.
  • Kommunens naturområder gennemgås med særligt fokus på beskyttede områder – hvordan de plejes bedst.
  • Øget fokus på udbredelse af støtte til etablering af faunastriber for landmænd
 • Hvorfor øget fokus på biodiversitet i Egedal Kommune?
  • Byrådet i Egedal Kommune har en vision om hverdag og fællesskab i bevægelse, hvor et af områderne sætter fokus på naturen i Egedal.   Kommune vil vi derfor sætte fokus på at gøre en indsats for at styrke biodiversiteten, hvilket er en del af vores vision for en bæredygtig udvikling af kommunen. Vi vil i Egedal Kommune bremse tilbagegangen af biodiversitet i kommunen med ”Vild med Egedal”.

   Formålet med ”Vild med Egedal” er at beskrive nogle af de muligheder, vi kan tage i brug for at give naturen den plads og de gode livsbetingelser, som er nødvendige, for at naturen kan klare sig selv både i byen og på landet.

   Kommunens vision støtter aktivt op om Danmarks og EU’s målsætninger for at redde biodiversiteten.  EU har et 2020-biodiversitetsmål, som Danmark og de øvrige EU-medlemslande har forpligtet sig til at opfylde. Målet er at standse tabet af biodiversitet og ødelæggelse af levesteder. Hertil skal ødelagte levesteder forsøges genoprettet. EU’s strategi ligger i direkte forlængelse af de globale verdensmål fra Biodiversitetskonventionen i 2010.

   Vi kan ikke bremse verdens nedgang i biodiversitet med denne vision, men vi kan gøre en lokal forskel og ikke mindst øge nuværende og kommende Egedal-borgeres fokus på biodiversitet hjemme, og når de færdes rundt i resten af verden.

   ’Vild med Egedal’ gælder frem til år 2030, og evalueres på halvvejen, i år 2025.

 • Biodiversitet - hvad er det?

  Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed er et udtryk for variationen i den levende natur og det samspil der foregår mellem arterne.

  Ordet ’biodiversitet’ anvendes i mange sammenhænge. I Egedal Kommune forstår vi biodiversitet, som det er beskrevet i FN´s konvention om biologisk mangfoldighed, der blev vedtaget ved Rio-konferencen i 1992. Rio-konferencen var startskuddet til verdenssamfundets fokus på det globale tab af biodiversitet.

  ”Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil som organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne, som mangfoldigheden af økosystemer.”

 • Faunastriber
Del: