Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?

’Vild med Egedal’ har ingen udløbsdato. Vi har sået frø, der vil gro og vokse vildt længe. Vores største ressource er nemlig vores borgere, der løfter sammen med os.

Med biodiversitetskonceptet ’Vild med Egedal’ giver vi borgerne inspiration til at få skabt mere biodiversitet, der hvor de færdes og lever: Egedal Kommune uddeler vilde blomsterfrø til borgernes haver og et klistermærke, så borgerne med stolthed kan skilte med, at haven omlægges til biodivers havebrug - og samtidig forklare naboen, hvorfor haven ser så vild ud. Klistermærket prydes af ’Vild Med Egedal’-logoet, der viser en Grøn Mosaikguldsmed, som Egedal Kommune har et særligt beskyttende ansvar for. Frøblandingen kalder vi for Egedal-blandingen; den består af 29 vilde hjemmehørende arter. Og det er ikke kun insekterne, der er vilde med den: Det første parti blev revet væk, da politikerne uddelte dem til borgerne på genbrugspladsen og ved andre events.

’Vild Med Egedal’ er kickstartet med en konkurrence, hvor borgerne kæmper om at lave de vildeste vandhuller, kvashegn og insekthoteller. Dommerpanelet, der består af politikere og vores naturekspert, uddeler hver måned havepræmier til vinderne. Konkurrencen kører på facebook og Instagram med #vildmedegedal.

’Vild med Egedal’ henvender sig til både private haver, til skoler og daginstitutioner, til boligforeninger, til erhvervsområder og til kommunens egen drift af parker, vejkanter og meget mere. I ni flotte foldere kan de forskellige målgrupper blive klogere på, hvad de kan gøre på deres område.

Selve organisationen Egedal Kommune tænker med på det vilde: Det ses naturligvis i Materielgårdens drift men også andre områder. Senest har Egedal Jobcenter bygget insekthoteller. Og kommunens jurister arbejder netop nu på en indkøbs- og udbudspolitik, der sætter fokus på ansvar for biodiversitet, bæredygtighed, socialt ansvar mv.

Så om 2-5 år er Vild Med Egedal en integreret del af kommunens arbejde og af borgernes hverdag.

I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi:

1: Vores mange borgere løfter med os – sammen er vi stærkere og vildere!

Vi er ikke bare én kommune, men 44.000 borgere der løfter i flok. Det er dem, som vi ønsker at aktivere og delagtiggøre i at skabe mere biodiversitet i kommunen. Til det formål har vi udviklet kommunens biodiversitetsstrategi ’Vild med Egedal’, som blev godkendt politisk i januar 2021. Vores ambition er at få udbredt kendskab og skabt ejerskab til ’Vild med Egedal’ på en sådan måde, at det giver inspiration til alle – børn som voksne.

Vi ser børnene som vores helt store investering og kapital, når det gælder biodiversitet. Når vi møder børnene med engagement og i øjenhøjde med denne vigtige sag, så kan vi via børnene nå frem til forældre og bedsteforældre og præge dem til at indrette sig med større fokus på biodiversitet hjemme i haverne. Børnene er vores vigtigste ambassadører.

Et nyt vildt naturcenter skal gøre kommunen vildere og støtte op om borgernes vilde projekter: Byrådet har med budgetaftalen for 2021 sat gang i placering af et nyt naturcenter i kommunen. Naturcentret skal være et udflugtsmål for børnefamilier.

Egedals vilde naturcenter skal indbyde til biodivers hygge og skabe fællesskaber, så det vilde samarbejde med at skabe mere vild natur ikke bliver et hårdt arbejde, men noget vi gør sammen og som skaber vild glæde.

2. Byudvikling med biotoper – Egedals borgere skal bo i et vildt fællesskab!

Egedal Kommune vil skabe vildere byer. Vi vil med mere bynatur og øget biodiversitet skabe varierede, rekreative og grønne byer, byrum og udearealer.

Egedals Byråd ønsker at skabe et eksperimentarium for bæredygtig byudvikling og er ambitiøse, når de stiller krav til bæredygtighedstiltag i byudviklingen.

Vi synliggør og kommunikerer værdien af bynaturen til både grundejere, bygherrer og planlæggere ved at indarbejde og prioritere biodiversitet i alle faser af planlægningsprocessen. I vores byudviklingsområder etableres natur- og landskabs-elementer, inden selve byggerierne sættes igang, som midlertidige eller permanente strategiske byggemodningstiltag. Vi registrerer, bevarer og videreudvikler så vidt muligt den eksisterende natur og arbejder med klimaløsninger, der sikrer åbent vand, som er livsnødvendigt for dyr, som søger mod de grønne områder.

Eksempler:

Egedal By er en ny by på vej: Bebyggelsen er koncentreret i mindre bydele, der er adskilt af en grøn fletning, som snor sig gennem den nye by. I den grønne fletning har biler ikke adgang, regnvand håndteres lokalt, der er vilde blomsterenge, klynger af hjemmehørende træer og bistader; her er der mulighed for at mødes med nye naboer. Vi lægger 70.000 blomsterløg, og vores skolebørn sår en bivenlig-frøblanding i byen.

Byudvikling på Søagerskole-grunden: En bæredygtig by hænger uløseligt sammen med en bæredygtig og biodivers natur. På Søagerskole-grunden etableres stendiger ved bassinerne til den grønbrogede tudse. Her plantes hjemmehørende arter, imens der arbejdes for at bibeholde den eksisterende vilde eng, træer og græsplæne.

Ved Smørum Vest etableres der er et stort rekreativt bånd på ca. 10 ha på tværs af hele lokalplanområdet. Her kommer grønne arealer med stort naturindhold, rekreativt udformede regnvandsanlæg og høj biodiversitet. Området planlægges indrettet med et minimalt behov for vedligeholdelse med bl.a. ekstensivt plejede engarealer, grupper af beplantning af hjemmehørende arter samt naturarealer i form af mose, sø og vandløb. Engarealer slås 1-2 gange årligt eller afgræsses af dyr. De eksisterende søer, mose- og engområder, der er spredt i lokalplanområdet, bevares og udbygges eventuelt med nye. Søerne kan omkranses af højt græs og store sten, hvor padderne kan søge føde og vinterly. Der vil blive etableret faunapassager som sikrer, at padder og andre smådyr kan bevæge sig mellem vådområderne.

Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…

…få vores satsningsområder til at blomstre endnu vildere!

Det kan være ved at omlægge et kæmpe stykke bynær landbrugsjord til økologisk bio-divers blomstereng. Her kan vores udsatte borgere arbejde med at plante, passe og indhøste de frø, der på cirkulær vis skal ud i borgernes haver. Med ’Egedals Frøhave’ kan kommunen blive selvforsynende med frø fra danske arter og samtidig skabe et godt beskæftigelsestilbud til unge, der har svært ved at finde fodfæste, veteraner med ptsd, psykisk sårbare og en masse andre målgrupper, som vi gerne vil passe på.

Med en mio. kroner kan vi også udvikle naturcenteret med inspirationshaver, og vi kan udvikle ”biodiverse-pakker”, som forskellige målgrupper kan tage med hjem og bruge på erhvervsgrunde, i børnehaven, i parcelhushaven m.m. På naturcentret ville vi kunne tilbyde en uddannelse som ’vild ambassadør’ til kommunens borgere, så de kan inspirere og lede udviklingen i deres egne lokalområder.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12