Se, hvordan corona påvirker kommunens services til borgere og virksomheder

 • Dagpleje og daginstitutioner

  Alle daginstitutioner og dagplejer er åbne med normale åbningstider. 

  Der er skærpet fokus på rengøring og hygiejne for at hindre smittespredning. Det ændrer dog ikke på den omsorg, vores medarbejdere giver børnene. De vil altid få alle de kram og trøst, som de har brug for.

  På baggrund af den aktuelle smittesituation i Danmark har myndighederne opfordret til, at forældre, der har mulighed for det, kan overveje at holde deres børn hjemme fra institution i kortere eller længere perioder. Fx forældre på barsel eller forældre, som er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Det er blot en opfordring og giver ikke mulighed for at få forældrebetaling tilbagebetalt.

  Hvornår skal I blive hjemme?

  Kun symptomfri børn og vokse må komme i dagtilbud og dagpleje. Alle skal vaske hænder eller spritte af ved ankomst. Se vores coronaguide til, hvornår barnet skal holdes hjemme, og hvornår det må komme afsted igen.

  Som forælder er der visse forhold, som det er godt at være opmærksom på. Læs mere om dette på Sundhedsstyrelsens side målrettet børn.

  Ophold på legepladser

  Daginstitutionernes legepladser må ikke benyttes af nogen i fritiden. 

 • Skoler

  Opdatering februar 2021

  Elever i 0.-4. klasse er fysisk tilbage på deres skoler. 5.-10. klasse modtager stadig fjernundervisning.

  Elever, som går i vores kompetencecentre, modtager fortsat fysisk undervisning uanset alder og klassetrin.

  Ophold på skolernes legepladser:

  Skolelegepladser må gerne benyttes i fritiden.

 • Sundhedscenter

  Sundhedscentret har fortsat åbent for dig, der har en aftale med sygeplejen eller genoptræningen. 

  Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til alle  forløb - både genoptræning og undervisningsforløb.

  Mange forløb foregår telefonisk og på video, når det giver mening og værdi- Der er små genoptræningshold for de borgere, der, efter faglig vurdering, kan deltage i et gruppeforløb. De borgere, der ikke kan deltage i et gruppeforløb, vil forsat få tilbudt individuel træning. De mindre hold planlægges naturligvis efter, at alle hygiejniske forskrifter overholdes, så smittespredning minimeres.

  Den kritiske genoptræning foregår stadig telefonisk, på video eller individuelt i eget hjem.

  Alle får direkte besked enten via e-boks eller på telefon omkring deres forløb.

  Har du spørgsmål til dit forløb i Sundhedscentret, så ring på tlf. 7259 6799 mandag til fredag mellem kl. 08.00 og 15.00.

 • Støtte til sårbare borgere

  Trods den konstante situation omkring corona yder vi fortsat den nødvendige sociale indsats over for psykisk sårbare, udsatte og borgere med handicap.

  Vi er løbende i dialog med borgerne om eventuel omlægning af indsatsen og giver støtte ud fra en konkret og individuel vurdering. Hvor der er behov, kommer vi fortsat fysisk i borgernes hjem. En del støtte foregår udendørs for at overholde de gældende retningslinjer.

  Hjælp og støtte til de borgere, der modtager socialpædagogisk bistand, bliver løbende tilpasset i forhold til udviklingen i coronasituationen.

  Er du pårørende, kan du kontakte Teamleder af Gitte Pedersen på telefon 7259 6492.

 • Hjemmepleje

  Der er ingen ændringer i Hjemmeplejens drift.

   

 • Plejeboliger

  Besøg på plejecentre

  Ophævelse af påbud til alle plejecentre i Egedal Kommune. 
  Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Se mere om dette her

  Vedrørende besøg på kommunens plejecentre
  Vi skal alle være særligt opmærksomme på at forebygge smitte med COVID-19 blandt de mest udsatte borgere. Derfor skal Sundhedsstyrelsens særlige retningslinjer ved besøg på kommunens plejecentre følges.

  Vi anbefaler fortsat udendørs besøg:
  Besøg på plejecentrene skal som udgangspunkt ske udendørs og på behørig afstand og efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer og plejecentrets anvisninger. Kontakt det enkelte plejecenter for at høre hvilke udendørs besøgsfaciliteter, der er til rådighed det pågældende sted og hvordan man booker det.

   

  Læs mere om: Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser

  Brev om forlængelse af restriktioner til 1. marts

 • Bosteder

  Besøg på sociale bosteder

  Der skal nu efter ønske fra en beboer udpeges 1-2 faste besøgspersoner blandt beboerens nærmeste pårørende. Det betyder, at det i udgangspunktet vil være muligt for alle beboere på sociale tilbud at få besøg af nogle af de nærmeste.

  Læs mere her

  Folketinget har vedtaget en revision af Epidemi-loven L 158. Den nye bekendtgørelse præciserer, hvordan muligheden for kontakt mellem beboere og pårørende skal tolkes.

  Bekendtgørelsen gør det muligt for pårørende til særligt udsatte grupper, eksempelvis borgere med nedsat kognitiv funktionsevne, at besøge deres familiemedlem i deres botilbud, hvis der foreligger en kritisk situation. Om der forelægger en kritisk situation er en drøftelse mellem de pårørende og ledelsen på vores botilbud.

  Læs orienteringsskrivelsen om besøgsforbud her.

  Vi arbejder også løbende med at forebygge smittespredning ved at holde os til Sundhedsstyrelsens vejledninger for området.

  Vores aktivitetsniveau justeres også løbende alt efter situationen, især fællesaktiviteter og tværgående aktiviteter. Det gør vi ud fra en balance mellem at begrænse smittespredning så meget som muligt og samtidig tage hensyn til, at beboerne får den nødvendige sociale kontakt.

 • Tandplejen

  Tandplejen er åben efter forudgående aftale

  Husk at bære mundbind på klinikken og spritte hænder af ved ankomst.

  Når du kommer på klinikken, må du kun ledsages af én person, der så vidt muligt bliver i venteværelset.

  Hvis du er syg eller har symptomer, så bliv hjemme indtil du er rask.

  Tandplejens telefonnummer er: 7259 7840.

  Aften og weekend henvises til Tandlægevagten på tlf. 7025 0041 eller Akuttelefonen 1813.

 • Sundhedsplejen

  Alle familier med nyfødte vil blive tilbudt 1 hjemmebesøg på 5.- 6. dagen efter fødslen. 

  Alle øvrige besøg omlægges på grund af corona som udgangspunkt til telefonrådgivning. Hjemmebesøg gennemføres dog fortsat, når det drejer sig om sårbare børn.

  Sundhedstjenestens Åbent Hus arrangementer er alle aflyst ind til videre. 

 • Erhvervsteamet

  Du kan helt som sædvanligt kontakte erhvervsteamet i Egedal Kommune på tlf. 7259 7207 (Thomas) og tlf. 7259 6259 (Jane). Vi sidder klar til at hjælpe dig. 

 • Kultur, idræt og biblioteker

  Kultur- og idrætsfaciliteter

  Alle kultur-, idræts og fritidsfaciliteter er lukket foreløbig til og med søndag d. 28. februar 2021. 

  Foreningerne skal forholde sig til og holde sig orienteret om anbefalinger og retningslinjer fra Kulturministeriet https://kum.dk/ og Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/corona

  Egedal Bibliotekerne

  Biblioteket har særlige åbningstider, foreløbig til og med 28. februar. Desuden er alle arrangementer i januar og februar aflyst.

  Følg med her :    https://egedalbibliotekerne.dk/nyheder/kort-nyt/bibliotekerne-under-corona-restriktionerne

  Egedal Arkiv og Museum

  Mølledage og arrangementer på Skenkelsø Mølle Museum gennemføres ikke, da det ikke er muligt under hensyntagen til retningslinjerne for forsamlingsforbud og risiko for smittefare.

  Egedal Musik og Kulturskole
  Egedal Musikskole følger disse retningslinjer:

  https://www.egedalmusik.dk/praktisk-info/corona-retningslinjer/

  Ølstykke Svømmehal
  Ølstykke Svømmehal er lukket foreløbig til og med søndag d. 28. februar.

  Alle periodekort vil blive sat i bero, indtil vi åbner op igen. Periodekort indehaver har mulighed for at få de mistede dage overført til deres kort ved personlig henvendelse i billetsalg ved genåbning.

  Læs mere under: Ølstykke Svømmehal

   

 • Arrangementer i kommunen

  Alle arrangementer i kommunen er aflyst foreløbig til og med søndag d. 17. januar.
  I forhold til de større kulturelle arrangementer i kommunen, hold dig løbende ajour her.

 • Borgerservice på rådhuset

  Borgerservice holder i øjeblikket åbent på hverdage  kl. 10.00–12.00 - torsdag dog til 17.30. Du skal huske at bestille tid - det gør du her. Du kan også stadig ringe på tlf. 7259 6000 for at bestille tid.

  Husk at starte hjemmefra på selvbetjeningsløsningerne, hvis du har mulighed for det - så sparer du tid i sidste ende!

  Telefonerne er fortsat åbne mandag fra kl. 8-14, tirsdag-onsdag fra kl. 10-14, torsdag fra kl. 10-17.30 og fredag fra kl. 10-12. Og i langt de fleste tilfælde, vil vi kunne hjælpe dig pr. telefon.

  Vi beder alle om at vise hensyn, så de få tider, der er til rådighed, er ledige, til dem der virkelig har brug for det. Vi opfordrer desuden til, at man møder op så tæt på den bestilte tid som muligt.

  Husk, at spritte dine hænder af ved ankomst, og at der skal bæres mundbind på rådhuset.

 • Jobcentret

  Jobcentret holder lige nu kun åbent mellem kl. 10 og 12 på hverdage. Har du brug for kontakt til jobcentret, kan du altså fortsat møde op på rådhuset, men kun i tidsrummet mellem kl. 10-12 på alle hverdage. 

  Vi opfordrer til, at man møder op så tæt på den aftalte tid som muligt. Husk, at spritte dine hænder af ved ankomst, og at der skal bæres mundbind på rådhuset.

 • Rusmiddelteamet

  Færre åbne alkoholbehandlingstilbud, jobusikkerhed og lukkede værtshuse kan være en farlig cocktail for mennesker, der har alkoholproblemer eller er tæt på at få det. Og at holde sig hjemme kan være svært for pårørende til mennesker med alkoholproblemer.

  Vi holder derfor åbent for samtaler pr telefon og over mail. Ring eller skriv til os, hvis du har brug for hjælp - også som pårørende.

  Egedal Rusmiddelteam

  Tlf. 7259 6406

  Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15
  Torsdag kl. 9-17.30
  Fredag kl. 9-12

  Skriv til os uden personfølsomme oplysninger på egedal.rusmiddelteam@egekom.dk

 • Tømning af dagrenovation og emballageaffald

  Der er lige nu ingen ændringer på tømning af dagrenovationsaffald (rest- og madaffald) eller emballageaffald.

 • Genbrugsstationer

  Der er lige nu ingen ændringer. Husk følgende, når du er på genbrugsstationen:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre besøgende og til personalet.
  • Brug handsker eller medbragt håndsprit både før og efter dit besøg. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sortér dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.

  Benyttelse af genbrugsstationen reguleres af personalet på stedet.

 • Genbrugsstationer - Erhverv

  Der er lige nu ingen ændringer.

  Husk følgende, når du er på genbrugsstationen:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre besøgende og til personalet.
  • Brug handsker eller medbragt håndsprit både før og efter dit besøg. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sortér dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.

  Benyttelse af genbrugsstationen reguleres af personalet på stedet.

 • Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning

  Erhvervsstyrelsen har oprettet en whistleblowerordning for de erhvervsrettede Covid-19 kompensationsordninger for at afdække og forebygge svindel med ordningerne.

  Alle kan gennem whistleblowerordningen indberette oplysninger om svindel med Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger for: 

  • lønudgifter
  • faste omkostninger
  • selvstændige
  • freelancere
  • arrangører (aflyst eller udskudt større arrangement).

  Det gælder også forhold, der ligger før whistleblowerordningens etablering.

  En indberetning kunne eksempelvis dreje sig om svindel med lønkompensation søgt på vegne af medarbejdere, der enten er sygemeldte eller fyrede.

  Du kan indberette via whistleblowerordningen HER

  Information om whistleblowerordningen på Virksomhedsguiden HER

  Lovgrundlag HER

 • Rottebekæmpelse

  Der er ingen ændringer i øjeblikket.

  Men skal du have besøg af en rottebekæmper, er det vigtigt, at vi på forhånd ved, om din husstand er ramt af sygdom, så vi kan tage de rette forholdsregler.

 • Kollektiv trafik

  Der er krav om mundbind i den offentlig transport

  Alle passagerer og ansatte skal bære enten mundbind eller visir, når de bruger den kollektive transport eller ved ophold på en station, bustoppested mv. for at holde smittespredningen nede. Kravet om mundbind gælder også for private aktører, som fx taxikørsel.

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Pressetelefon
Tlf: 7259 6203

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143