• 4 ugers sygefraværssamtale

  Virksomheden skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest 4 uger fra første sygedag.  

  Samtalens indhold

  Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad virksomheden kan gøre for at bakke op. Du må som arbejdsgiver ikke spørge til diagnosen, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet. 

  Fastholdelsesplan og mulighedserklæring

  Der kan efter behov udarbejdes en fastholdelsesplan og/eller indhentes en mulighedserklæring med en lægelig vurdering af sygdommens betydning for udførelsen af medarbejderens konkrete arbejdsfunktioner.

  Jobcentrets opfølgning på sygefravær

  Jobcentret kontakter virksomheden i forbindelse med opfølgningssamtalen

  Fokus på mulighederne

  Jobcentret skal som udgangspunkt kontakte virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den sygemeldte medarbejder. Samtalen afholdes senest 8 uger fra første fraværsdag.

  I forbindelse med opfølgningen vurderer jobcentret blandt andet muligheden for en delvis raskmelding og eventuel deltagelse i aktive tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

  Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte medarbejder vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Fast track

  Ofte har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en længerevarende sygemelding (længere end 8 uger).

  Anmodes der om fast track-behandling indkalder jobcentret til den første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen er modtaget.

  Det giver mulighed for at sætte ind med konkret støtte og redskaber tidligt i forløbet, og det kan i mange tilfælde mindske de menneskelige og økonomiske konsekvenser for virksomhed og medarbejder.

  Den sygemeldte medarbejder kan rette direkte henvendelse til jobcentret inden for 5 uger fra første sygedag.

  Virksomheder skal anmode om fast track-behandling via NemRefusion.

 • 8 ugers opfølgningssamtale

  Jobcentret kontakter virksomheden i forbindelse med opfølgningssamtalen


  Fokus på mulighederne

  Jobcentret skal som udgangspunkt kontakte virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den sygemeldte medarbejder. Samtalen afholdes senest 8 uger fra første fraværsdag.

  I forbindelse med opfølgningen vurderer jobcentret blandt andet muligheden for en delvis raskmelding og eventuel deltagelse i aktive tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
  Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte medarbejder vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
  Yderligere information
  Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Egedal.

 • Fastholdelse af medarbejder

  Jobcenteret kan vejlede dig, hvis du har en medarbejder, der er syg og er væk fra arbejdet i længere tid.

  Hvis du har en medarbejder, der er sygemeldt i længere tid kan Jobcenteret vejlede dig om, hvordan du kan fastholde medarbejderen i din virksomhed.

  Ønsker du at fastholde din medarbejder?

  Du kan ved en effektiv fastholdelsesindsats øge sandsynligheden for, at en medarbejder bibeholder kontakten til arbejdspladsen igennem et sygdomsforløb. Derved øger din virksomhed muligheden for at fastholde medarbejderen.

  Derfor er det vigtigt at I gennem samarbejde, tidligt i sygdomsforløbet prøver at finde en løsning, så medarbejdere kan få hjælp til at vende tilbage til arbejdspladsen.

  Målet er, at medarbejderen hurtigst muligt vender tilbage til sit arbejde, eventuelt med nogle justeringer i medarbejderens hidtidige arbejdsopgaver eller på nedsat tid.

  Delvis raskmelding

  En delvis raskmelding kan være løsningen, og den sygemeldte kan vende forsigtigt tilbage for derefter at trappe op i takt med, at man bliver helt rask. Dette kan være en fordel for både virksomhed og medarbejderen.

  Fastholdelsesplan 

  Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for 8 uger fra første sygedag, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at virksomheden og medarbejderen sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. Dog har virksomheden ret til at afslå anmodningen.

  Formålet med fastholdelsesplanen er, at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage til jobbet end ellers. Typisk vil man i planen fokusere på redskaber, opgaver og arbejdstid og eksempelvis foreslå, at medarbejderen i en periode varetager jobfunktioner i virksomheden, som er mindre belastende. Men planen kan også med fordel tage højde for, hvad der skal ske på det mere personlige og kollegiale niveau.

  Andre redskaber

  Der er forskellige redskaber som du kan benytte til fastholdelse medarbejdere. Redskaberne findes på  CABI- Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats  - fastholdelse af medarbejderne.

 • Jobafklaringsforløb

  Jobcentret skal revurdere alle sygedagpengesager efter 22 uger. Kan en sygemeldt medarbejder ikke få forlænget sin sygedagpengesag herefter tilbyder jobcentret et skræddersyet jobafklaringsforløb, der udvikler arbejdsevnen, så medarbejderen kan vende tilbage i job.

  Nedsat refusion ved jobafklaring

  Arbejdsgiveren modtager nedsat refusion ved jobafklaringsforløb.

  Med den kortere tidsfrist på 22 uger - og nedsat refusion ved jobafklaringsforløb - er det vigtigt, at virksomheden hurtigt kommer med forslag og muligheder for fastholdelse - specielt for de medarbejdere, som risikerer langvarige og komplekse sygemeldinger.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.