Når du ønsker at opføre nyt erhvervsbyggeri, skal der søges om byggetilladelse. 

Du skal ansøge digitalt.

Der er mange ting, som du skal være opmærksom på, når der skal bygges en ny erhvervsbygning. Samtidig er der en lang række regler, som kan påvirke byggeriet, f.eks lokalplan, kommuneplan og deklarationer/servitutter, der er tinglyst på ejendommen.

Formøde

Du kan sende en mail til Byggesag@egekom.dk, hvis du ønsker at aftale tid til et formøde med en byggesagsbehandler. Et formøde kan ofte være en stor hjælp for at afklare de muligheder, du har for at bygge, og hvad vi skal bruge for at behandle din byggesag.

Hvad skal ansøgningen indeholde

Når du fremsender en fyldestgørende ansøgning, kan vi behandle den langt hurtigere. Det afhænger af den konkrete sag, hvor meget materiale vi skal have. Normalt skal der fremsendes følgende materialer:

 • Ansøgning
  Med beskrivelse af byggeriets omfang. Kræver det ansøgte dispensationer, skal der også fremsendes en begrundet dispensationsansøgning.

 • Situationsplan
  Som er målsat og viser grunden med alle de eksisterende og planlagte byggerier, parkeringsarealer, adgangsforhold og lignende. Alle småbygninger som teknikhuse, drivhuse, overdækninger, udhuse, carporte og legehuse skal også fremgå af situationsplanen. Afstand til nabo- og vejskel samt til andre bygninger på ejendommen skal angives. Tinglyste byggelinjer skal også fremgå af tegningen
 • Plantegning 
  Målsat plantegning der viser bygningens udvendige mål, samt angiver de enkelte rums anvendelse, placering og bredder af døre og vinduer, indvendige mål og indretning.  

 • Snittegning
  Målsat med angivelse af højder, dimensioner, konstruktioner og fundering

 • Facadetegninger
  Som er målsatte og blandt andet viser bygningens højde i forhold til skel, nuværende og fremtidigt terræn og de niveaufrie adgangsveje  
 • Arealberegning 
  Som viser beregning af den fremtidige bebyggelsesprocent. Der kan være særlige regler for beregning af bebyggelsesprocenten for ejendommen efter evt. lokalplaner og deklarationer
 • Ventilation 
  Der skal altid redegøres for ventilationen, og evt. skal der fremsendes et ventilationsprojekt til godkendelse.
 • Brandteknisk dokumentation. 
  Omfanget kan variere, men vi skal blandt andet have oplysning om brandkategori, flugtvej, placering af flugtvejsdøre, slangevinder, flugtvejsskilte og brandstrategirapport.

 • Statiske beregninger

 • Energirammeberegning
  Ved lavenergibyggeri efter bygningsklasse 2020 skal der også fremsendes en kontrol af beregningen udført af en uafhængig energikonsulent.

 • Materialeoplysninger 
  Om ydervægge, tagmaterialer, farver, opvarmningsformer mm.

Ved opførelse af nyt byggeri skal grundens terrænkoter være vist på situationsplanen, og hvis terrænet skråner, skal der være tydelige terrænkurver med koteangivelse eller relevante koter afsat.
Koter skal angives i DVR90.

Du kan læse mere om hvad en kote her.

I den nye selvbetjeningsløsning er der fuldt overblik over alle de informationer, som du skal bruge i byggeprojektet. Du kan afprøve løsningen uden at logge ind med NemId. For at bruge selvbetjeningsløsningen til at fremsende en ansøgning, kræves det, at der benyttes Nemid.

Det er muligt at give en rådgiver fuldmagt til at ansøger.

Kontakt

Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: byggesag@egekom.dk
Tlf.: 7259 7260

By, kultur og fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000