Vil du opstarte en virksomhed, kan det kræve en miljøgodkendelse. Det samme gælder, hvis du vil etablere et anlæg eller en anden indretning på en virksomhed, der allerede eksisterer. Skal du opstarte eller ændre et autoværksted eller et maskinværksted, skal du anmelde arbejdet til kommunen via ovenstående links til anmeldelser.

Du kan læse mere om hvilke anlæg, indretninger og virksomheder, der kræver miljøgodkendelse i Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), bilag 1 og bilag 2. 

Godkendelsespligtige virksomheder, anlæg eller indretninger må ikke
  • Anlægges eller idriftsættes før der er meddelt miljøgodkendelse
  • Udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt (inkl. ændringer i affaldsfrembringelsen) på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er miljøgodkendt

Sådan ansøger du om miljøgodkendelse 

Ansøgning om godkendelse skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.  

Hvis godkendelsen skal meddeles af Miljøstyrelsen, videresendes ansøgningen automatisk til Miljøstyrelsen via den digitale selvbetjening.

Kommunens sagsbehandlingstider 

Kommunen skal i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen fastsætte og offentliggøre sine tidsfrister for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af virksomheder omfattet af en række listepunkter, og som udfører en tjenesteydelse. 

Sagsbehandlingstiden for disse virksomheder følger Kommunens generelle vejledende sagsbehandlingstider for ansøgning om miljøgodkendelser som forventes at være på 4 måneder. 

Vejledende sagsbehandlingstid for mere komplicerede miljøgodkendelser er op til et år fra vi har modtaget alle oplysninger i sagen. Komplicerede miljøgodkendelser er fx hvor der skal foretages VVM og/eller virksomheder der er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Forhåndsdialog

For at fremme sagsbehandlingen anbefaler vi, at du kontakter kommunen så tidligt i planlægningsforløbet som muligt. Vi kan tilbyde en målrettet forhåndsdialog med vejledning om regler m.v., der gælder for virksomheden herunder 

• Hvilket listepunkt(er) i godkendelsesbekendtgørelsen, som virksomheden er omfattet af.

• Om virksomheden udover at søge om miljøgodkendelse også skal anmelde sig i forhold til VVM-reglerne og/eller søge om spildevandstilladelse - og hvordan virksomheden opnår samtidighed, hvis den ønsker det.

• Om der er særlige planbestemmelser, der kan hindre fremtidige udviklingsmuligheder, således at virksomheden har klare rammer.

• Hvordan virksomheden skal forholde sig, hvis flere myndigheder skal inddrages. Det kan være tilfældet, hvor den godkendende myndighed er Miljøstyrelsen, og virksomheden også skal søge om spildevandstilladelse hos kommunen.

• Skitse til tidsplan for godkendelsesprocessen 

Sagsbehandlingstiderne gælder fra tidspunktet, hvor kommunen har modtaget alle nødvendige oplysninger for sagsbehandlingen.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal ansøge om miljøgodkendelse, eller har du andre spørgsmål om ansøgningen, er du velkommen til at kontakte Virksomhedsgruppen i kommunens Klima, natur og miljø. 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000