Køer Ved Skenkelsø Sø
Køer

Størrelsen af det ønskede dyrehold afgør, om du skal have en tilladelse eller en godkendelse til dyreholdet, eller du blot skal oplyse os om, hvor mange dyr du har. Har det ønskede dyrehold et samlet produktionsareal* på mere end:

 • 100 m2 – for alle typer af mindre dyrehold.
 • 175 m2 – for besætninger af heste, ammekvæg, geder og/eller får på dybstrøelse.
 • 200 m2 – for besætninger kun med heste.
 • 300 m2 – for besætninger af heste, ammekvæg, geder og/eller får på dybstrøelse hvis der kun er vinteropstaldning (1/10 - 15/5).

Så skal du have en tilladelse eller godkendelse til dyreholdet efter § 16 i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., forud for etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet. Du skal ansøge om dyreholdet via www.husdyrgodkendelse.dk Vejledning til dette kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside på www.mst.dk

*Produktionsarealet er der i stalden, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning og ikke kun har kortvarig adgang til. Fast placerede læskure og andre overdækninger hvor dyrene kan søge læ, har også et produktionsareal. Definitionen findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Er det samlede dyreholds produktionsarealer mindre end de ovenforstående grænser – men større en grænsen for hobbydyrehold, skal det anmeldes til Egedal Kommune forud for etablering/udvidelse/ændring af det erhvervsmæssige dyrehold.

Bemærk at der skal være mere end 50 meter fra det anlæg, eller det dyrehold, der påtænkes etableret, udvidet eller ændret, til følgende områder:

 • Til et eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde
 • Til et område i landzonen, der i lokalplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsområde eller til offentligt område med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende
 • Til nabobeboelse
 • Kategori 1 – natur (ammoniakfølsom natur indenfor Natura 2000 områder)
 • Kategori 2 – natur (ammoniakfølsom natur udenfor Natura 2000 områder).

Ligeledes skal afstanden fra det anlæg, der påtænkes ændret, være større end

 • 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning
 • 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning
 • 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m2
 • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
 • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
 • 15 m til beboelse på samme ejendom
 • 30 m til naboskel

Det skal ved anmeldelsen ligeledes dokumenteres at dyreholdets stalde, anlæg m.v. til en hver tid overholder §§9-28 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Bemærk at udvidelse af landbruget også kan kræve tilladelse efter lov om planlægning, byggetilladelse m.fl.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: