Egedal Kommune er i gang med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2021. Det er vurderet, at planen er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor gennemføres der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Det betyder, at ændringerne i kommuneplanen vurderes i en såkaldt miljørapport, som offentliggøres samtidig med planforslaget.

Forud for miljørapporten afgrænses vurderingens omfang og indhold i et afgrænsningsnotat. Berørte myndigheder bliver hørt om denne afgrænsning. Det vurderes foreløbigt, at de berørte myndigheder er:

  • NABOKOMMUNER: Frederikssund Kommune, Allerød Kommune, Furesø Kommune, Ballerup Kommune, Albertslund Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune.

Ændringerne i forslag til Kommuneplan 2021 medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og der foretages derfor ikke en høring af berørte stater.

Efter høringen af berørte myndigheder inddrages eventuelle høringssvar og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold fastlægges. Miljørapporten udarbejdes sideløbende med forslag til Kommuneplan 2021 og begge dokumenter fremlægges i en minimum otte ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres. Der vil blive afholdt et borgermøde i forbindelse med høringen af forslag til Kommuneplan 2021.

Høringen vil blive offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside med høringer, tilladelser og dispensationer, hvor der også vil fremgå kontaktoplysninger og tidsfrister for afgivelse af høringssvar.

Efter den offentlige høring inddrages eventuelle høringssvar, og der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen. Kommuneplan 2021 vedtages og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse.

Den foreløbige tidsplan for forslag til Kommuneplan 2021 og den tilhørende miljøvurdering er:

  • Maj 2021: afgrænsning af miljørapportens indhold
  • 28. maj - 11. juni 2021: to ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder
  • Juni 2021: udarbejdelse af miljørapport
  • September-oktober 2021: otte ugers offentlig høring af planforslag og den ledsagende miljørapport
  • December 2021: endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021.

Forslag til Kommuneplan 2021 udarbejdes efter reglerne i planloven: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021 gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljørapport, sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen offentliggøres på denne side og sammen med planforslaget.

Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til:

Jeanette Christensen Back
jeanette.christensen@egekom.dk

Egedalby.2021

Forslag til Kommuneplan 2021

Se hjemmesiden for forslaget til Kommuneplan 2021 her.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse

Del: