Det er vurderet, at planen er omfattet af miljøvurderingsloven, og derfor gennemføres der en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget.

De mulige påvirkninger af miljøet, som Masterplanen medfører, vurderes i en såkaldt miljørapport og miljøvurderingen offentliggøres samtidig med planforslaget.

Forud for miljørapporten afgrænses vurderingens omfang og indhold i et afgrænsningsnotat. Berørte myndigheder bliver hørt om denne afgrænsning. Det vurderes foreløbigt, at de berørte myndigheder er:

  • Roskilde Museum (ROMU)
  • Slots- og Kulturarvsstyrelsen
  • Vejdirektoratet 
  • BaneDanmark
  • Teknik- og Miljøafdelingen i Egedal Kommune

Derudover sendes afgrænsningsnotat til følgende interessenter:

  • Egedal Fjernvarme
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Novafos

Forslag til Masterplan for Landskabsbyen medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og der foretages derfor ikke en høring af berørte stater.

Efter høringen af berørte myndigheder inddrages eventuelle høringssvar og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold fastlægges. Miljørapporten udarbejdes sideløbende med forslag til Masterplan for Landskabsbyen og dokumenterne fremlægges i en 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

Høringen vil blive offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside med høringer, tilladelser og dispensationer: https://www.egedalkommune.dk/politik/hoeringer-tilladelser-og-dispensationer, hvor der også vil fremgå kontaktoplysninger og tidsfrister for afgivelse af høringssvar.

I løbet af høringsperioden afholdes et borgermøde. Dette vil der komme mere information omkring senere her på siden også.

Efter den offentlige høring inddrages eventuelle høringssvar og der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen. Masterplan vedtages og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse.

Foreløbig tidsplan (opdateres løbende):

Den foreløbige tidsplan for planlægning af byudvikling på Kildedal Bakke og den tilhørende miljøvurdering er:

April 2022: afgrænsning af miljørapportens indhold

Maj 2022: 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder

Juni 2022 - Marts 2023: udarbejdelse af miljørapport

Juli 2023 - September 2023: 8 ugers offentlig høring af forslag til Masterplanen og den ledsagende miljørapport

Oktober 2023: endelig vedtagelse af Masterplan for Landskabsbyen

Masterplan for Landskabsbyen er en overordnet plan, der skal være med til at definere rammerne for den videre planlægning. Den udarbejdes derfor ikke efter reglerne i planloven, men vil følge principperne for offentlig høring af planer. 

Miljøvurdering af forslag til Masterplan gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 1976 af 27/10/2021. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljørapport, sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen offentliggøres løbende på denne side.

Bemærkninger eller spørgsmål til processen vedrørende miljøvurdering kan rettes til:
Planlægger Camilla Degn-Petersen på tlf. nr. 72597242

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12