Miljøvurderingsprocessen betyder, at de nye bygge- og anlægsmuligheder i lokalplanforslaget vurderes i en såkaldt miljørapport, og at miljøvurderingen offentliggøres samtidig med planforslaget

Forud for miljørapporten afgrænses vurderingens omfang og indhold i et afgrænsningsnotat. Berørte myndigheder bliver hørt om denne afgrænsning. Det vurderes foreløbigt, at de berørte myndigheder er:

  • Kroppedal Museum (og ROMU), som er myndighed i forhold til dispensation til gennembrydning af beskyttet dige, samt høringsberettiget ift. vejanlæg inden for fortidsmindebeskyttelse ved Kong Svends Høj.
  • Slots- og Kulturarvsstyrelsen i forhold til vejanlæg inden for fortidsmindebeskyttelse ved Kong Svends Høj.
  • Vejdirektoratet er myndighed i forhold til vejtilslutning til Tværvej.
  • Ballerup Kommune er myndighed i forhold til vejtilslutning til stationsforpladsen og berørt nabokommune ift. byudvikling tæt på kommunegrænsen.
  • Frederiksund Kommune og Roskilde Kommune som vandløbsmyndigheder på Værebro Å.
  • Miljøstyrelsen som myndighed for målsætning af vandløbene; Sørup rende og Værebro Å.
  • BaneDanmark høres i forhold til veje og byggeri tæt på jernbanen samt stier hen til stationen og banen.
  • Novafos som en central forsyningsselskab i forhold til udarbejdelse af spildevandstillæg.

Forslag til Lokalplan 71 for byudvikling på Kildedal Bakke medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og der foretages derfor ikke en høring af berørte stater.

Efter høringen af berørte myndigheder inddrages eventuelle høringssvar og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold fastlægges. Miljørapporten udarbejdes sideløbende med forslag til Lokalplan 71 for byudvikling på Kildedal Bakke og spildevandstillægget, og dokumenter fremlægges i en 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

Høringen vil blive offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside med høringer, tilladelser og dispensationer: https://www.egedalkommune.dk/politik/hoeringer-tilladelser-og-dispensationer , hvor der også vil fremgå kontaktoplysninger og tidsfrister for afgivelse af høringssvar.

I løbet af høringsperioden afholdes et borgermøde. Du kan følge med i borgerdialogen her: https://www.egedalkommune.dk/borger/by-bolig-og-trafik/byudvikling-og-ejendomme-til-salg/byudviklingsomraader/kildedal/kildedal-bakke

Efter den offentlige høring inddrages eventuelle høringssvar og der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen. Lokalplanen og spildevandstillægget vedtages og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse.

Den foreløbige tidsplan for planlægning af byudvikling på Kildedal Bakke og den tilhørende miljøvurdering er:

April 2022: afgrænsning af miljørapportens indhold

Maj 2022: 2 ugers afgrænsningshøring af berørte myndigheder

Maj - December 2022: udarbejdelse af miljørapport

Februar - April 2023: 8 ugers offentlig høring af planforslaget og den ledsagende miljørapport

Maj 2023: endelig vedtagelse af Lokalplan 71 og spildevandstillægget.

Forslag til Lokalplan 71 for Byudvikling på Kildedal Bakke udarbejdes efter reglerne i planloven: LBK nr. 1157 af 1. juli 2020. Bekendtgørelse af lov om planlægning.

Forslag til Spildevandsplantillæg for Kildedal Bakke udarbejdes efter reglerne i Spildevandsbekendtgørelsen: BK nr. 1393 af 21. juni 2021. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Miljøvurdering af planforslagene gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 973 af 25. juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljørapport, sammenfattende redegørelse og eventuelle rapporter og miljøoplysninger, som er anvendt til miljøvurderingen offentliggøres løbende på denne side.

Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til: Planlægger Heidi Troelsen på tlf.nr. 72597247.

Del: