Halm m.v. må ikke afbrændes på marker

Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, med følgende undtagelser:

1. Flammebehandling af ukrudt.
2. Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
3. Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
4. Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
5. Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af Brandvæsnet.

Afbrændingen kræver ikke tilladelse.

 • Afstandskriterier

  Afbrænding skal ske i en afstand af mindst:

  1. 30 m fra bygninger med hårdt tag (svarende til mindst klasse T tagdækning).
  2. 30 m fra brændbare markafgrøder.
  3. 30 m fra mejetærskere og andre selvudøvende maskiner, som ikke er bruges i forbindelse med selve afbrændingen.
  4. 200 m fra bygninger med let antændeligt materiale (f.eks. strå).
  5. 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer (stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign., oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer).
  6. 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

   

  Ligeledes overholdes følgende regler:

  Ved afbrænding af halmstakke og større bunker affald fra landbruget og industrien skal de i nr. 1 og 2, nævnes først af mindst 100 m afstand.

  Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning og skal være under konstant tilsyn af en myndig person. Tilsynspligten gælder indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.

  Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang, og skal være afsluttet samme dag, senest ved solnedgang.

 • Afbrænding af våde halmballer skal meddeles

  Før våde halmballer brændes af, skal det meddeles til brandvæsenet.

  Meddelelsen skal indeholde oplysninger om mængde, sted for afbrænding og evt. tidspunkt for afbrændingen.

  Meddelelsen skal sendes senest en uge før forventet afbrænding.

  Når betingelserne i Miljøministeriets bestemmelser, herunder i bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. og bekendtgørelse om affald, samt kommunale regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald udstedt i medfør heraf, er opfyldt, må der ske afbrænding.

  Vær opmærksom på at når der afbrændes halm skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for halm og lign., gerne pløjet, og det skal sikres, at ilden ikke kan spredes, jf. bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

  Brandvæsenet kan inden for åbningstiden kontaktes på:

  • tlf. 47 37 61 00 eller mail beredskab@fbbr.dk

  Nordsjællands Politi kan kontaktes på

  • tlf. 114 eller mail nsj@politi.dk

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12