Der regnes med lommeregner og noteres

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet bevilliger Byrådet en række poster på årsbudgettet.

Budgettet bliver dermed administrationsgrundlaget for den kommunale forvaltning i en årrække fremover. Alle økonomiske dispositioner, der falder uden for rammerne af det vedtagne budget, skal forelægges Byrådet.

Det kommunale budget skal løse tre opgaver:

Budgettets finansielle opgave

Budgettet skal både angive kommunens forventede udgifter i budgetåret, og hvordan de samlede udgifter finansieres. Budgettet bliver på den måde udtryk for Byrådets samlede afvejning mellem udgiftsønsker på den ene side og skatteudskrivning samt øvrige indtægter på den anden side.

Budgettets bevillingsmæssige opgave

Bevillingsangivelsen i budgettet er udtryk for den fordeling Byrådet vælger for de økonomiske bevillinger mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Dermed angiver budgettet spillerummet, der er overladt til udvalg og administration og arbejdspladser, når de i årets løb skal prioritere på kommunens vegne.

Ifølge den kommunale styrelseslov er bevillingsmyndigheden hos Byrådet. Alle initiativer der er afhængige af bevillinger, skal derfor afventer Byrådets beslutninger.

Budgettets informationsmæssige opgave

Kommunens budget skal være offentligt tilgængeligt, den særlige målgruppe for dette er borgere, erhvervsdrivende og ansatte i kommunen. Budget og budgetforslag skal ligeledes være velegnede redskaber for politikerne i forbindelse med beslutninger angående den økonomiske prioritering.

Således udarbejdes Egedal Kommunes budget:

  • Egedal Kommune skal ifølge den kommunale styrelseslov lave et budget for det kommende år og et overslag på budgettet for de følgende tre år.
  • Økonomiudvalget skal senest den 15. september udarbejde et forslag til Byrådet om kommunens budget for det kommende år.
  • Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og budgetoverslag skal igennem to behandlinger i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.
  • Byrådet vedtager forslaget til årsbudget og overslaget for de tre følgende år ved byrådets anden behandling, som sker senest den 15. oktober.

Kommunen skal også aflægge regnskab efter årets udløb. Ligesom med budgettet skal økonomiudvalget aflægge regnskabet overfor Byrådet. Det skal ske inden den 1. juni i året efter regnskabsåret.

Kontakt

Økonomi

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: okonomi@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12