Borgmesterens forord til budget 2018.

- Budget 2018-21 er det sidste i det tidligere Byråds valgperiode. Det blev til mange gode og konstruktive budgetforhandlingsmøder som resulterede i, at alle Byrådets partier står bag budgettet. Det er jeg rigtig glad for.

Pres på den økonomiske balance

Forhandlingerne bar præg af, at Egedals økonomi stod med nogle udfordringer - set i forhold til overskuddet på driften, kassebeholdningens størrelse og høje anlægsudgifter samt efterslæb på bygningsvedligeholdelse.

Dertil betyder demografiudviklingen på især ældreområdet, samt en øget kompleksitet på sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, at aktiviteterne og derved udgifterne på disse områder stiger kraftigt. Dette er indarbejdet i budgettet.

Samtidig har Byrådet et ønske om også at byudvikle kommunen. Et fornuftigt ønske og prioritering, der skal sikre en god og nødvendig udvikling af kommunen.

Udfordringer var der således nok af - og den økonomiske balance mellem indtægter og udgifter i budget 2018 er ikke optimal. Der ligger en opgave for det kommende byråd at løse, da kravet er større overskud på driften, der kan finansiere afdrag og nye investeringer.

Men igen vil jeg understrege, at forligskredsen og jeg, er meget enige om, at presset på den økonomiske balance opvejes af en bevidst, ambitiøs og langsigtet investering af Egedal kommunens byudvikling.

Bedre balance i kommende år

I de efterfølgende budgetår er der udsigt til en bedre økonomisk balance, der kommer tæt på Byrådets økonomiske mål.

Budgetaftalen er baseret på uændret skat, og at de vedtagne effektiviseringer gennemføres. Det gælder navnlig projektet "Administrative effektiviseringer" med en årsvirkning på 7,2 mio. kr. fra 2018. Dertil kommer "Effektivisering og udvikling af folkeskolen" med 5,1 mio. kr. i 2018 og en årsvirkning på 12,3 mio. kr. fra 2019.

Budgettet sikrer en videreførelse af serviceniveauet fra 2017 - og det er lykkedes med udvidelser, der især tilgodeser børnene - særligt dem der har det svært.

Det gør vi eksempelvis med særlige lokale dagbehandlingstilbud og forebyggelsesindsatser til børn med autisme. Vi afsætter også 5,6 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. de efterfølgende år til flere pædagoger i daginstitutionerne, og så tilfører vi tilstrækkeligt med midler til, at vi kan få en ny børneinstitution i Smørum, der kan stå klar i 2020.

Budgettet betyder også, at den forebyggende indsats på det specialiserede område og sundhedsområdet styrkes. Også Egedal Kommunes erhvervsservice bliver stærkere, og vi har taget hånd om efterslæbet på bygningsvedligeholdelse.

Budget 2018-21 er et budget, der sikrer en god fremtid for Egedal Kommune, et budget, hvor byudvik-ling af kommunen er i højsæde. Derfor er det min klare vurdering, at det er et godt og visionært budget, vi overgiver til det kommende Byråd.

Jeg vil rette en stor tak til mine kolleger i Byrådet samt deres politiske baglande for den indsats, der er lagt i budgetarbejdet.

Karsten Søndergaard

Borgmester

Budget 2018

Budget 2018 - bog 1 (578 sider).

Budget 2018 - bog 2 (176 sider).

Budgetaftale 2018

Aftale om budget 2018-2021.

Se endvidere oversigten over de økonomiske prioriteringer.

Pressemeddelelse: Samme serviceniveau i 2018

Takster

Se taksterne for Egedal Kommunes ydelser i 2018.

Kontakt

Økonomi

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: okonomi@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12