Ansøgningsfrist den 1. marts 2023.

Om opgaven som lægdommer

Domsmænd og nævninge kaldes under ét for lægdommere, og har til opgave at bistå rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Lægdommere er almindelige borgere, og der stilles ikke krav til særlige juridiske kompetencer, selvom man som lægdommer har samme indflydelse som de juridiske dommere.

Grundlisteudvalget i Egedal Kommune er et politisk udpeget udvalg, der har til opgave at udarbejde og indsende en såkaldt Grundliste til Landsretten. Det er Østre Landsret, der laver de endelige nævninge- og domsmandslister, hvilket sker ved lodtrækning blandt de personer kommunens grundlisteudvalg har indstillet.

Lægdommere udpeges for en periode på 4 år, og medvirker i gennemsnittet i fire retssager årligt. Lægdommere løfter en ansvarsfuld og til tider vanskelig opgave i vores demokrati, og hvervet er et borgerligt ombud. Det betyder, at man som udgangspunkt har pligt at være lægdommer, hvis man bliver udtaget af Landsretten.

Grundlisten skal afspejle befolkningens sammensætning, og der bliver ved udtagelsen derfor lagt vægt på forhold som alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Egedal Kommune opfordrer derfor alle interesserede borgere til at søge optagelse på kommunens grundliste.

Hvem kan blive lægdommer/betingelser for at blive lægdommer

Det er en betingelse for at blive lægdommer, at man er egnet og har valgret til Folketinget. Derudover skal man være ”uberygtet”, hvilket betyder at man ikke må være straffet for alvorlige lovovertrædelser.

Derud kan man ikke blive lægdommer, hvis man fylder 80 år inden udløbet af den periode, hvor grundlisten er gældende, eller, hvis man af fysiske eller psykiske årsager – eller på grund af et utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog – er ude af stand til at varetage opgaven.

For at sikre de danske domstoles uafhængighed er det ikke muligt at blive optaget på grundlisten, hvis man er:

  • Ansat i ministeriers departementer eller chefstillinger i myndigheder, der hører under departementerne
  • Ansat ved domstolene, i Politiet, hos anklagemyndigheden eller i andre myndigheder på Justitsministeriets område
  • Advokat eller advokatfuldmægtig
  • Præst i folkekirken eller andre trossamfund

 

Vilkår og honorar

Som lægdommer har man krav på at blive fritaget fra sit arbejde på de dage, hvor man fungerer som lægdommer. Man modtager et honorar på kr. 1.100,00 pr. dag. Hertil er der i visse tilfælde mulighed for kørselsgodtgørelse.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål, inden du ansøger, kan du kontakte Marie Kure tlf. 7259 6331 eller Anne-Sofie Knop Reventlow tlf. 7259 6209.

Del: