Nyhed

Egedal Kommune vil arbejde videre med arresthus i Kildedal Nord

Egedals Byråd har godkendt, at der kan arbejdes videre med Kriminalforsorgens ønske om at placere et arresthus i Kildedal Nord. De to parter har lavet en hensigtserklæring om den videre proces mod at kunne realisere arresthus og andre projekter i Kildedal Nord

Egedal Byråd har 24. juni sagt ja til at arbejde videre med forslaget, men grunden er ikke solgt. Efter byrådets beslutning går Egedal nu i realitetsforhandlinger med Kriminalforsorgen om placering, udformning og vejbetjening af et evt. kommende arresthus, samt pris og vilkår for overtagelse. Den endelige beslutning tages dog først, når byrådet godkender en købsaftale.
Med Byrådets beslutning kan der arbejdes videre med et udkast til helhedsplan for området, som udover arresthus giver mulighed for blandet byformål, herunder fx boliger og idrætsfaciliteter. Helhedsplanen skal også komme med et bud på en ny afgrænsning af området mod Nord, så en del af området kan forblive åbent land. Helhedsplanen vil blive præsenteret for Byrådet ved udgangen af 2020, og undervejs i planarbejdet vil der blive afholdt borgermøder om både helhedsplan og lokalplanarbejdet.

- Et arresthus vil blive en ny stor arbejdsplads i vores kommune med ca. 300 arbejdspladser og mulige store opgaver til Egedals virksomheder. Kriminalforsorgen er en seriøs partner, der kan få realiseret sit projekt. Jeg ved godt, at et arresthus kan være kontroversielt og at det vækker bekymring. Derfor sætter vi nu gang i en proces, hvor borgere vil blive involveret undervejs. Med Byrådets beslutning kan der starte seriøse forhandlinger og vi kan sikre en god pris, som vi kan reinvestere i projekter, der kommer flere borgere til gode, siger borgmester Karsten Søndergaard.

Flere forslag kan kombineres

Kriminalforsorgen og Egedal Kommune har udarbejdet en Hensigtserklæring, der tegner skitsen for et fremtidigt samarbejde og også beskriver, hvorledes et arresthus kan indgå i en samlet udvikling af Kildedal Nord. På vedhæftede skitse kan man eksempelvis se, hvorledes et arresthus kan kombineres med boliger. I skitsen er arresthuset placeret på den sydligste del af Kildedal Nord. Det betyder mindst synlighed fra Knardrup landsby og Knardrupvej. På skitsetegningen illustreres det samtidigt, hvordan de øvrige arealer nord for arresthuset kunne udnyttes, eksempelvis til boliger eller idrætsanlæg. Administrationen arbejder videre med en ny afgrænsning af den nordligste del af byudviklingsområdet, med henblik på at den nordligste del fastholdes som åbent land.
- Som formand for Planudvalget støtter jeg en fornuftig og samlet udvikling af Kildedal Nord. Et område som vi har talt meget om, men hvor der ikke er sket megen handling. En udvikling af Kildedal Nord skal ses i lyset af det samarbejde vi har med Ballerup Kommune om udviklingen af Kildedal Syd. Her er allerede planlagt en større bymæssig udvikling og udviklingen af Kildedal Nord vil stemme godt overens med de planer, fortæller Ib Sørensen, viceborgmester.
På arealerne omkring Kildedal Station (Kildedal Syd) planlægger Ballerup og Egedal at skabe et nyt sammenhængende byområde med både boliger og erhverv. Der forventes at være plads til mere end 1000 boliger og 8000 arbejdspladser. Området forventes udbygget over de kommende år og opføres som tæt byggeri i 2-6 etager - enkelte steder højere.

Hvad sker der nu

På Byrådsmødet i februar 2019 blev det besluttet, at der i efteråret 2019 skulle igangsættes politiske drøftelser om Kildedal Nords fremtidige anvendelse, karakter og afgrænsning. Undervejs har Egedal Kommune arbejdet med forslag fra en række investorer, der ønsker at bygge boliger og som gerne vil være med til at udvikle området. Derudover har et DBU fodboldcenter været på tale og samtidig har lokale interessenter ønsket en ændring af områdets afgrænsning for at sikre mere natur. Disse projekter blev præsenteret på et virtuelt Informationsmøde 27. april, hvor borgere kunne stille spørgsmål. 

Helhedsplanen vil blive fremlagt for Byrådet til godkendelse ved udgangen af 2020. Efter sommerferien vil Egedal Kommune invitere til et borgermøde med særligt fokus på arresthuset. Borgerne vil også i den videre proces få mulighed for at deltage i borgermøder om planerne og bidrage med deres ideer og viden. Der planlægges et møde sidst på året om helhedsplanen for Kildedal Nord området, og et i 2021 som afholdes i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan for området. Datoerne er endnu ikke fastlagt, men vil blive meldt ud hurtigst muligt på hjemmesiden.

Arresthuset vil kunne være realiseret ultimo 2025.

Faktaboks:

Arresthuset forventes at fylde ca. 250.000 m2 areal i alt. Heraf ca. 26.000 m2 bebyggelse i 2-3 etager af høj arkitektonisk kvalitet. Plads til ca. 240 arrestanter som afventer at komme for domstolen.

Læs mere om projektet her.

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12