Nyhed

Kommuneplan 2021 er vedtaget

68 høringssvar og en række justeringer. Egedal Kommune har imødekommet de mange høringssvar og nu på Byrådsmødet den 22. december blev den vedtaget. Debatten bar præg af hele 35 ændringsforslag fra Lokallisten Ny Egedal.

Egedals kommuneplan har fokus på at sikre levende, mangfoldige og bæredygtige byer og lokalsamfund. Det er blevet endnu tydeligere med hjælp fra de gode inputs fra de 68 høringssvar der er kommet ind i høringsperioden. Under byrådsmødet stillede Lokallisten Ny Egedal 35 ændringsforslag, hvoraf de 22 vedrørte politiske forslag til ændring af rammerne for en række byområder, og de 13 var præciseringer. Præciseringerne indarbejdes i planen, de øvrige forslag blev ikke vedtaget.

Høringssvarene har betydet en række ændringer i Kommuneplanen, der nu er vedtaget af byrådet.

Nogle af de primære ændringer er:

• I byudviklingsområdet Kildedal Bakke udgår et område ved Schæfergården og et område ved Kildedal Station udlægges til erhverv i stedet for blandet byområde, blandt andet af hensyn til støjbelastningen fra Tværvej.
• I Ølstykke Stationsby reduceres etageantal fra 5 til 4 etager i stationsområdet for at sikre en bedre sammenhæng til den omgivende by.
• I byudviklingsområdet Egedal By reduceres Egedal By Syd med 2 hektar, hvilket vil give et større grønt friareal.
• Afsnit om Klimatilpasning af Stenløse Å justeres i lyset af byrådets beslutning om at bevare Stenløse å samtidig med at byen klimatilpasses.
• Afsnit om natur og Grønt Danmarkskort uddybes og præciseres for at sætte mere fokus på kommunens enestående naturkvaliteter.

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i Egedal. Planen indeholder desuden mere detaljerede retningslinjer for arealanvendelsen, samt rammer for lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen.

Overlevering til nyt byråd
Kommuneplaner lægger planer for en 12 årig periode og revideres hvert 4. år. Det lange perspektiv giver den enkelte grundejer investeringssikkerhed og sikrer en bæredygtig udvikling. En kommuneplan vedtages normalt inden udgangen af byråds-perioden. Det giver det kommende byråd et godt fundament for det videre arbejde.

- Kommuneplanen står på skuldrene af tidligere byråds planer og peger videre frem som fundament for det kommende byråds arbejde. På den måde sikres en kontinuitet i udviklingen af kommunen. Jeg er glad for at vi nu lander en god plan, hvor både borgere og byråd er kommet med høringssvar, som vi har lyttet på og som vi sammen kan stå på, siger borgmester Karsten Søndergaard.

Egedal Kommunes administration skal nu indarbejde de vedtagne ændringer og planen bliver offentligt bekendtgjort snarest muligt i starten af 2022.

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12