Høring

Høring af miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25-tilladelse - Miljøvurdering af klimatilpasning af Stenløse by

Egedal Kommune har igangsat en offentlig høring i forbindelse med miljøvurderingen af Klimatilpasning af Stenløse by. Du har nu muligheden for at komme med dine bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og udkastet til tilladelse samt deltage i vores borgermøde den 8. februar 2021. Vi skal have modtaget høringssvar senest den 3. marts 2021.

Forsyningsselskabet Novafos ønsker at gennemføre projektet Klimatilpasning af Stenløse by. Gennemførelse af projektet vil reducere den hydrauliske belastning på Stenløse Å, rense vandet inden udledning til recipient og reducere risikoen for oversvømmelse i Stenløse by.

I forbindelse med miljøvurderingen af projektet holder vi en offentlig høring, hvor du kan komme med bemærkninger til Novafos miljøkonsekvensrapport og vores udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Du kan hente rapporten og udkastet til tilladelse nederst på denne side og tilgå siden for miljøvurderingen her.

Høringssvar
Vi opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar. Dine høringssvar skal være skriftlige og sendes til miljovurdering@egekom.dk eller til:

Egedal Kommune
Att. Byplan og Byggesag
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Vi skal have modtaget dit høringssvar senest onsdag d. 3. marts 2021.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Egedal Kommunes sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i kommunens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på egedalkommune.dk. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Borgermøde

Vi afholder et borgermøde den 8. februar 2021. Afhængigt af COVID-19 situationen kan borgermødet blive afholdt alene digitalt. Vi vil komme med yderligere oplysninger om borgermødet i starten af det nye år på kommunens hjemmeside og sociale medier.

Spørgsmål og oplysninger
Hvis du har spørgsmål mv., kan du henvende dig til miljøvurderingsmyndigheden på miljovurdering@egekom.dk .

Vi lægger desuden løbende oplysninger og relevante dokumenter for miljøvurderingen her.

Spørgsmål om miljøvurderingen eller miljøoplysninger, der ikke fremgår på hjemmesiden, kan rettes til undertegnede. Vi stiller miljøoplysninger til rådighed og som udgangspunkt som pdf.

Vi annoncerer og offentliggør vores afgørelser digitalt på egedalkommune.dk/høringer.

Inden kommunen kan meddele en tilladelse efter miljøvurderingsloven skal plangrundlaget være på plads. Kommunen udarbejder derfor forslag til to kommuneplantillæg og lokalplaner med miljørapporter, der giver mulighed for projektets regnvandsbassiner. Planerne forventes at komme i høring i januar 2021. Der vil være en særskilt orientering om dette.

Baggrund
Novafos ansøgte i december 2018 om tilladelse efter miljøvurderingsloven til at kunne påbegynde projektet Klimatilpasning af Stenløse by. Projektet medfører et omfattende anlægsarbejde i og ved Stenløse by over en to-fires års periode. Projektets formål er at reducere oversvømmelsesrisikoen i byen samt reducere den hydrauliske belastning på Stenløse Å og rense vandet inden udledning.

Novafos har fået udarbejdet en miljøkonsekvensrapport om de væsentlige miljøpåvirkninger, håndteringen af påvirkningerne og redegørelse af andre løsninger til projektet. Den rapport er nu sendt i offentlig høring sammen med kommunens udkast til § 25-tilladelse efter miljøvurderings-loven til, at Novafos kan påbegynde projektet.

Projektbeskrivelse
Projektet indebærer etableringen af en regnvandsledning gennem Stenløse by og et forsinkelsesbassin syd for byen. Novafos har søgt om to løsninger for at etablere regnvandsledningen. Løsning A indebærer en forlægning af Stenløse Å øst om byen, etableringen af et 15 ha. bassin nord for byen og etablering af regnvandsledning dér, hvor Stenløse Å løber i dag. Løsning B indebærer at grave regnvandsledningen én meter under bunden af Stenløse Å.

Projektet er stadig i den overordnede planlægningsfase og § 25-tilladelsen vil danne rammerne for den videre projektering og realisering af projektet med hensyn til miljøet.

Du kan læse mere om projektet i både miljøkonsekvensrapporten og kommunens udkast til tilladelse.

Hvad er en miljøvurdering
Visse projekter skal undergå en miljøvurdering efter miljøvurderingslo-ven, inden en bygherre må påbegynde et projektet og inden der ansøges om eventuelle andre tilladelser. Formålet med miljøvurderinger er at sik-re et højt niveau af miljøbeskyttelse og integrere hensyn til miljøet ved tilladelser til projekter.

En miljøvurdering er en proces. Når kommunen modtager en ansøgning fra en bygherre, der ønsker at påbegynde et projekt, skal kommunen følge den proces, der fremgår af miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020). Den indeholder tre trin:

1. Afgrænsning
Først skal kommunen vurdere, hvilke mulige væsentlige påvirkninger og rimelige alternative løsninger der kunne være, til hele eller dele af projektet. I den forbindelse skal kommunen holde en høring af berørte myndigheder og offentligheden, hvilket kommunen i denne sag gjorde den 1.-25. marts 2019. Kommunens vurdering er udgangspunktet for de undersøgelser, som bygherren og deres rådgiver skal udføre og redegøre for i en rapport. Den kan dog ændre sig undervejs, når bygherren og deres rådgiver f.eks. undersøger forholdene nærmere. Kommunen sendte afgrænsningen til Novafos den 10. april 2019.

2. Miljøvurdering
Derefter skal Novafos lave de nødvendige undersøgelser og udarbejde en rapport. Rapporten skal indeholde en række bestemte ting, såsom et ikke-teknisk resumé til lægfolk og beskrivelser af tiltag for at undgå, minimere eller kompensere for påvirkninger. Når kommunen har gennem-gået rapporten i forhold til, om den opfylder lovens krav, skal kommu-nen sende den i en minimum otte ugers offentlig høring sammen med kommunens udkast til en afgørelse i sagen.
Kommunen er nu i gang med dette trin i processen.

3. Afgørelse
Til sidst skal kommunen beslutte, om kommunen skal give en tilladelse eller et afslag til bygherren. En tilladelse giver bygherren lov til at påbegynde projektet og gøre brug af de anlægstilladelser, som de har eller skal indhente. Bygherren skal således stadig indhente alle de andre nødvendige tilladelser, dispensationer mv. til projekter. Hvis projektet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger skal kommunen give tilladelse til projektet.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12