Høring

Bekendtgørelse lokalplan 64 og kommuneplantillæg 09

Forslag til Lokalplan 64, samt Kommuneplantillæg 09, for Byudvikling ved Råbrovej og Skebjergvej, Smørum

Byrådet i Egedal Kommune har den 28.04.2021 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Se lokalplan og Kommuneplantillæg nederst på siden.

Forslag til Lokalplan 64 – Byudvikling ved Råbrovej og Skebjergvej, Smørum

Byrådet besluttede den 27. januar 2021 at igangsætte lokalplanlægningen for området.

Lokalplanen er igangsat på baggrund af en udviklingsplan, som er udviklet for den ejendom, der omfatter den nu lukkede Søagerskolen. Udviklingsplanen sætter rammen for udviklingen af det fremtidige boligområde og viser samtidig hvordan visionen for området kan realiseres.

Udviklingsplanen understøtter endvidere kommunens vision ”Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse” og Planstrategi 2019. Hovedformålet med lokalplanen er at sikre det planmæssige grundlag for et nyt boligområde med tilhørende fællesfaciliteter. I formålet med lokalplanen stilles der endvidere fokus på bæredygtighed.

Det gælder både for områdets arkitektoniske udtryk, placeringen og udformningen af vej- og stiarealer, bevaring af eksisterende beplantning samt de udendørs opholdsarealer, som skal være grønne og indeholde regnvandsbassiner til lokal afledning af regnvand.

Forslag til Kommuneplantillæg 09 - Byudvikling ved Råbrovej og Skebjergvej

Kommunetillægget kræves udarbejdet i relation til lokalplan nr. 64 for byudvikling ved Råbrovej og Skebjergvej. Formålet med dette kommuneplantillæg er at sikre, at det ønskede projekt, som er reguleret i lokalplan nr. 64, kan realiseres. Med vedtagelse af dette kommuneplantillæg er der overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 64. Kommuneplantillægget fastholder områdets anvendelse, som fortsat er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål med mulighed for privat og offentlig service, liberalt erhverv, forenings- og fritidsformål som kan indpasses i et boligområde og blandede/forskellige boligtyper.

Tillægget foreslår følgende specifikke bestemmelser ændret:

  • Bebyggelsesprocent ændres fra 40 til max. 50
  • Etageantallet ændres fra 2 til op til 3 etager
  • Bygningshøjden må max være 12 m

Afgørelse om miljøvurdering

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  udført en screening af planernes påvirkning af miljøet. Screeningerne viser, at planerne ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslagene. Resumé af screeningerne samt uddybning af afgørelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Høring og borgermøde

Planforslaget er i høring fra den 05.05. 2021 til og med den 30. 06. 2021. Høring af kommuneplantillæg forlænges til 28.7.2021.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen planafdelingen@egekom.dk og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Der forventes afholdt borgermøde d. 20. Maj 2021 kl. 19-20:30.

Mødet afholdes som udgangspunkt virtuelt fordi, der i planlægningsøjeblikket endnu ikke kendes kommende gældende retningslinjer ifht. Corona

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen.  Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk  findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12