Afgørelse

Bekendtgørelse af lokalplanforslag 65 – Byudvikling ved Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej

Byrådet i Egedal Kommune har den 26.05.2021 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Forslag til lokalplan 65 for Byudvikling ved Frederiksborgvej og Ny Toftegårdsvej

  • OBS på forlænget høring af planerne grundet IT-problemer

Byrådet vedtog sommeren 2020, at indgå en udbygningsaftale på Toftehøjskolegrunden og et udviklingsteam har siden i samarbejde med Egedal Kommune arbejdet med udvikling af grunden - først med vedtagelse af en udviklingsplan og nu med et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget har til formål at skabe ramme for den fremtidige udvikling af den gamle Toftehøjskolegrund. Med lokalplanen gives der mulighed for at etablere et boligområde med rækkehuse og etageboliger opdelt i boligklynger samt fælleshuse, der rummer fælles faciliteter for beboere og borgere i Ølstykke, herunder serviceerhverv. Derudover gives der mulighed for etablering af et stort fælles udendørs friareal. Der skal således etableres et boligområde med en dertilhørende bebyggelse, som kan anvendes til forskellige funktioner, der fremmer fællesskabet i bolig- og nærområdet, samt indendørs og udendørs fællesfaciliteter.

Der vil blive etableret fælles udendørs opholdsarealer, der knytter sig til hver af bolig-klyngerne, men der vil også blive etableret et større udendørs opholdsareal med sti-forløb og fællesfaciliteter, som legeplads og nyttehaver. Ved de indendørs fælles faciliteter i fælleshuset forstås fx fælleskøkken og gæsteværelser til beboerne. Derudover vil der blive etableret såkaldt Byens Rum, der skal huse rum til lokale interessefællesskaber og foreninger.

Formålet med lokalplanen er således at samle op på udviklingsplanens visioner, og give mulighed for at skabe et nyt boligområde, der samtidig tilbyder byen et nyt mødested og en forankring i Ølstykke. Her vil boligområdet åbne sig mod hjørnet af Ny Toftegårdsvej og Gl. Roskildevej og lede byens borgere ind til den bevarede skolegård samt videre ud af stisystemer til områdets grønne områder.

Formålet med lokalplanen stilles der endvidere fokus på bevarelse af det grønne, den bevarede skolegård (Byens Rum), bebyggelsestypologier i sammenspil med nær-området og inkluderende fællesfaciliteter. Det vil komme til udtryk både i områdets arkitektoniske udtryk, bebyggelsens udformning, placering og udlæg af vej- og stiarealer, fælleshusene og store udendørs opholdsarealer, som skal være grønne og indeholde regnvandsbassiner til lokal afledning af regnvand.

Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017

Sammen med forslaget til lokalplantillæg er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplanen.

Kommuneplantillæg 10 aflyser rammeområdet for boldbanerne, der havde anvendelse som rekreativt område, og fastholder størstedelen af områdets anvendelse, som fortsat er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål med mulighed for privat og offentlig service, liberalt erhverv, forenings- og fritidsformål som kan indpasses i et boligområde og blandede/forskellige boligtyper. Dermed bliver hele områdets anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål.

Tillægget foreslår at etageantallet ændres fra 2 til op til 4 etager og at bygningshøjden ændres fra 12 m til max at være 16 m.

Rammeområdets afgrænsning svarer til lokalplantillæggets områdeafgrænsning.

Afgørelse om miljøvurdering

Der er i henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en screening af planernes påvirkning af miljøet.

Screeningen viser, at planerne ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagenes redegørelse.

Høring og borgermøde

Planforslagene er i høring fra den 28. maj 2021 til og med den 16. august 2021.

HØRINGEN ER FORLÆNGET TIL DEN 20. AUGUST 2021 GRUNDET IT-PROBLEMER.

Klagefristen for afgørelsen om, at planerne ikke skal miljøvurderes løber frem til den 2. juli 2021.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars
Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb. Der er arrangeret borgermøde om planerne d. 21. juni 2021. Nærmere tilmelding følger på Egedal Kommunes hjemmeside. Lokaliteten af borgermødet vil afhænge af de gældende COVID-19 restriktioner.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.
Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12