Vi håber, at du finder vores politikker interessante og inspirerende.

 • Økonomisk politik

  Byrådets økonomiske politik skal sikre den ønskede udvikling i Kommunen.

  Byrådet vægter følgende principper:

  • Overskud på den løbende drift
  • Robust kassebeholdning
  • Realistisk budgettering
  • Tillægsbevillinger
  • Forberedt til fremtiden
  • Fastholdelse af kommunens værdier i ejendomme og anlæg
  • Gæld
  • Sælg og lej tilbage (SOLT-projekterne)
  • Kommunaløkonomiske aftaler
 • Egedal Kommunes finansielle politik

  Egedal Kommunes finansielle politik kommer i en opdateret udgave, som er tilgængelig her.

  Den finansielle politik er en del af Egedal Kommunes økonomiske politik, og er et arbejdsredskab for administrationen til brug for den løbende håndtering af aktiver og passiver.

  Den finansielle politik skal revideres senest hvert fjerde år. Den var senest revideret i  december 2015. 

  Væsentligste justering i den finansielle politik afspejler Byrådets beslutning fra november 2018 om at styrke klimaindsatsen ved at investere fossilfrit dvs. bevæge sig væk fra kul, olie og gas. 
 • Kommunikationspolitik

  Måden vi kommunikerer på, er helt afgørende for hvordan borgere, brugere, medarbejdere, politikere, virksomheder og medier oplever Egedal Kommune.

  En proaktiv, effektiv og dialogbaseret kommunikationsindsats er med til skabe en identitet og et image som en åben, troværdig og innovativ organisation. Kommunikation er aldrig et mål i sig selv.

  Kommunikationspolitikken og de tilhørende manualer fungerer som strategiske og dynamiske styringsværktøjer, der beskriver hvordan vi lever op til vores kommunikative værdier om åbenhed og dialog.

  For at sikre en kvalitetsstyring og udvikling af kommunikationen, bliver indsats og aktiviteter løbende målt og evalueret.

  Kommunikation udarbejder hvert år en kommunikationsrapport, der måler
  kommunikationsindsatsen i forhold til udvalgte målgrupper og deres behov.

  På baggrund af kommunikationsrapporten fastsætter kommunikation - i samarbejde med Direktionen og centrene - nye kvalitetsmål for kommunikationsindsatsen, centralt og i centrene - der kan forbedre kommunikation og branding.

  Til politikken bliver der løbende knyttet og opdateret en række handlingsanvisende manualer, der i praksis og helt ned i detaljer beskriver de fælles procedurer for god kommunikation i Egedal Kommune. 

  Kommunikationspolitikken gælder for alle centre, decentrale enheder og institutioner i Egedal Kommune.

 • Værdighedspolitik

  Byrådet i Egedal Kommune vedtog i september 2019 en Værdighedspolitik, der beskriver hvordan vi sikrer en værdig pleje og omsorg.

  Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en Værdighedspolitik for kommunens ældrepleje i hver kommunal valgperiode.

  Beslutningen er beskrevet i Serviceloven, hvor det i § 81 a, stk. 2 hedder, "Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen”.

 • Handicappolitik

  Læs Egedal Kommunes Handicappolitik - "Vi er alle en del af løsningen"

  Egedal Kommunes Handicappolitik sætter fokus på 4 temaer:

  • "Det gode samarbejde"
  • Familieliv
  • Fritidsliv og samfundsdeltagelse
  • Uddannelse og beskæftigelse

  Handicappolitikken indeholder bud på, hvordan Egedal Kommune finder løsninger på udfordringer, som borgere med handicap oplever i deres dagligdag. For vi kan gøre noget. Men hvis det skal lykkes, skal alle bidrage til løsningen. Derfor har politikken fået titlen "Vi er alle en del af løsningen".

  Politikken indeholder 26 konkrete initiativer. 

  En enig Kommunalbestyrelse vedtog Egedal Kommunes Handicappolitik i september 2013. 

  Hvordan blev handicappolitikken til?

  De 4 temaer blev i 2013 undersøgt ved borgerinddragelse i 9 fokusgruppeinterview og 1 workshop med 177 borgere fordelt på:

  • 108 borgere
  • 69 borgere med handicap tæt inde på livet (43 personer m/ handicap og 26 pårørende)

  Deltagerne blev kontaktet via kommunes medarbejdere, handicaporganisationer og annoncer i lokalavis.

  Arbejdet var ledet af en styregruppe bestående af politikere og ledere i Egedal Kommune. Styregruppen fik feedback fra referencegruppe af interne og eksterne aktører fra handicaporganisationer, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, erhvervslivet, fritids- og kulturlivet, fonde m.fl. 

 • Sundhedspolitik
  Målet med Sundhedspolitikken er at gøre det lettere at leve sundt, når man bor eller arbejder i Egedal

  Egedal Kommune har en Sundhedspolitik som består af en række utraditionelle emner, der spænder helt fra mental og social sundhed, til aktiv transport og læring for børn og unge - som også udgør overskrifterne i politikken.

  • Aktiv transport og den sikre skolevej
  • Kost og motion for børn og unge
  • Idrætsfaciliteter
  • Mobning
  • Ensomhed
  • Stress
  • Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

 • Børne og unge politik

  Egedals børne- og ungepolitik er en samlet politik for alle børn og unge i alderen fra 0 til 25 år i Egedal Kommune.

  Ambitionen har været at skabe et fælles værdisæt og sprog for alle medarbejdere og samarbejdspartnere, der arbejder med kommunens børn og unge. Politikken er en vejledning til at styre efter fælles mål og et solidt værdigrundlag for det politiske arbejde på hele børne- og ungeområdet.

  Egedals Børne- og Ungepolitik er udarbejdet i et ligeværdigt samarbejde i en projektgruppe med ti unge og fem lokalpolitikere, hvor de unge har givet et unikt indblik i ungdomslivet i Egedal Kommune.

 • Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

  Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 og film er skabt sammen med borgerne

  Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og og identitet i hverdagen.

  Egedal Kommunes politik er skabt i samarbejde med Egedals borgere fra start til slut. 

  Det har været politikernes ønske at tage udgangspunkt i borgernes tanker og ideer på baggrund af en række dialogmøder og en workshop. Samarbejdet har født 4 overordnede temaer som danner kernen i Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 og bygger på kommunens vision om "hverdag og fællesskab i bevægelse".

  • Kommunikation og formidling
  • Rammer - multifunktionelle løsninger
  • Samskabelse og partnerskaber
  • Naturen.

  Egedal Kommune har valgt ikke kun at formidle politikken på papir, men har i samarbejde med filmproducent Troelz Schmidt lavet en film, hvor vi følger en række forskellige Egedal borgere, der gør brug af og skaber deres egne kulturelle muligheder.

  Filmen viser de temaer, som både politikere og borgere har fundet vigtige at tage fat på i årene fremover.

 • Folkeoplysningspolitik

  Egedal Kommunes Folkeoplysningspolitik tager afsæt i Kultur og Fritidspolitik 2015-18 og skal understøtte denne. 

  Foreningslivet udgør et betydningsfuldt element i borgernes fritidsbeskæftigelse. opøvelse i demokrati og medbestemmelse og er af stor værdi for borgernes samlede livskvalitet.  Kommunen støtter foreningslivet ved at stille faciliteter til rådighed og yder tilskud. 

 • Indkøbs- og Udbudspolitik

  Indkøbs- og Udbudspolitik i Egedal Kommune.

  Egedal Kommune har en række principielle og praktiske hensyn der skal tages, når der købes ind.

  Egedal Kommune køber vare- og tjenesteydelser for ca. 900 mio. kr. årligt, indkøbene er ofte omfattet af nogle udbudsregler.

  Byrådet har i 2016 vedtaget en Indkøbs- og Udbudspolitik for Egedal Kommune.

  Byrådet har i december 2012 vedtaget en arbejdsklausul der gøres gældende i alle kommunens kontrakter.

  For kommunens leverandører, som i medfør af kontrakten behandler persondata, skal der udarbejdes en fortrolighedserklæring.

 • Personalepolitik

  Personalepolitikken udtrykker Egedal Kommunes overordnede holdninger og mål på personaleområdet, og bidrager til, at kommunen er en attraktiv arbejdsplads.

  Egedal Kommune har en forventning om, at kommunens ansatte optræder professionelt, kompetent og imødekommende. De ansattes indsats, er afgørende for, at kommunen leverer en god service til borgere og brugere.

  Indholdet i Politikken

  • Ledelse og samarbejde

  • Ansættelse

  • Kompetenceudvikling

  • Løn

  • Familie- og seniorliv

  • Sundhed og arbejdsmiljø

  • Fratrædelse

 • Informationssikkerhed

  Egedal Kommunes informationssikkerhedspolitik fastlægger den overordnede ramme for kommunens informationssikkerhed.

  Informationssikkerhedspolitikken har som mål at sikre tilgængelighed og pålidelighed i kommunens håndtering af informationer, samt sikre at gældende love overholdes. Derved sikres troværdighed overfor borgere, virksomheder og den øvrige offentlige sektor.

  Rammer og gyldighed

  Informationssikkerhedspolitikken gælder for enhver information, der tilhører Egedal Kommune. Informationssikkerhedspolitikken gælder endvidere for information, hvor Egedal Kommune behandler information på vegne af andre aktører. Politikken gælder for håndtering af informationer uanset medie.

  Informationssikkerhedspolitikken og de underliggende retningslinjer gælder for alle ansatte og politikere. Politikken gælder tillige for eksterne parter, der enten behandler data eller har mulighed for at etablere forbindelse til kommunens systemer og data.
  Læs hele Egedal Kommunes informationssikkerhedspolitik.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Pressetelefon
Tlf: 7259 6203

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143