Vi håber, at du finder vores politikker interessante og inspirerende.

 • Økonomisk politik

  Byrådets økonomiske politik skal understøtte den ønskede økonomiske udvikling.

  Den økonomiske politik indeholder fire målsætninger for de centrale økonomiske nøgletal samt tilsvarende fire principper for økonomistyringen, der bidrager til at indfri målsætningerne.

  De centrale økonomiske nøgletal måles ved fire hjørneflag:

  1. Overskud på driftsbalancen, Mindst 138 mio. kr.
  2. Servicerammen, Overholdelse af udmeldt ramme
  3. Anlægsniveau, 120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme
  4. Kassebeholdning, 100-125 mio. kr. i gennemsnitslikviditet

 • Egedal Kommunes finansielle politik

  Egedal Kommunes finansielle politik kommer i en opdateret udgave, som er tilgængelig her.

  Den finansielle politik er en del af Egedal Kommunes økonomiske politik, og er et arbejdsredskab for administrationen til brug for den løbende håndtering af aktiver og passiver.

  Den finansielle politik skal revideres senest hvert fjerde år. Den var senest revideret i  december 2015. 

  Væsentligste justering i den finansielle politik afspejler Byrådets beslutning fra november 2018 om at styrke klimaindsatsen ved at investere fossilfrit dvs. bevæge sig væk fra kul, olie og gas. 
 • Kommunikationspolitik

  Måden vi kommunikerer på, er helt afgørende for hvordan borgere, brugere, medarbejdere, politikere, virksomheder og medier oplever Egedal Kommune.

  En proaktiv, effektiv og dialogbaseret kommunikationsindsats er med til skabe en identitet og et image som en åben, troværdig og innovativ organisation. Kommunikation er aldrig et mål i sig selv.

  Kommunikationspolitikken og de tilhørende manualer fungerer som strategiske og dynamiske styringsværktøjer, der beskriver hvordan vi lever op til vores kommunikative værdier om åbenhed og dialog.

  For at sikre en kvalitetsstyring og udvikling af kommunikationen, bliver indsats og aktiviteter løbende målt og evalueret.

  Kommunikation udarbejder hvert år en kommunikationsrapport, der måler
  kommunikationsindsatsen i forhold til udvalgte målgrupper og deres behov.

  På baggrund af kommunikationsrapporten fastsætter kommunikation - i samarbejde med Direktionen og centrene - nye kvalitetsmål for kommunikationsindsatsen, centralt og i centrene - der kan forbedre kommunikation og branding.

  Til politikken bliver der løbende knyttet og opdateret en række handlingsanvisende manualer, der i praksis og helt ned i detaljer beskriver de fælles procedurer for god kommunikation i Egedal Kommune. 

  Kommunikationspolitikken gælder for alle centre, decentrale enheder og institutioner i Egedal Kommune.

 • Værdighedspolitik

  Byrådet i Egedal Kommune vedtog i september 2019 en Værdighedspolitik, der beskriver hvordan vi sikrer en værdig pleje og omsorg.

  Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en Værdighedspolitik for kommunens ældrepleje i hver kommunal valgperiode.

  Beslutningen er beskrevet i Serviceloven, hvor det i § 81 a, stk. 2 hedder, "Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen”.

 • Handicappolitik

  Læs Egedal Kommunes Handicappolitik - "Vi er alle en del af løsningen"

  Egedal Kommunes Handicappolitik sætter fokus på 4 temaer:

  • "Det gode samarbejde"
  • Familieliv
  • Fritidsliv og samfundsdeltagelse
  • Uddannelse og beskæftigelse

  Handicappolitikken indeholder bud på, hvordan Egedal Kommune finder løsninger på udfordringer, som borgere med handicap oplever i deres dagligdag. For vi kan gøre noget. Men hvis det skal lykkes, skal alle bidrage til løsningen. Derfor har politikken fået titlen "Vi er alle en del af løsningen".

  Politikken indeholder 26 konkrete initiativer. 

  En enig Kommunalbestyrelse vedtog Egedal Kommunes Handicappolitik i september 2013. 

  Hvordan blev handicappolitikken til?

  De 4 temaer blev i 2013 undersøgt ved borgerinddragelse i 9 fokusgruppeinterview og 1 workshop med 177 borgere fordelt på:

  • 108 borgere
  • 69 borgere med handicap tæt inde på livet (43 personer m/ handicap og 26 pårørende)

  Deltagerne blev kontaktet via kommunes medarbejdere, handicaporganisationer og annoncer i lokalavis.

  Arbejdet var ledet af en styregruppe bestående af politikere og ledere i Egedal Kommune. Styregruppen fik feedback fra referencegruppe af interne og eksterne aktører fra handicaporganisationer, uddannelses- og beskæftigelsesområdet, erhvervslivet, fritids- og kulturlivet, fonde m.fl. 

 • Sundhedspolitik
  Målet med Sundhedspolitikken er at gøre det lettere at leve sundt, når man bor eller arbejder i Egedal

  Egedal Kommune har en Sundhedspolitik som består af en række utraditionelle emner, der spænder helt fra mental og social sundhed, til aktiv transport og læring for børn og unge - som også udgør overskrifterne i politikken.

  • Aktiv transport og den sikre skolevej
  • Kost og motion for børn og unge
  • Idrætsfaciliteter
  • Mobning
  • Ensomhed
  • Stress
  • Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

 • Børne og unge politik

  Egedals børne- og ungepolitik er en samlet politik for alle børn og unge i alderen fra 0 til 25 år i Egedal Kommune.

  Ambitionen har været at skabe et fælles værdisæt og sprog for alle medarbejdere og samarbejdspartnere, der arbejder med kommunens børn og unge. Politikken er en vejledning til at styre efter fælles mål og et solidt værdigrundlag for det politiske arbejde på hele børne- og ungeområdet.

  Egedals Børne- og Ungepolitik er udarbejdet i et ligeværdigt samarbejde i en projektgruppe med ti unge og fem lokalpolitikere, hvor de unge har givet et unikt indblik i ungdomslivet i Egedal Kommune.

 • Folkeoplysningspolitik

  Folkeoplysning dækker over alle de tilbud og muligheder for et aktivt kultur- og fritidsliv som idrætsforeninger, kulturelle foreninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger eller selvorganiserede grupper skaber og organiserer.
  Læs Egedal Kommunes Folkeoplysningspolitik

 • Indkøbs- og Udbudspolitik

  Indkøbs- og Udbudspolitik i Egedal Kommune.

  Egedal Kommune har en række principielle og praktiske hensyn der skal tages, når der købes ind.

  Egedal Kommune køber vare- og tjenesteydelser for ca. 900 mio. kr. årligt, indkøbene er ofte omfattet af nogle udbudsregler.

  Byrådet har i 2021 vedtaget en Indkøbs- og Udbudspolitik for Egedal Kommune.

  Byrådet har i december 2012 vedtaget en arbejdsklausul der gøres gældende i alle kommunens kontrakter.

  For kommunens leverandører, som i medfør af kontrakten behandler persondata, skal der udarbejdes en fortrolighedserklæring.

 • Personalepolitik

  Personalepolitikken udtrykker Egedal Kommunes overordnede holdninger og mål på personaleområdet, og bidrager til, at kommunen er en attraktiv arbejdsplads.

  Egedal Kommune har en forventning om, at kommunens ansatte optræder professionelt, kompetent og imødekommende. De ansattes indsats, er afgørende for, at kommunen leverer en god service til borgere og brugere.

  Indholdet i Politikken

  • Ledelse og samarbejde

  • Ansættelse

  • Kompetenceudvikling

  • Løn

  • Familie- og seniorliv

  • Sundhed og arbejdsmiljø

  • Fratrædelse

 • Informationssikkerhed

  Egedal Kommunes informationssikkerhedspolitik fastlægger den overordnede ramme for kommunens informationssikkerhed.

  Informationssikkerhedspolitikken har som mål at sikre tilgængelighed og pålidelighed i kommunens håndtering af informationer, samt sikre at gældende love overholdes. Derved sikres troværdighed overfor borgere, virksomheder og den øvrige offentlige sektor.

  Rammer og gyldighed

  Informationssikkerhedspolitikken gælder for enhver information, der tilhører Egedal Kommune. Informationssikkerhedspolitikken gælder endvidere for information, hvor Egedal Kommune behandler information på vegne af andre aktører. Politikken gælder for håndtering af informationer uanset medie.

  Informationssikkerhedspolitikken og de underliggende retningslinjer gælder for alle ansatte og politikere. Politikken gælder tillige for eksterne parter, der enten behandler data eller har mulighed for at etablere forbindelse til kommunens systemer og data.
  Læs hele Egedal Kommunes informationssikkerhedspolitik.

Kontakt

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Pressevagten

Tlf: 7259 6360

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143