Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret plan, som fortæller, hvad der kan ske i et enkelt afgrænset område af kommunen.

Lokalplaner kan fastlægge bestemmelser for:

 • Arealanvendelse til bolig, erhverv og offentlige områder mm.
 • Veje og stier
 • Ubebyggede arealer
 • Grønne områder
 • Oprettelse af grundejerforeninger
 • Bevaring af bebyggelse
 • Bygningers placering/omfang og deres arkitektoniske udformning.

Når en lokalplan er vedtaget af byrådet, er den bindende på samme måde som en lov, men den kan ændres ved vedtagelse af en ny lokalplan.

En lokalplan har kun betydning for fremtidige forhold. Lokalplaner forpligter ikke den enkelte borgers pligt til at handle her og nu. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil.

Du kan se alle digitale lokalplaner på Lokalplanportalen her.

Sådan bliver en lokalplan til

Kommunen har pligt til at udarbejde lokalplaner, før større bygge- og anlægsprojekter sættes i gang. Hvis en eksisterende lokalplan skal ændres, udarbejdes en helt ny lokalplan. Kommunen har også ret til at udarbejde en lokalplan, når kommunen skønner, at det er hensigtsmæssigt, eksempelvis hvis et eksisterende miljø skal bevares. En lokalplan udarbejdes typisk inden for 9-12 måneder.

Udarbejdelse af en lokalplan omfatter normalt følgende aktiviteter:

 • Der udarbejdes et forslag til en lokalplan på initiativ af politikere, kommune, region, statslige institutioner eller privatpersoner
 • Kommunen kan tage kontakt til bygherre, fagkonsulenter og andre myndigheder for at indsamle relevante informationer til at kunne udarbejde forslaget
 • Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandler forslaget til lokalplan 1. gang
 • Forslaget til lokalplan bliver annonceret her på hjemmesiden og lægges frem i offentlig høring i mindst 8 uger
 • Du kan, som borger, i denne periode indsende høringssvar til lokalplanforslaget
 • I forbindelse med offentlighedsfasen kan kommunen afholde borgermøde, hvor forslaget bliver lagt frem og diskuteret
 • Kommunen behandler de indkomne høringssvar og tager evt. kontakt til de involverede parter
 • Planudvalget og Økonomiudvalget og Byrådet behandler de modtagne høringssvar og det endelige lokalplanforslag 2. gang, og byrådet vedtager det endeligt.

Klagemuligheder

Du kan ikke klage over indholdet i en vedtaget lokalplan. Der er dog mulighed for at klage over retlige spørgsmål i en lokalplan, f.eks. om kommunen har benyttet den rette procedure i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Du kan også klage, hvis lokalplanen medfører ulige behandling af naboforhold.

Del: