Medlemmer 2022-2025:

Bettina Zarp (formand) (Løsgænger)
Charlotte Haagendrup (næstformand) (C)
To børnesagkyndige (psykologer, uden tilknytning til kommunen)
En Byretsdommer fra Hillerød Retskreds, der er mødeleder.

Børn og unge-udvalgets møder i 2022

Børn og unge-udvalgets møder afholdes altid efter behov.

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650  Ølstykke.

Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn udenfor hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke med videre. 

Kommunen skal ifølge lov om social service føre tilsyn med de forhold, som børn og unge under 18 år i kommunen lever under.

Børn og unge-udvalget kan mod forældrenes og barnets ønske bestemme, at et barn skal anbringes uden for hjemmet.

Dette kan blandt andet ske, når der er åbenbar risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af f.eks. utilstrækkelig omsorg.

I hastesager kan formanden eller næstformanden for børn og unge-udvalget træffe en foreløbig afgørelse om, at et barn skal anbringes udenfor hjemmet med øjeblikkelig virkning.

Sådan arbejder børn og unge-udvalget

  • Sekretariatet indkalder forældrene og den unge til møder i børn og unge-udvalget.
  • Dommeren leder mødet, der indledes med, at advokaterne gør rede for deres og forældrenes/den unges holdning til sagen. Derefter har udvalget mulighed for at stille spørgsmål, og eventuelle yderligere oplysninger udveksles mellem mødedeltagerne.
    Når mødet er afsluttet, forlader forældrene, den unge, advokaten og sagsbehandlerne lokalet, og børn og unge-udvalget overvejer, hvad der skal besluttes i den konkrete sag.
    Umiddelbart derefter meddeler dommeren mundtligt udvalgets beslutning til forældrene, den unge, advokaten og sagsbehandlerne.  

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, så er børn og ungeudvalget beskrevet i retssikkerhedslovens §§ 18-21, hvor § 18 beskriver funktionen/formålet.

§ 18 i retssikkerhedsloven henviser til § 74 i lov om social service, der konkret oplister de forskellige typer afgørelser, som børn og unge-udvalget træffer.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12