Medlemmer 2022-2025:

Vicky Holst Rasmussen (formand) (A)
Henriette Thirup-Bielefeldt (A)
Charlotte Haagendrup (M)
Ulrik John Nielsen (L)
Jens Skov (F)
Helle Bovien (Ø)
Betina Hilligsøe (V)
Karsten Søndergaard (V)
Rikke Mortensen (B)

Økonomiudvalgets møder i 2023

Økonomiudvalgets møder i 2023 afholdes følgende datoer:

Onsdag den 18. januar
Onsdag den 8. februar
Onsdag den 22. marts
Onsdag den 19. april
Onsdag den 24. maj
Onsdag den 21. juni
Onsdag den 23. august
Onsdag den 13. september (1. behandling af budget)
Onsdag den 20. september
Onsdag den 4. oktober (2. behandling af budget - mødet afholdes kl. 16:00)
Onsdag den 11. oktober (mødet afholdes kl. 16:00)
Onsdag den 22. november
Onsdag den 13. december

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Byrådssalen, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne begynder klokken 17:00. Økonomiudvalgets 2. behandling af budget afholdes kl. 16:00.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der fremgår af styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V. Udvalget varetager endvidere kommunens ejerinteresser i forhold til selskaberne for vandforsyning og spildevand.
   
Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for at udføre deres planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle regler for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for, at der bliver udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af planforslagene og foretager indstilling om dem til Byrådet. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

 • Løn-, personale- og arbejdsmiljømæssige forhold indenfor alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for administrationens behandling af personalesager. 
 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • Kommunens IT-strategi og -drift.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunens administrationsbygninger.

Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
 • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • Samordning af kommunens indkøbs- og rengøringsfunktioner
 • Kommunens almindelige PR- og informationsvirksomhed
 • Procedurer for persondatalovens efterlevelse i kommunen
 • Kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler er forsvarlig og sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er vedtaget på årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Byrådets godkendelse, jf. delegation i henhold styrelseslovens § 40, stk. 2
 • at kommunens arkivalier bliver opbevaret forsvarligt, jf. arkivlovens § 8
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12