Medlemmer 2018-2021:

Karsten Søndergaard (formand) (V)
Ib Sørensen (A)
Bendt Tranekjær Rasmussen (I)
Ole B. Hovøre (V)
Vicky Holst Rasmussen (A)
Rikke Mortensen (B)
Peter Hemmingsen (O)
Charlotte Haagendrup (C)
Jens Skov (F)

Økonomiudvalgets møder i 2021

Økonomiudvalgets møder i 2021 afholdes følgende datoer:

Onsdag den 20. januar
Onsdag den 10. februar
Onsdag den 17. marts
Onsdag den 21. april
Onsdag den 19. maj
Onsdag den 16. juni
Onsdag den 18. august
Onsdag den 8. september (1. behandling af budget)
Onsdag den 22. september
Onsdag den 29. september (2. behandling af budget)
Onsdag den 13. oktober
Onsdag den 10. november
Onsdag den 15. december

Møderne afholdes på Egedal Rådhus, Byrådssalen, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Møderne begynder klokken 17.00.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der fremgår af styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V. Udvalget varetager endvidere kommunens ejerinteresser i forhold til selskaberne for vandforsyning og spildevand.
   
Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for at udføre deres planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle regler for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for, at der bliver udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af planforslagene og foretager indstilling om dem til Byrådet. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

 • Løn-, personale- og arbejdsmiljømæssige forhold indenfor alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for administrationens behandling af personalesager. 
 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • Kommunens IT-strategi og -drift.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer inden for udvalgets område
 • Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets område
 • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunens administrationsbygninger.

Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
 • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • Samordning af kommunens indkøbs- og rengøringsfunktioner
 • Kommunens almindelige PR- og informationsvirksomhed
 • Procedurer for persondatalovens efterlevelse i kommunen
 • Kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler er forsvarlig og sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er vedtaget på årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Byrådets godkendelse, jf. delegation i henhold styrelseslovens § 40, stk. 2
 • at kommunens arkivalier bliver opbevaret forsvarligt, jf. arkivlovens § 8
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Kontakt

Borgmestersekretariatet

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: borgmestersekretariatet@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12