Reglerne om valgplakater er reguleret i lov om offentlige veje og lov om private fællesveje
Der skal ikke søges om forudgående tilladelse til at hænge valgplakater op. Det er dog vigtigt, at plakaterne sættes op i overensstemmelse med reglerne.

Krav til valgplakaten
Valgplakaterne skal være monteret på en vejrbestandig plade og plakaten må ikke være større end 0,8 m2.
Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den person, der er ansvarlig for ophængningen.
Oplysningerne skal altid kunne læses, så den ansvarlige kan kontaktes, hvis plakaten hænger ulovligt.

I hvilken periode må valgplakaten sættes op?
Der må hænges plakater op fra lørdag den 7. maj kl. 12.00.
Valgplakaterne samt strips og andre ophængningsmaterialer skal senest være nedtaget den 9. juni (når døgnet slutter).

Her må der sættes plakater op
Offentlige veje:
På offentlige veje må valgplakater ophænges på:
• Master til vejbelysning og elforsyning
• Vejtræer
• Hegn på vejarealer
• Indretning fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater

Private veje:
På private fællesveje må valgplakater kun hænges op på master til vejbelysning og elforsyning.

Der må kun sætte plakater op andre steder (f.eks. private områder og hegn), hvis der er givet tilladelse fra ejeren.

Hvor må der ikke sættes valgplakater op?

• På eller over motorveje, motortrafikveje og deres rampeanlæg
• På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
• I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighedsgrænse er over 60 km/t eller midlertidigt nedsat til 60 km/t eller derunder
• På færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
• På ydersiden af rækværk, bolværk og broer, hvor de kan være til fare for trafikken
• Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten
• Lavere end 2,3 meter direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
• Højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten

Valgplakaterne skal ophænges forsvarligt på en måde, så de ikke udgør fare for trafiksikkerheden. Der må heller ikke ske skader eller ændringer på vejtræer, master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træer, og der må heller ikke saves eller beskæres for at hænge valgplakater op.

Hvis reglerne ikke overholdes
Hvis du ser en valgplakat, der hænger ulovligt, er du velkommen til at henvende dig til os. Kommunen vil herefter tage ud til stedet, hvor plakaten er ophængt og undersøge forholdende nærmere.
Hvis en valgplakat vurderes at være ophængt i strid med reglerne, vil kontaktpersonen modtage et påbud. Hænger plakaten fortsat i strid med reglerne 24 timer efter påbuddet, bliver plakaten taget ned af kommunen på kontaktpersonens regning.
Hvis en plakat vurderes til at udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, vil den blive nedtaget straks.

Du velkommen til at skrive til os på valg@egekom.dk.

Du kan også tippe Egedal via app'en "Tip Egedal". Du kan læse mere her.

Kommunen opbevarer nedtagne plakater. Vi kontakter den, som er ansvarlig for ophængingen med anmodning om afhentning og krav om refusion for udgifterne til nedtagning. Valgplakaterne bliver opbevaret i 6 måneder på Materielgården. Herefter bliver valgplakaterne destrueret.

Udgifter ved nedtagning
Kommunens udgifter til nedtagning og opbevaring af plakater, samt reparation af beskadigede master, træer eller lignende skal som udgangspunkt betales af den, der har ophængt plakaten.

Læs mere om reglerne på Vejdirektoratets hjemmeside
Vejdirektoratet har samlet alle regler og vejledninger til valgplakater på deres hjemmeside.

Del: