Læs her om reglerne for valgplakater, herunder kravene til opsætning og nedtagning af valgplakater i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021.

Reglerne om valgplakater er reguleret i lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Du skal ikke søge om forudgående tilladelse til at hænge valgplakater op. Det er dog vigtigt, at du opsætter plakaterne i overensstemmelse med reglerne herom.

Krav til valgplakaten
Valgplakaterne skal være monteret på en vejrbestandig plade og plakaten må ikke være større end 0,8 m2.
Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den person, der er ansvarlig for ophængningen (dette vil typisk være kandidaten eller partiorganisationen).
Oplysningerne skal altid kunne læses, så de ansvarlige kan kontaktes, hvis plakaten hænger ulovligt.

Hvem må sætte valgplakater op
Alle opstillingsberettigede kandidater og partier må sætte plakater op.

I hvilken periode må valgplakaten sættes op
Valgplakater må hænges op fra kl. 12 den fjerde lørdag inden valgdagen og indtil 8 dage efter valget.
I forhold til kommunal- og regionsrådsvalget 2021 betyder det, at der hænges plakater op fra lørdag den 23. oktober kl 12.
Valgplakaterne samt strips og andre ophængningsmaterialer skal senest være nedtaget den 24. november kl. 23.59.

Her må du sætte plakater op
Valgplakaterne skal være placeret inden for vejarealet (dvs. kørebane, cykelsti, fortov og rabat.)

Offentlige veje
På offentlige veje må valgplakater ophænges på:
• Master til vejbelysning og elforsyning
• Vejtræer
• Hegn på vejarealer
• Indretning fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater

Private veje
På private fællesveje må valgplakater kun hænges op på master til vejbelysning og elforsyning.

Du må kun sætte plakater op andre steder (f.eks. private områder og hegn), hvis du har tilladelse fra ejeren.

Hvor må du ikke sætte valgplakater op
• På eller over motorveje, motortrafikveje og deres rampeanlæg
• På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
• I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende på strækninger, hvor den tilladte hastighedsgrænse er over 60 km/t eller midlertidigt nedsat til 60 km/t eller derunder
• På færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
• På ydersiden af rækværk, bolværk og broer, hvor de kan være til fare for trafikken
• Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten
• Lavere end 2,3 meter direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
• Højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten

Valgplakaterne skal ophænges forsvarligt på en måde, så de ikke udgør fare for trafiksikkerheden. Der må heller ikke ske skader eller ændringer på vejtræer, master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træer, og der må heller ikke saves eller beskæres for at hænge valgplakater op.

Hvis du ikke overholder reglerne
Hvis en valgplakat er ophængt i strid med reglerne, vil den blive taget ned, hvis du ikke selv har nedtaget den inden 24 timer efter, du har fået et påbud om nedtagning.

Hvis en plakat udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan den blive nedtaget straks.

Kommunen opbevarer nedtagne plakater. Vi kontakter den, som er ansvarlig for ophængingen med anmodning om afhentning og krav om refusion for udgifterne til nedtagning. Valgplakaterne bliver opbevaret i 6 måneder på Materielgården. Herefter bliver valgplakaterne destrueret.

Udgifter ved nedtagning
Kommunens udgifter til nedtagning og opbevaring af plakater, samt reparation af beskadigede master, træer eller lignende skal som udgangspunkt betales af den, der har ophængt plakaten.

Klager over valgplakater
Hvis du ser en valgplakat, der hænger ulovligt, er du velkommen til at skrive til os på valg@egekom.dk. Du kan også tippe Egedal via app'en "Tip Egedal". Du kan læse mere her.

Læs mere om reglerne på Vejdirektoratets hjemmeside
Vejdirektoratet har samlet alle regler og vejledninger til valgplakater på deres hjemmeside

Del: